Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyn siarsiant yn y RAF yn cefnogi prosiect y brifysgol i helpu staff y Lluoedd Arfog ddychwelyd i fywyd y tu allan i'r lluoedd

22 Ionawr 2016

LLuoedd Arfog ar ei feddwl

Mae cyn-rhingyll yn y RAF nawr sydd bellach yn astudio i fod yn weithiwr cymdeithasol wedi cefnogi prosiect y brifysgol i helpu cyn-filwyr bontio'n llwyddiannus i fywyd y tu allan i'r lluoedd arfog.

Mae Andrew Matthews, sy'n fyfyriwr gwaith cymdeithasol yn ei drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, yn cefnogi menter ddwy flynedd y sefydliad yng Nghymru - gydag Ymddiriedolaeth Forces in Mind (FiMT) - i gynhyrchu gwaith ymchwil i lywio polisïau strategol yn y dyfodol.

Ar ôl gwasanaethu gyda'r Llu Awyr Frenhinol o 1999-2013 yn Rheolwr Gweithrediadau hedfan, ac fel Swyddog Diplomyddiaeth y DU ar gyfer hedfan a glanio milwrol y Llysgenhadaeth Prydain yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, mae Andrew yn gwybod pa mor anodd y mae'r cyfnod pontio yn ôl i fywyd "normal" ac mae' dweud bod "angen gwneud mwy" i gefnogi dynion a merched sy'n gadael y Lluoedd Arfog.

“Mae hwn yn brosiect gwych gan y bydd yn taflu goleuni ar yr hyn sy'n broblem wirioneddol i filoedd o bobl a'u teuluoedd," meddai Andrew, sy'n byw gyda'i wraig Gail a'u dau o blant ym Mhenyffordd.

"Mae disgwyl i chi fynd yn ôl i fod yn normal, ond mae bywyd yn wahanol iawn yn ddinesydd. Rwy'n bendant yn teimlo bod angen gwneud mwy i sicrhau bod y newid mor esmwyth â phosibl gan cynifer o gyn-Filwyr yn troi at alcohol neu gyffuriau neu drosedd i oroesi pan maen nhw'n ymadael.

"Rwy'n cymeradwyo Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a'r FiMT am ymgymryd â'r pwnc hwn a byddwn yn benant yn annog y bobl sy'n gymwys i gysylltu.”

Dywedodd Dr Nikki Lloyd-Jones, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd, fod y syniad wedi dod ar ôl i Fforwm Lluoedd Arfog Gogledd Cymru nodi'r angen i lenwi'r bwlch yn y gwahaniaethau diwylliannol rhwng bywyd milwrol a bywyd bob dydd.

Mae hi a'r cynorthwy-ydd ymchwil Darel Cookson yn gobeithio cyfweld â phobl sydd wedi gadael y lluoedd arfog yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mewn partneriaeth ag aelodau'r Fforwm, yn cynnwys cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac awdurdodau lleol yn y rhanbarth.

"Mae hwn yn gyfle cyffrous i wneud ymchwil a fwriadwyd i hysbysu darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol," meddai Dr Lloyd-Jones.

"O'r hanesion anecdotaidd yr ydym yn gwybod am brofiadau pobl sy'n gadael y gwasanaeth wrth iddyn nhw fynd i'r afael â gwahaniaethau diwylliannol wrth adael y Lluoedd Arfog, rydym hefyd yn gwybod y gallai rhai yn y gymuned ehangach sy'n rhyngweithio'n gyson â chyn-filwyr wella sut maent yn ymateb i anghenion pob dydd

“Bydd yr ymchwil yn archwilio ymhellach i hyn, gan fapio rhai o'r materion sylweddol parthed gwneud penderfyniadau sy'n digwydd wrth ddod yn ddinesydd.

Ychwanegodd Dr Peter Higson, Cadeirydd Fforwm Lluoedd Arfog Gogledd Cymru: “Bydd y gwaith hwn yn gwneud gwahaniaeth enfawr a phwysig i'r gefnogaeth rydym yn ei rhoi i Gymuned y Lluoedd Arfog yng Ngogledd Cymru ac ar draws Cymru yn gyffredinol.”

Bydd y fenter yn galluogi'r brifysgol ac FiMT i ddeall yn well ganfyddiadau presennol  am ddarpariaeth y sector cyhoeddus ac unrhyw gyferbyniad posibl â realiti, drwy ddatblygu model ymgysylltu.

Y nod yw gwella dealltwriaeth ac integreiddio diwylliannol a fydd yn helpu i lywio a dylanwadu ar wneuthurwyr polisi a darparwyr gwasanaethau sy'n rhyngweithio'n rheolaidd â cyn-filwyr a'u teuluoedd.

TBydd y prosiect yn datblygu arf i werthuso integreiddio, gan edrych ar brofiadau cyn-filwyr wrth iddynt fynd drwy'r broses bontio, wrth hefyd ceisio helpu creu rhaglen fydd yn helpu i ddileu yr ymdeimlad o gael eu gwahardd y mae rhai cyn-filwyr yn eu teimlo.

Bydd yr astudiaeth yn cael ei chynnal yng Ngogledd Cymru, ond dylai'r canfyddiadau fod yn berthnasol yn ehangach trwy ddarparu tystiolaeth empirig i ddatblygu polisïau strategol ynghylch hwyluso a gwerthuso integreiddio'n llwyddiannus i fywyd fel dinasyddion i gyn-filwyr.

I gymryd rhan yn yr astudiaeth, neu am fwy o wybodaeth, e-bostiwch  veterans@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 07540148513.

Top