Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Bodlonrwydd myfyrwyr o 100% i nifer o gyrsiau ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam

06 Medi 2016

Students 100

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn dathlu cael bodlonrwydd myfyrwyr o 100% mewn nifer o bynciau amrywiol.

Cafodd y Brifysgol y ffigwr uchaf ar gyfer y Celfyddydau Cymhwysol; Addysg ac Astudiaethau Plentyndod; Iechyd, Lles a Chymuned; Therapi Galwedigaethol, a Gwaith Ieuenctid a Chymuned.

Daeth y canlyniadau o'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol ac maen nhw'n cyfeirio at flwyddyn academaidd 2015/16.

Roedd Datblygu Gêmau Cyfrifiadurol (MComp) a Thai ac Astudiaethau Cymunedau Cynaliadwy hefyd wedi cyflawni 100% dros flynyddoedd cyfunol 2014/15 a 2015/16.

Ar draws yr ystod o bynciau, cafodd hyd at 40 o feysydd pwnc sgôr o 85% ac yn uwch.

Yn gyffredinol, gwnaeth y sefydliad gynyddu bodlonrwydd myfyrwyr gan 5% o bwyntiau i 85%, a hi oedd yr orau yng Nghymru o ran asesu ac adborth, amserlennu, codi hyder a datblygiad personol.

Wrecsam Glyndwr hefyd oedd yn ail yn y wlad o ran cyngor ar ddewisiadau a chymorth astudio, a gwelwyd cynnydd mewn bodlonrwydd mewn cyfathrebu a datblygiad personol.

Dywedodd yr Is-Ganghellor, Yr Athro Maria Hinfelaar, fod y newyddion cadarnhaol wedi dod ar amser prysur, wrth i fyfyrwyr baratoi i gychwyn a pharhau â'u hastudiaethau yng ngogledd dwyrain Cymru.

“Mae gweld cymaint o feysydd yn cyflawni 100% ac yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol yn galonogol ac yn rhoi neges gadarnhaol i ddarpar fyfyrwyr a rhai sy'n ymuno â ni yn yr wythnosau nesaf," meddai'r Athro Hinfelaar.

“Mae'r cynnydd o 5% o bwyntiau mewn bodlonrwydd cyffredinol yn newyddion da iawn ac mae'n dangos pa mor galed mae staff yn gweithio i wella profiad y myfyrwyr ymhellach.

“Hoffwn ddiolch i bawb am eu gwaith caled a chanolbwyntio ar sicrhau bod y myfyrwyr wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.”

Ychwanegodd: “Er ein bod ni'n falch gyda'r canlyniadau hyn gallwn wella o hyd a byddwn ni'n recriwtio myfyrwyr newydd eto ar ein diwrnod agored ddydd Sadwrn – rydym yn gobeithio eich gweld yno.”

Ar draws y DU, y gyfradd ymateb i arolwg 2016 oedd 72%, ychydig yn uwch na'r ddwy flynedd flaenorol, gyda 312,000 yn cymryd rhan. Cynhaliwyd yr arolwg gan fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf o 155 SAU, 190 CAB a 13  ddarparwr addysg uwch arall.

Meddai Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Rydym yn gwybod bod gwaith rhagorol yn mynd ymlaen yn y prifysgolion i wneud addysgu yn y brifysgol hyd yn oed yn well ac i wella profiad myfyrwyr o addysg uwch. Dylai myfyrwyr barhau i fod â hyder yng ngallu darparwyr AU yng Nghymru i gyflwyno addysg o ansawdd yn unol â disgwyliadau myfyrwyr.”

Ychwanegodd llefarydd Prifysgolion Cymru: “Mae canlyniad y ACM yn dyst i'r gwaith caled y mae prifysgolion Cymru yn parhau i'w wneud i gyflwyno'r profiad dysgu gorau posibl i fyfyrwyr.”

Am ragor o wybodaeth ar y diwrnod agored neu i wneud cais i ymuno â Phrifysgol Glyndwr Wrecsam, ffoniwch 01978 293439 neu anfonwch e-bost enquiries@glyndwr.ac.uk. Gallwch hefyd fynd i'r wefan

Top