Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Y Brifysgol yn helpu pobl oedd yn gaeth i gyffuriau i gyrraedd uchelfannau newydd ar eu taith i adferiad

20 Chwefror 2016

Archglyndwr

Gall goresgyn bod yn gaeth i gyffuriau ac alcohol fod yn ymdrech galed ond i grŵp dewr o ddefnyddwyr gwasanaeth o'r elusen iechyd a lles ARCH, roedd dringo Yr Wyddfa yn anterth cyflawniad arall ar eu taith i adferiad.

Dan arweiniad y cyn aelod o'r Môr-filwyr Brenhinol Neil Davies, sylfaenydd y mudiad awyr agored Active Adventure North Wales, gwnaeth dau grŵp o ddefnyddwyr gwasanaeth o Wrecsam a Shotton yn herio mynydd uchaf Cymru mewn amodau gaeafol yr wythnos hon (dydd Mercher).

Dilynon nhw lwybr Llanberis, taith gerdded o naw milltir i'r copa gan ddringo 3,300 o droedfeddi mewn cais i wella eu hiechyd corfforol a meddyliol cyffredinol a rhoi hwb i'w hyder a'u hunan-barch.

Roedd dringo i'r copa'n rhan o bartneriaeth iechyd a lles arloesol rhwng ARCH, Active Adventure North Wales a Phrifysgol Glyndwr Wrecsam, sy'n cefnogi'r cynllun drwy cyllid Loteri Pobl a Lleoedd Lottery funding.

Mae'r fenter wedi'i seilio ar dystiolaeth sy'n dangos bod gwelliannu tymor hir o ran iechyd a lles yn helpu pobl i gynnal eu hadferiad o broblemau cyffuriau ac alcohol a newid eu bywydau. Mae'r cynllun yn cynnwys cyfres o weithgareddau awyr agored diwrnod o hyd sydd wedi eu teilwra ar gyfer cleientiaid ARCH ar draws chwe sir Gogledd Cymru ac ynghanol rhaglen iechyd a lles 12 wythnos yr elusen, sy'n seiliedig ar y Pum Ffordd i Les. Bydd y cynllund yn gorffen gyda cwrs awyr agored preswyl dau ddiwrnod nes ymlaen eleni.

Cynhaliwyd digwyddiad cyntaf 'pobl awyr agored' ARCH fis Rhagfyr diwethaf pan fu defnyddwyr gwasanaeth yn brwydro gwyntoedd rhewllyd a churlaw i seiclo llwybr yr arfordir o'r Llyn Morol yn Y Rhyl yn ogystal â dysgu sut i adeiladu rafft.

Meddai Hwylusydd Iechyd a Lles ARCH Ramsey Morsy, a oedd yn allweddol o ran sefydlu'r bartneriaeth unigryw gydag Active Adventure North Wales a Phrifysgol Glyndwr Wrecsam: "Mae dringo Yr Wyddfa ymhlith yr heriau mwyaf, yn enwedig i'r rhai nad ydynt wedi arfer ag ymarfer corff egnïol o'r fath, felly rwy'n hynod falch o'n holl ddefnyddwyr gwasanaeth a oedd wedi wynebu'r her."

Ychwanegodd Ramsey, a oedd wedi ymuno â'r defnyddwyr gwasanaeth y ddwy waith iddyn nhw ddringo er nad ydy'n hoff o uchderau: "Rwy i'n aml yn siarad am y daith i adferiad yn nhermau gwersyll cychwyn, dringo a chopa felly meddyliwn, beth am ddringo mynydd go-iawn a fydd yn rhoi teimlad o gyflawniad heb ei ail i ddefnyddwyr gwasanaeth. Mae'n brofiad hynod drawsnewidiol, a dyna cylch gorchwyl ARCH."

Meddai Neil Davies, sy'n Fôr-filwr Brenhinol ers wyth mlynedd ac yn aelod tymor-hir o'r Sefydliad ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored: "Roedd yn ymdrech ragorol o'r ddau dîm oedd wedi mynd ymlaen serch yr amodau anffafriol. Cafodd pawb gyfle i gael hyd i'r ffordd iawn ac roedden nhw'n dangos gwytnwch wrth iddyn nhw frwydro'r gwyntoedd wrth gefn 50mph."

Dywedodd Lucy Jones, Swyddog Profiad Gwaith ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam: "Mae cyd-gynhyrchu prosiectau cymunedol yn ffordd wych i rymuso a rhoi hwb i bobl. Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn falch i gael gweithio mewn partneriaeth gydag ARCH ac Active Adventure wrth gefnogi defnyddwyr gwasanaeth a myfyrwyr i gael y sgiliau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu nodau”.

Top