Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Datblygiadau newydd yn 2016 i staff a myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr

pic

Mae staff a myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn paratoi ar gyfer blwyddyn gadarnhaol yn llawn o ddatblygiadau a wynebau newydd.

Mae'r Brifysgol yn paratoi i groesawu'r Is-Ganghellor newydd Dr Maria Hinfelaar – sydd ar hyn o bryd yn Llywydd Sefydliad Technoleg Limerick (LIT) – bydd Dirprwy Is-Ganghellor a Chyfarwyddwr Cyllid newydd yn ymuno â'r sefydliad yn yr wythnosau i ddod..

Bydd Alec Shepley yn dychwelyd i'r brifysgol o Brifysgol Brifysgol Lincoln i gymryd lle Yr Athro Estelle Thompson, Pennaeth ymadawol Adran y Cyfryngau, Celf a Dylunio. Ymlith y recriwtiaid eraill y mae Mike Hamer, sy'n ymuno â Glyndŵr i ymgymryd â swydd Pennaeth Ystadau a Rheolaeth Campws, a Rheolwr Gwasanaethau Campws, Edward Taylor-Robinson. Mae Naomi Squire hefyd wedi ymuno â'r tîm yn ddiweddar, fel Cydgysylltydd y Gaplaniaeth. 

Yn ogystal â newidiadau o ran personél, bydd adeilad Urdd y Myfyrwyr yn cael gwelliannau pellach yn 2016, yn cynnwys lolfa bar newydd, ac mae'r Brifysgol yn bwriadu newid ffocws y ffordd y mae'n ymdrin ag astudio ac ymchwil ôl-raddedig, bydd Penaethiaid Ysgolion yn gweithio gydag arweinwyr y Canolfannau Ymchwil i ddatblygu myfyrwyr graddedig.

Mae hyn oll yn dilyn lansio fframwaith strategol pum mlynedd yr haf diwethaf, a oedd yn datgelu cynigion i dyblu nifer y myfyrwyr erbyn 2020 a chynyddu trosiant i £75m dros yr un cyfnod.

Ar ôl mwy na degawd wrth y llyw yn LIT, mae Dr Hinfelaar yn dweud ei bod yn edrych ymlaen at yr her o reoli'r sefydliad yng Nghymru a'i bod yn ymuno ar adeg “gyffrous” yn ei hanes byr.

“Gallaf weld potensial aruthrol i'r Brifysgol sydd wrth galon gogledd ddwyrain Cymru, sydd yn rhanbarth sy'n mynd drwy ddatblgiad diddorol,” ychwanegodd Dr Hinfelaar sy'n 56 mlwydd oed.

“Yn bersonol, ar ôl treulio'r 11 mlynedd diwethaf yn arwain sefydliad tebyg yng nghanol gorllewin Iwerddon, rwy i wedi darganfod pa mor hanfodol bwysig y mae prifysgolion i'w hardal.

“Rwy'n edrych ymlaen at ymuno â Phrifysgol Glyndŵr a dod i adnabod y staff, y myfyrwyr a'r rhanddeiliaid ehangach.”

Yn frodor o'r Iseldiroedd, y mae Dr Hinfelaar wedi goruchwylio datblygiad sylweddol yn LIT, a enwyd yn Sefydliad Technoleg y Flwyddyn yn 2008/09 a 2012/13 yng Nghanllaw Prifysgolion uchel ei fri y Sunday Times.

Dywedodd Maxine Penlington OBE - sydd newydd ei phenodi'n gadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr, yr un pryd â'r Canghellor newydd, Trefor Jones OBE – fod y penodiad yn nodi cam mawr i'r Brifysgol.

“Mae Maria'n dod atom gyda hanes rhagorol o arweinyddiaeth sefydliadol ac ymgysylltu busnes a rhanbarthol ac rwy'n hyderus y bydd yn gaffaeliad i'r Brifysgol ac i gymuned gogledd ddwyrain Cymru."

Cred Yr Athro Graham Upton, sy'n camu i lawr o'i swydd yn Is-Ganghellor Dros Dro Mawrth 31, y bydd cytundebau cynghreirio newydd gyda phartneriaid addysg pellach ac addysg uwch yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr yn dangos bod y sefydliad yn gallu symud ymlaen fel endid annibynnol mewn sefyllfa gryf iawn, yn gweithio'n agos er lles y rhanbarth.

Ychwanegodd: “Er imi ond dod i Wrecsam fis Chwefror diwethaf i ymgymryd â'r swydd dros dro hon ond yn ystod y cyfnod hwnnw rwy i wedi dod i deimlo'n rhan o'r Brifysgol ac rwy'n falch iawn ein bod wedi cyflawni cymaint mewn amser mor fyr.

“Mae gan y sefydliad botensial aruthrol ac mae Dr Hinfelaar yn cydnabod hynny. Mae ei gweledigaeth hi'n cyfateb i un y Brifysgol - i ddod yn fwy o faint, yn gryfach ac yn fwy mentrus - felly mae'r dyfodol yn edrych yn wirioneddol ddisglair.”

Top