Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Canolfan technoleg y Brifysgol yn arwain ras i'r gofod i fusnesau ar ôl ennill cyllid

21 Mawrth 2016 

Spaceoptic

Bydd canolfan technoleg chwyldroadol yng Ngogledd Cymru yn helpu i lansio busnesau o bob rhan o ddiwydiant gofod y DU sy’n werth £11.8billion ar ôl derbyn arian annisgwyl.

Mae'r tîm yng Nghanolfan Dechnoleg OpTIC Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn Llanelwy yn dathlu grant o £50,000 a fydd yn gweld y cyfleuster yn Sir Ddinbych  yn meithrin cwmnïau sy’n gweithredu yn y sector.

Dan arweiniad Cyfarwyddwr Canolfan OpTIC, Caroline Gray, cyflwynwyd cynnig yn dilyn galwadau oddi wrth Asiantaeth Gofod y DU Gofod a'i Strategaeth Arloesi a Chynnydd: Cynllun Gweithredu Twf y Gofod.

Amlygodd y cynnig yr angen i dyfu diwydiannau gofod yn rhanbarthau'r DU drwy ddarparu amgylchedd masnachol cefnogol i gynorthwyo entrepreneuriaid i dyfu a datblygu cwmnïau bach.

Un ffordd o wneud hyn yw trwy ehangu'r cymorth ar gyfer canolfannau deori busnes ar draws y DU, a dyna pam y dewiswyd OpTIC. Bydd y ganolfan hefyd yn hyrwyddo ac yn cynnal cyfres o digwyddiadau rhwydweithio diwydiant-berthnasol gan ddefnyddio eu cyfleusterau busnes a chynadledda helaeth.

Meddai Caroline: "Y weledigaeth yw sicrhau cadwyn gyflenwi gyson o ansawdd uchel ar gyfer y sector. Bydd Arloesiadau Glyndŵr yn defnyddio ac ehangu’r cysylltiadau presennol i ffurfio sylfaen yng Ngogledd Cymru o drosglwyddo gwybodaeth, arbenigedd technolegol a rhaglen o gymorth busnes a thechnegol mewn amgylchedd sy'n galluogi cwmnïau bach i ganolbwyntio ar dwf a datblygiad heb bwysau cyson pryderon bob dydd busnes.

“Mi fydd, drwy ei rwydweithiau fel Rhwydwaith Arloesedd y Gogledd Orllewin, yn cydweithio'n agos ag unedau deori sy’n rhannu’r un ffocws ledled y DU i rannu arfer gorau a sicrhau bod cwmnïau bach yn elwa drwy rwydwaith cenedlaethol o ddigwyddiadau perthnasol sy'n digwydd yn eu sector."

Ychwanegodd: "Rydym wrth ein bodd o fod wedi derbyn y gefnogaeth hon, sy'n dod wrth i ni newid ffocws y ganolfan ac adeiladu ar ein henw da sydd eisoes yn gryf ym meysydd technoleg uchel, opteg ac ymchwil wyddonol."

Ymhlith y deoryddion eraill i dderbyn cyllid yw Busnes Durham, Doc Caerlŷr, Sci-Tech Daresbury a Phrifysgol Loughborough.

Bydd y buddsoddiad yn cefnogi cwmnïau cychwyn busnes ar draws llwyfan y gofod a thyfu’r  diwydiant yn y rhanbarthau hynny - llwybr pwysig wrth wireddu uchelgais y sector yn y DU i gyflawni cyfran o 10% o'r farchnad gofod fyd-eang erbyn 2030.

Gwnaed y cyhoeddiad mewn digwyddiad Consortiwm Gofod y Gogledd yn Lerpwl, lle cafodd gwleidyddion ac arweinwyr busnes eu cyflwyno i gyfleoedd a photensial y Diwydiant Gofod hynod broffidiol yn y DU.

Meddai Colin Baldwin, Rheolwr Rhaglen Porth Gofod y DU yng Asiantaeth Gofod y DU: "Mae Gogledd Cymru, gogledd Lloegr a Chanolbarth Lloegr i gyd â’r potensial i wneud cyfraniad sylweddol i’n sector gofod ffyniannus.

"Mae yna gyfleoedd ar gyfer rhychwant o gwmnïau sy'n datblygu cynnyrch arloesol sy'n gallu bodloni anghenion y diwydiant gofod. Bydd y deoryddion yn Arloesiadau Glyndŵr, Sci-Tech Daresbury a Busnes Durham yn adeiladu ar y buddiannau cynyddol yn y gofod a'r rôl y gall ei chwarae o ran cefnogi sectorau eraill o fewn eu hardaloedd lleol, mewn datblygiadau technolegol a gwasanaethau sy'n deillio o’r diwydiant gofod. 

"Rydym wedi ymrwymo i feithrin busnes ac ymchwil yn y rhanbarthau hyn, a dangos i fusnesau bach sut y gallant fanteisio ar ein diwydiant gofod sy’n werth £11.8billion."

Mae’r Athro Graham Upton, Is-Ganghellor Dros-dro Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, yn dweud bod y Canolfan Technoleg OpTIC mewn "sefyllfa berffaith" i fanteisio ar y grant a chefnogi cwmnïau yn y sector gofod i ddatblygu ymhellach.

"Mae hyn yn newyddion gwych, a hoffwn longyfarch Caroline a'i thîm am yr holl waith caled a wnaethpwyd i sicrhau hyn," meddai.

“Mae'r ganolfan wedi cael ei hadfywio yn ystod y misoedd diwethaf; mae mewn sefyllfa berffaith i anteisio ar y cyllid hwn ac mae'n tyfu fel canolfan ar gyfer arloesi a gwaith arloesol ym maes peirianneg. Mae cael ei dewis ynghyd â'r sefydliadau eraill hyn yn galonogol iawn ac yn dangos ein bod yn symud i'r cyfeiriad cywir. "

Dathlodd Canolfan OpTIC 10 mlynedd yn 2015, ac yn ystod y misoedd diwethaf mae gwyddonwyr yn y cyfleuster sy'n eiddo i Glyndŵr wedi cwblhau prosiect gwerth €5M i gynhyrchu segmentau drych prototeip a chyfleusterau profi ar gyfer beth fydd telesgop mwyaf y byd, y prosiect E-ELT (Telesgop Eithriadol o fawr Ewrop)  sy'n werth £900m a gaiff ei leoli yn Chile.

Am ragor o wybodaeth am Arloesiadau Glyndŵr, ewch i http://www.glyndwrinnovations.co.uk

Nodiadau: Mae Asiantaeth Gofod y DU wrth wraidd ymdrechion y DU i archwilio a chael budd o'r gofod. Mae'n gyfrifol am yr holl benderfyniadau strategol ar raglen gofod sifil y DU ac yn darparu llais clir, unigol ar gyfer uchelgeisiau gofod y Deyrnas Unedig. Mae'r Asiantaeth yn gyfrifol am sicrhau bod y  DU yn cadw ac yn tyfu gallu strategol yn y systemau, technolegau, gwyddoniaeth a cymwysiadau sy'n seiliedig ar y gofod. Mae'n arwain rhaglen gofod sifil y DU er mwyn ennill twf economaidd cynaliadwy, sicrhau gwybodaeth wyddonol newydd a darparu budd i bob dinesydd.

Top