Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Merched

7 Mawrth 2016

womensday

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn rhoi cefnogaeth lawn i Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod (Mawrth 8).

Mae Lynda Jones a Tiffany Barcud yn astudio ar gyfer MSc Rheoli Prosiectau ac maen nhw ymhlith nifer o fyfyrwyr sy’n cydbwyso bod yn rhiant â dilyn cymhwyster addysg uwch.

Maent yn annog merched eraill sy'n pryderu na fyddant mewn sefyllfa i fynd ymlaen â’u haddysg oherwydd rhwymiadau teuluol i gyrraedd eu potensial ac i beidio â byth roi'r gorau i’w breuddwydion.

Roedd Tiffany yn gweithio i'r Gwasanaeth Llysoedd am 10 mlynedd cyn dechrau ei gradd.

Meddai hi: "Roeddwn i'n teimlo y gallwn i wneud mwy na dim ond cymeradwyo trwyddedau gyrru ond roedd gen i blentyn ac roedd yn gyfleus, roedd y swydd ar draws y ffordd o'r gwaith.

"Roeddwn i mewn senario benywaidd nodweddiadol; doedd yr amser byth yn iawn felly gwnes i’r penderfyniad i fod yn dda yn fy rôl a symud o amgylch yr adrannau."

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Merched yfory'n ddigwyddiad byd-eang sy'n dathlu cyflawniadau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod ar draws y byd.

Ychwanegodd Tiffany: "Nid oedd yn hawdd astudio, collais i fy rhieni a ches i faban arall, fab. Roeddwn i'n defnyddio fy ngradd i sianelu fy meddyliau oddi ar y materion personol.

“Oherwydd fy ffocws ces i 1: 1 yn y diwedd. Roeddwn i wastad yn gwybod fy mod i eisiau parhau i astudio, ar y diwedd, modd i gael gwell swydd ydoedd, ond dw i wrth fy modd yn dysgu ac ysgrifennu aseiniadau.

“Gwelais i’r cwrs MS Rheoli Prosiectau a dechreuais i’r llynedd. Nawr mae gen i swydd ym maes rheoli prosiectau ac rwy’n bwriadu defnyddio'r cymhwyster i symud ymlaen hyd yn oed ymhellach. Mae'n dal i fod yn broblem bod menywod sydd â chymwysterau da yn cael eu talu’n llai na dynion. "

Mae Ysgol Busnes Gogledd Cymru yn weithgar wrth helpu menywod a merched i gyflawni eu huchelgais, sef un o amcanion Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Meddai Dr Jan Green, Darlithydd MSc Rheoli Prosiectau: “TMae'r straeon y mae ein myfyrwyr yn dweud wrthym am eu dyheadau’n annog unrhyw un sydd ag uchelgais – bod yn ddyn neu’n fenyw. Mae addysg yn rhoi cyfraniad gwerthfawr i gefnogi uchelgeisiau unigolion a busnesau.”

Roedd un o fyfyrwyr Rheoli Prosiectau, Lynda, yn gweithio mewn garej, gan symud ymlaen o derbynnydd i reolwr y siop atgyweiro corff y ceir dros 10 mlynedd cyn dysgu nad oedd hi'n gallu cael plant, a oedd yn ei sbarduno i ddechrau gradd gyda'r Brifysgol Agored.y.


Meddai hi: "Rwyf yma nawr oherwydd bod angen imi wella fy ngwybodaeth o brosesau busnes. Efallai y byddaf yn symud allan o'r sector ac mae meddu ar gymhwyster Meistr yn fantais bendant. " 

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Glyndwr Wrecsam, ewch i www.glyndwr.ac.uk/cy

Egluryn: O'r chwith i'r dde: Lynda Jones, Dr Jan Green a Tiffany Barcud.

Top