Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Awdur awtistig yn rhannu ei brofiadau oes mewn C ac A onest ac agored yn y brifysgol

Aweek

Mae awdur awtistig sydd wedi mynd ymlaen i gyflawni pethau mawr wedi rhannu brofiadau ei oes i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth Rhyngwladol.

Cynhaliodd Andrew Edwards, o Wersyllt, ger Wrecsam, sesiwn holi ac ateb ym Mhrifysgol Glynd┼Ár Wrecsam ddydd Mercher (Ebrill 6) yn trafod ei lyfr newydd I’ve Got a Stat For You: My Life with Autism.

Yn y digwyddiad roedd ymgeisydd AC y Blaid Geidwadol dros Wrecsam, Andrew Atkinson, oedd wedi helpu i drefnu'r Holi ac Ateb, a'r gynulleidfa yn gofyn cwestiynau i Andrew. Yn y gynulleidfa oedd pobl ag awtistiaeth neu rieni plentyn ag awtistiaeth.

Pan ofynnwyd iddo am ei gyfnod yn yr ysgol, dywedodd Andrew: "Mae Ysgol Sant Christopher yn wych. Roedd yr athrawon yn fy annog i wneud yr hyn roeddwn i am ei gyflawni ond roedd gen i orffennol brith mewn ysgolion eraill.

"Rhwng ysgolion, mam oedd yn fy nysgu, roedd hi'n ysbrydoliaeth go iawn, byddai llawer o bobl eraill wedi rhoi'r gorau iddi."

Datgelodd Cangen Wrecsam o Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth (NAS) oedd hefyd wedi helpu i drefnu'r digwyddiad fod 99 y cant o bobl yn y DU wedi clywed am awtistiaeth, ond dim ond 16 y cant o bobl awtistig a'u teuluoedd oedd yn dweud bod y cyhoedd yn deall sut y mae'n effeithio ar ymddygiad.

Cafodd Andrew ddiagnosis o awtistiaeth yn bedair blwydd oed pan ddywedodd arbenigwr wrth ei fam, Hazel, "Dos adref a gwylio Rain Man, yn ôl pob tebyg, bydd eich mab yn cael ei roi mewn sefydliad."

Pan ofynnwyd iddo a yw'n meddwl bod mwy o gymorth ac ymwybyddiaeth o'r cyflwr, dywedodd Andrew: "Er mai dim ond 16 y cant sy'n gwybod beth yw Awtistiaeth mewn gwirionedd rydym mewn gwirionedd wedi dod yn bell iawn o pan oeddwn yn iau, felly mae llawer gwell ymwybyddiaeth yn awr.

"Ond a bod yn onest nid oes cymorth go iawn i oedolion ag Awtistiaeth, yr wyf yn credu y bydd yn cymryd cenhedlaeth gyfan. Mae'r gwasanaethau yn well, ond mae'n dal yn ofnadwy ac mae angen iddi wella. Mae yna bobl yn llithro drwy'r craciau, rwy'n credu nad yw rhai pobl yn byw, maen nhw'n bodoli. Mae'n gas gennyf feddwl fel hyn ond heb deulu mor wych gallai mynd i'r carchchar fod fy hanes i. "

Wrth siarad am y digwyddiad llwyddiannus, meddai Mr Atkinson: "Roedd Andrew yn anhygoel, roedd yn agored ac yn onest, yn ddoniol ac yn ddidwyll, a ysbrydolodd lawer o bobl, mae'r adborth yr wyf wedi ei gael wedi bod yn wych.

"Roedd Andrew eisiau gwneud y digwyddiad hwn fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd ac nid oedd eisiau codi tâl er mwyn iddo beidio â chael unrhyw rwystr i godi ymwybyddiaeth, ac felly ni fyddai y digwyddiad wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth Prifysgol Glyndwr Wrecsam na chododd unrhyw dal i gefnogi'r digwyddiad.

"Hoffwn ddiolch hefyd i NAS Wrecsam a oedd yn gymorth mawr i mi wrth imi drefnu'r digwyddiad."

Meddai Kelly McLeod-Andrews, o Gangen Wrecsam NAS,: "Roedd yn bleser clywed Andrew'n siarad. Roedd yn gallu rhoi cipolwg i mewn i'w fywyd ag awtistiaeth.

"Fel rhiant plentyn awtistig, mae gweld Andrew a'r cyflawniadau y mae wedi'u cyflawni fel oedolyn, yn rhoi gobaith ac ysbrydoliaeth imi ar gyfer fy mhlentyn fy hun. Roedd mewnwelediadau a phrofiadau Andrew yn fuddiol iawn ac yn rhoi mwy o ddealltwriaeth imi o'r heriau y gall pobl awtistig eu hwynebu a hefyd y teulu sy'n eu cefnogi. "

Mae I've Got A Stat Four You: My Life With Autism ar gael o Amazon a Waterstones yn Wrexham, am £9.99, neu ar Kindle am £6.99.

Top