Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Llwyddiant i Brifysgol Glyndŵr o ran bodlonrwydd myfyrwyr a'u rhagolygon gyrfaol mewn tabl cynghrair newydd

Rankings

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cael ei chyfrif fel yr orau yng Nghymru mewn pum maes cwrs o ran rhagolygon i raddedigion a boddhad myfyrwyr.

Y brifysgol hefyd oedd yr orau yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr mewn Nyrsio, yr ail mewn Hanes a Gwyddor Chwaraeon a thrydydd mewn Technoleg Defnyddiau, yn y Canllaw Cyflawn ar Brifysgolion sydd newydd gael ei gyhoeddi.

Y bobl hynny sy'n astudio, Celf a Dylunio, Addysg, Hanes, Nyrsio a Gwyddor Chwaraeon ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yw'r myfyrwyr mwyaf bodlon yng Nghymru.

Roedd y tabl cynghrair hefyd yn dangos bod gan fyfyrwyr sy'n astudio Celf a Dylunio, Adeiladu, Drama, Dawns a Cinemateg, Gwyddoniaeth Fforensig a Nyrsio y rhagolygon i raddedigion gorau yng Nghymru.

Roedd y brifysgol yn 125ed yn y DU yn gyffredinol, ond yn 58fed am foddhad myfyrwyr, 69fed gyfer rhagolygon i raddedigion a 45ed ar gyfer gwariant ar wasanaethau academaidd.

Roedd Is-Ganghellor Newydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, yr Athro Maria Hinfelaar, yn falch iawn o weld gwelliannau mewn rhaglenni pwnc penodol ond yn siomedig gyda'r safle cyffredinol.

"Mae'r Brifysgol yn dod allan o gyfnod heriol ac y mae'r tabl cynghrair yn adlewyrchu hynny, ond yr ydym mewn lle gwahanol iawn yn awr i 2014/15, rydym yn gwneud camau enfawr ym mhob maes," meddai.

"Mae gennym Bwrdd y Llywodraethwyr ar ei newydd wedd, Canghellor newydd, Cadeirydd newydd a thîm rheoli newydd, pob un ohonynt yn gadarn y tu ôl i strategaeth a fydd yn gweld ein niferoedd myfyrwyr yn ei ddyblu erbyn 2020 ac yn gwella ein sefyllfa ariannol yn sylweddol.

"Mae'r llong wedi cael ei sefydlogi dros y 18 mis diwethaf a'r dasg yn awr yw adeiladu, creu cyfleoedd newydd a gwella profiad ein myfyrwyr ymhellach - dyna ein gweledigaeth, ein prif flaenoriaeth."

Ychwanegodd yr Athro Hinfelaar: "Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y byddwn yn gweld cynnydd yn ein safle yn y tabl cynghrair yn y blynyddoedd i ddod wrth i ni weithio gyda'n gilydd i wella nid yn unig meysydd academaidd y sefydliad, ond hefyd y seilwaith a'r cyfleusterau ar ein campysau.

"Yr unig ffordd i Glyndŵr Wrecsam yw i fyny, ac edrychaf ymlaen at ein harwain yno. Wrth gwrs, mae'n mynd i fod yn daith gyda rhwystrau a brwydrau, ond yr ydym yn barod am hynny ac ar hyn o bryd rydym yn gweithio'n galed i osod y sylfeini ar gyfer dyfodol disglair. "

Dywedodd Dr Bernard Kingston, prif awdur Y Canllaw Cyflawn ar Brifysgolion (CCB) fod y safleoedd yn "ffynhonnell bwysig o wybodaeth" i ddarpar fyfyrwyr.

Ychwanegodd Simon Emmett, Prif Swyddog Gweithredol y Hotcourses Group, a gafodd y Canllaw y llynedd: "Mae tablau cynghrair y CCB yn dynn wrth sodlau y gwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni sy'n wahanol iawn. Mae'r ddau yn bodoli i helpu myfyrwyr i wneud y dewisiadau cywir ynghylch prifysgol. "

Dyfarnwyd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 15fed yn y DU yn y categori Cymorth i Fyfyrwyr yng Ngwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni'n gynharach y mis hwn.

Top