Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

50,000 o bobl yn ymweld â chyfleusterau cynadledda'r brifysgol mewn un flwyddyn

6 Chwefror 2016 

Cynhadledd Glyndwr

Prifysgol Gyndŵr yn gwel cynnydd yn y nifer o ymwelwyr i'w chyfleusterau cynadledda gyda hyd at 50,000 o bobl yn dod i'r brifysgol yng Ngogledd Cymru mewn 12 mis.

Roedd 2015 yn flwyddyn ffyniannus iawn i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, gyda mwy o bobl nag erioed yn mynychu cyfarfodydd, fforymau busnes agwleidyddol a digwyddiadau diwydiant.

Croesawodd Canolfan OpTIC y brifysgol yn Llanelwy fwy na 29,000 o bobl yn ystod y cyfnod hwnnw, ac roedd y prif gampws yn Wrecsam – gan gynnwys Neuadd William Aston, Oriel Sycharth a Canolfan Catrin Finch (yn y llun) – yn denu tua 19,000.

Ymhlith y cwmnïau a'r sefydliadau sy'n defnyddio'r cyfleusterau, gan gynnwys Llaneurgain, yn rheolaidd, y mae Kellogg’s, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, CPD Wrecsam, Llywodraeth Cymru ac Undeb Credyd Gogledd Cymru.

Meddai Lynda Powell, Cyfarwyddwr Gweithrediadau,: "Mae'r nifer fawr o ymwelwyr rydym yn ei chroesawu flwyddyn ar ôl flwyddyn yn dyst i'r cyfleusterau ardderchog sydd gennym i'w cynnig a gwaith caled a gwasanaeth cwsmeriaid ein staff.

“Mae Wrecsam, Llaneurgain a Llanelwy yn rhoi rhywbeth gwahanol i bobl mewn lleoliadau allweddol, a dyna'r prif reswm y maen nhw wedi bod mor llwyddiannus wrth ddenu cymaint o gleientiaid dros y 12 mis diwethaf.”

Un o'r digwyddiadau mwyaf i ddigwydd yn yr wythnosau nesaf yn Wrecsam yw'r marchnadoedd plant a babanod ffyniannus a lansiwyd gan y fam i dri a'r entrepreneur lleol, Heather Marsh.

Maent wedi profi yn boblogaidd iawn yn y gymuned, a bydd yr un nesaf yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn o 10am-2pm yng Nghanolfan Catrin Finch.

Mae'r model busnes wedi gweithio mor dda ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae hi wedi ehangu'r fasnachfraint i leoliadau eraill yng Nghaer ac Ellesmere Port, yn ogystal â Llaneurgain, lle caiff y farchnad ei chynnal yn y neuadd chwaraeon.

Meddai hi: "Roeddwn i eisiau bod yn gallu cynnig amgylchedd sy'n gyfeillgar i deuluoedd i rieni  lle y gallent ddod yn rheolaidd i werthu eu teganau, offer a dillad i rieni eraill ac i'r mamau a'r tadau hyn ddod gan wybod yn hyderus eu bod nhw'n cael eitemau o'r ansawdd uchaf am brisiau isel. Ar ôl llawer o ymchwil penderfynais i mai masnachfraint fyddai'r ffordd orau ymlaen.

“Mae Canolfan Catrin Finch yn wych, rydym yn cael ein canmol yn gyson am y dewis gwych a wnaethom wrth gynnal y farchnad yno. Mae bob amser yn lân ac yn olau ac mae'n lle hyfryd i fod. Mae'r tîm yn hynod drefnus ac rydym wastad yn cael popeth rydyn ni'n gofyn amdano."

Mae gan Lanelwy hefyd ddigwyddiadau ar y gweill, gan gynnwys  cynhadledd sector y gofod, gweithdai gan Lywodraeth Cymru a fforymau masnach, ac mae Innovate UK yn cynnal sesiwn friffio ar gyfer busnesau sydd â diddordeb mewn gwneud cais am ran o gronfa ariannol o £500,000 a neilltuwyd ar gyfer prosiectau ymchwil a datblygu arloesol sy'n trafod y clwstwr newydd o fusnesau ffotoneg, electro-opteg, ac optoelectroneg yng Ngogledd Cymru.

Am ragor o wybodaeth, ewch i bit.ly/20bDIYd.

Ewch i bit.ly/1QI93zq am fwy o wybodaeth am gyfleusterau cynadleddau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Top