GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Techniquest Glyndŵr yn ymateb i doriadau i'w cyllid gan Lywodraeth Cymru

pic

Ionawr 15 2016

Bydd canolfan darganfod gwyddoniaeth sydd â chysylltiadau agos â Phrifysgol Glyndŵr yn “dod yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer gwyddoniaeth ac addysg technoleg" er gwaethaf toriadau cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Iwan Thomas, Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr North Wales Science, y cwmni elusennol sy'n rhedeg Techniquest Glyndŵr, fod adolygiad sylweddol ar sut y bydd y ganolfan wyddoniaeth yn cael ei hariannu yn y dyfodol wedi cael eu cwblhau.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar Ionawr 13, fod grant £1.3m Llywodraeth Cymru i Techniquest, sydd â chanolfannau ym Mhrifysgol Glyndŵr ac yng Nghaerdydd, yn mynd i gael ei dorri gan 22% o fis Ebrill.

Dywedodd Mr Thomas: "Mae'r gostyngiadau yn ein cyllid gan Lywodraeth Cymru wedi annog adolygiad sylweddol o'r modd y mae Techniquest Glyndŵr yn gweithredu, gan orfodi i ni edrych yn hir ac yn fanwl ar ein cryfderau a'n gwendidau ac adnabod yr ystod o gyfleoedd i ddatblygu'r busnes yn fodel mwy cynaliadwy heb lefelau uchel o gyllid cyhoeddus.

“Mynychais i'r digwyddiad diweddar yn Techniquest Glyndŵri ddathlu lansio y gofodwr Tim Peake o'r DU i'r Orsaf Ofod Ryngwladol a dangosodd i mi y fath sefydliad gwerth chweil a gwerthfawr y mae gyda ei gryfderau arwyddocaol.

“Roedd dros 120 o blant ysgol yn y digwyddiad a oedd yn dystion i gyffro'r lansio ac wedyn cawson ni sioe wyddoniaeth fyw gyffrous am y daith i'r gofod a'r wyddoniaeth y tu ôl iddi.

"Roedd yn amlwg i mi fod y plant yno yn ymddiddori'n llawn yn y pwnc ac rwy'n siŵr y bydd mwy nag ychydig ohonynt yn cael eu hysbrydoli i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth neu beirianneg o ganlyniad.

“I mi mae hynny'n crynhoi cenhadaeth y sefydliad a byddwn ni'n gweithio'n galed iawn dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf i sicrhau bod y sefydliad nid yn unig yn goroesi ond y bydd yn dod yn ganolfan ragoriaeth i'r rhanbarth mewn addysg STEM.”

Mae dull amlochrog wedi ei fabwysiadu i fanteisio ar agosrwydd Techniquest Glyndŵr i ardaloedd poblog yn Lloegr a'i chysylltiadau agos â Phrifysgol Glyndŵr.

Ar hyn o bryd mae dros 80,000 o ymrwymiadau gyda myfyrwyr ysgol, ymwelwyr teuluol a digwyddiadau cymunedol bob blwyddyn, ond y gobaith yw y bydd y ffigur hwn yn cynyddu'n sylweddol i gynhyrchu incwm ychwanegol i gefnogi'r busnes.

Mae rhaglen marchnata ddwys wedi cael ei lansio yn ddiweddar i dargedu ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws Gogledd Cymru, yn ogystal ag yn Sir Gaer, Cilgwri, Sir Amwythig a Glannau Mersi, gan dynnu sylw at gyfleoedd i fanteisio ar y rhaglen gynhwysfawr o ymweliadau ysgol neu ymweliadau i'r ganolfan sydd ar gael.

Mae'r rhain yn ymdrin â phob agwedd ar y cwricwlwm STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) ac yn cynnwys defnyddio planetariwm cludadwy i gyflwyno seryddiaeth i ysgolion ar draws y rhanbarth.

Mae lleoliad y ganolfan ar gampws Prifysgol Glyndŵr yn golygu bod cysylltiadau da ag ystod o adrannau gwyddoniaeth a pheirianneg.

Un o'r agweddau poblogaidd ar y rhaglen ysgolion uwchradd yw'r gweithdai gwyddoniaeth a gynigir gan Techniquest Glyndŵr sy'n cael eu dilyn gan deithiau o amgylch adrannau perthnasol y brifysgol.

Mae'r rhain yn helpu i roi cyflwyniad realistig i fyfyrwyr i addysg uwch ac i ddefnyddio'r cyfleusterau a'r offer soffistigedig sydd ar gael yn y Brifysgol.  

Yn atyniad i ymwelwyr, mae'r ganolfan yn ddelfrydol i fod yn rhan o'r bartneriaeth dwristiaeth Cyrchfan Wrecsam sy'n hyrwyddo'r ardal fel cyrchfan i dwristiaid amrywiol a diddorol, gan gynnig diwrnod allan gyda'r teulu gwych a rhesymol i ymwelwyr i'r ardal. 

Mae pobl leol yn cael eu hannog i ddod i'r ganolfan trwy raglen o sioeau gwyddoniaeth byw, digwyddiadau arbennig fel y Clwb Seryddiaeth, Techzone (clwb rhaglennu cyfrifiadurol) a Dyddiau Arbenigol i Blant Bach.

Meddai Scot Owen, Rheolwr Addysg Techniquest Glyndŵr: "Er bod y gostyngiadau mewn cyllid dros y blynyddoedd nesaf yn destun siom ac yn mynd i'w gwneud yn fwy anodd i ni yn y tymor byr, trwy gydweithrediad a syniadau gan ein tîm brwdfrydig ac ymrwymedig rydym wedi canolbwyntio ar amrywiaeth o ffyrdd i wneud ein busnes yn ariannol gynaliadwy yn y tymor hir heb gyllid craidd parhaus gan Lywodraeth Cymru.

"Rydym eisoes yn gweithio'n galed i gryfhau ein cysylltiadau da gyda diwydiant lleol ac mae digon o gyfleoedd i ni ddatblygu partneriaethau buddiol gyda'r sector preifat i gefnogi ein cenhadaeth i ennyn brwdfrydedd ac addysgu pobl o bob oed mewn gwyddoniaeth a pheirianneg.

"Ein nod yw dod yn fenter gymdeithasol uchel ei pharch ac yn ariannol gryf sydd nid yn unig yn gallu cyflwyno rhaglen addysgol helaeth i ysgolion ar lefel cynradd ac uwchradd yn y rhanbarth, ond sydd hefyd yn denu nifer sylweddol o ymwelwyr i'r ardal oherwydd yr arlwy cyffrous sydd gennym i deuluoedd sydd am gael gwerth da a dydd addysgiadol allan.

Mae Techniquest Glyndŵr yn arbennig o awyddus i weithio gyda chwmnïau lleol sydd ag agweddau o'u gweithgareddau yn gysylltiedig â gwyddoniaeth, technoleg neu beirianneg i helpu i wneud i'r wyddoniaeth yn y dosbarth ddod yn fyw drwy gysylltu sefyllfaoedd bywyd go iawn sy'n dangos egwyddorion gwyddonol gwahanol.

Gall cysylltiadau gael eu creu trwy noddi ymweliadau allgymorth i ysgolion, cynnig ymweliadau ar y safle i weithrediadau diwydiannol neu gydweithredu i ddatblygu arddangosion rhyngweithiol ychwanegol i ychwanegu at y 75 neu fwy o enghreifftiau yn y ganolfan ar hyn o bryd.

Ewch i http://www.tqg.org.uk am ragor o wybodaeth.

Top