GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Y Brifysgol yn helpu myfyrwyr i ddilyn gyrfa mewn carchar mawr gwerth miliynau o bunnoedd newydd

Prison

Mae myfyrwyr wedi cael eu hannog i fynd ar drywydd swydd mewn carchar mawr £250 miliwn newydd yng Ngogledd Cymru.

Bydd CEM Berwyn yn Wrecsam, sydd i fod i agor y flwyddyn nesaf yn gartref i 2,000 o garcharorion ac yn creu hyd at 1,000 o swyddi yn y rhanbarth.

Roedd rheolwr y prosiect, Mark Greenhaf ymhlith y siaradwyr yng nghynhadledd Gyrfaoedd Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol fawreddog Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, a siaradodd â’r bobl hynny oedd yn bresennol ynghylch ei werthoedd craidd fel carchar ailsefydlu.

Roedd e hefyd yn annog myfyrwyr i wneud cais am swydd yno, ac meddai: "Siaradodd y Prif Weinidog yn ddiweddar am garchardai a dywedodd fod 46% o garcharorion yn aildroseddu o fewn blwyddyn, sy'n costio hyd at £13 biliwn y flwyddyn.

“Nod Berwyn yw bod yn garchar aailsefydlu, gan gynnig diogelwch a gwedduster yn ogystal â'r cyfle i ddysgu. Mae'n hanfodol bod gan y staff hefyd y gwerthoedd hyn i helpu i adeiladu perthynas gadarnhaol i helpu i atal carcharorion rhag aildroseddu.

“Bydd yn cynnig cyfle i garcharorion weithio tra eu bod yn bwrw eu tymor eu dedfryd, fel bod ganddynt bwrpas o ddydd i ddydd, megis gweithio yn y golchdy, llyfrgell a cheginau i gynnig iddynt sgiliau parod i weithio yn ogystal â sgiliau cymdeithasol a sgiliau meddwl."

Mae awdurdodau yn disgwyl i'r carchar ddarparu hwb gwerth £23miliwn yn flynyddol i'r economi unwaith y bydd yn gwbl weithredol erbyn diwedd 2017.

Ychwanegodd Mark: "Mae ein neges gyffredinol yw bod ein carchar yn adsefydlu, a gobeithiwn y bydd yn creu gwell bobl yn gadael ein carchar ac yn rhoi y cyfle iddynt ddysgu, i gofleidio'r diwylliant Cymreig a'r gwerthoedd cywir."

Eglurodd y bydd y broses wneud cais i fyfyrwyr yn cymryd 21 wythnos yn gyffredinol ac y bydd y rhai a gyflogir yn cymryd rhan mewn cwrs hyfforddi 10 wythnos a ddarperir yn lleol ar y safle.

Hefyd yn bresennol yn y digwyddiad gyrfaoedd ym maes cyfiawnder troseddol oedd swyddog prawf Natalie Howson.

Meddai: "Mae gwaith y Gwasanaeth Prawf yn waith caled ond yn werth chweil ac mae gofyn gwydnwch a barn broffesiynol.

"Mae pobl sy’n ystyried gyrfa yn y gwasanaeth prawf yn ffodus iawn yn awr gan ein bod yn awyddus i recriwtio.

"Rwy'n teimlo fy mod wedi gwneud gwahaniaeth naill ai gwahaniaeth i fywyd rhywun neu drwy ddiogelu aelodau o'r cyhoedd."

Siaradodd Neal Parkes cydlynydd atal Heddlu Gogledd Cymru, yn y gynhadledd hefyd am yr hyn y mae angen i fyfyrwyr ei wneud cyn mynd i mewn i'r sector, a beth i'w ddisgwyl os byddant yn cyrraedd yno.

Meddai: “Yn bendant, bydd sefyllfaoedd anodd a all ddod mewn pob lliw a llun.”

Hefyd eglurodd Neal ei fod wedi ymuno â'r Heddlu i "wneud gwahaniaeth", gan ychwanegu: "Roeddwn i eisiau gweithio gyda phobl sy'n poeni o ddifrif am yr hyn y maent yn ei wneud a gwneud gwahaniaeth yn fy nghymuned."

I gael rhagor o wybodaeth am Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/cy

Top