Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ymchwilwyr yn gwthio am gymorth i gynfilwyr

Ymunodd ymchwilwyr y Brifysgol â grwpiau'r Lluoedd Arfog i wella gwasanaethau i cyn-filwyr yng Ngogledd Cymru.

Mae Prifysgol Glynd┼Ár Wrecsam yn gweithio gyda'r Forces in Mind Trust (FiMT) i gynhyrchu tystiolaeth a fydd yn llywio polisïau addysg cyhoeddus strategol yn y dyfodol.

Dan arweiniad Dr Nikki Lloyd-Jones, Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd, mae'r tîm wedi cyfweld cyn-filwyr o bob rhan o'r rhanbarth ac yn coladu gwybodaeth a fydd yn cefnogi'r rhai a wynebodd heriau wrth iddynt drosglwyddo i ailymuno â chymdeithas sifil.

Dywedodd Dr Lloyd-Jones fod y syniad wedi dod i'r amlwg ar ôl i Fforwm Lluoedd Arfog Gogledd Cymru nodi bod angen leihau'r bwlch yn y gwahaniaethau diwylliannol rhwng bywyd milwrol a bywyd sifil. Mae hi a chynorthwyydd ymchwil Darel Cookson yn dal eisiau cyfweld pobl sydd wedi gadael y Lluoedd yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf. 
“Roedd hwn yn gyfle cyffrous i ymgymryd ag ymchwil y bwriadwyd iddo hysbysu arparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn y dyfodol, ac mae'r canlyniadau wedi bod yn ddiddorol iawn ac yn llawn gwybodaeth,” meddai Dr Lloyd-Jones.

”O'r hanesion anecdotaidd rydym yn gwybod am brofiadau ymadawyr gwasanaeth wrth ymgodymu â gwahaniaethau diwylliannol wrth adael y Lluoedd Arfog, gwyddom y gallai'r rheiny yn y gymuned ehangach sy'n rhyngweithio'n rheolaidd â chyn-filwyr wella sut y maent yn ymateb i anghenion bob dydd. Bydd yr ymchwil yn archwilio hyn ymhellach, gan fapio rhai o'r materion penderfynu sylweddol a brofir wrth ddod yn ddinesydd preifat.”

Ychwanegodd: “Rydym wedi cael adborth cadarnhaol a hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr ymchwil hyd yn hyn.
“Mae'r ymatebion yn ein helpu ni i baentio llun o'r hyn mae'r dynion a'r menywod hyn yn mynd trwyddo, ond mae angen mwy o bobl arnom i roi gwybodaeth i ni er mwyn i ni allu gwneud gwahaniaeth.”

Bydd y prosiect yn datblygu offeryn i werthuso integreiddio, gan edrych ar y profiadau o ddynion a merched a fu yn y gwasnaethau wrth ddod drwy'r broses drosglwyddo, tra ar yr un pryd gweithio ar y nod o helpu i greu rhaglen a fydd yn dileu'r ymdeimlad o gael eu hallgáu y mae rhai cyn-filwyr yn ei deimlo.

Mae'r astudiaeth yn cael ei chynnal yng Ngogledd Cymru, ond bydd y canfyddiadau'n berthnasol yn ehangach trwy ddarparu tystiolaeth empirig i ddatblygu polisïau strategol ynghylch hwyluso a gwerthuso integreiddio llwyddiannus i fywyd sifil i gyn-bersonél y Gwasanaeth.

I gymryd rhan yn yr astudiaeth neu am ragor o wybodaeth, e-bostiwch veterans@glyndwr.ac.uk  neu ffoniwch 07540148513.

Mae dogfen waith sy'n darparu gwybodaeth ar wasanaethau a chymorth i gynfilwyr ar gael i'w weld yma. (pdf format)

Top