Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr theatre a pherfformio'n helpu i hyrwyddo diogelwch ar-lein mewn ysgol uwchradd leol

Play

Myfyrwyr theatr y Brifysgol yn dangos eu sgiliau drwy hybu diogelwch ar y rhyngrwyd i ddisgyblion Wrecsam.

Croesawodd Ysgol Uwchradd Darland, yn Yr Orsedd,  fyfyrwyr Theatr, Teledu a Pherfformio Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i gyflwyno drama fer i ddangos sut i fod yn ddiogel ar-lein.

Roedd y ddrama, a berfformiwyd i 150 o ddisgyblion Blwyddyn 9, yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth am y peryglon y gallai pobl ifanc o bosibl fod yn agored iddynt ar-lein. 

Meddai Huw Garmon, uwch ddarlithydd mewn Theatr, Teledu a Pherfformio: “Gofynnwyd i ni helpu'r ysgol i dargedu diogelwch ar-lein gan Wasanaethau Ieuenctid Cyngor Wrecsam gan eu bod yn pryderu am ddiogelwch ar y rhyngrwyd, ac awgrymon nhw ein bod ni'n targedu disgyblion Blwyddyn 9.

“Lluniodd ein myfyrwyr theatr y ddrama gyfan eu hunain fel rhan o'n Modiwl Y Gymuned a Theatr Gymhwysol, sydd â'r nod o alluogi ein myfyrwyr i weithio allan yn y gymuned ac sgriptio perfformiad perthnasol i'n maes sy'n helpu i addysgu'r gynulleidfa.

“Roedd y ddrama gweithio'n dda iawn ac roedd yn ymddangos bod y disgyblion ifanc â diddordeb mawr ynddi.

“Nod y cwrs yw amlygu sefyllfaoedd go iawn ac rydym yn credu mewn gadael i'n myfyrwyr fynd â'u gwaith allan i'r gymuned, i roi'r ddamcaniaeth maen nhw wedi ei ddysgu ar waith yn y byd go-iawn. Mae'r myfyrwyr wedi ymateb yn dda iawn i hyn.”

Roedd y perfformiad yn edrych ar gyfrinachedd cyfrineiriau, gwefannau chwarae gêmau, ychwanegu dieithriaid ar y cyfryngau cymdeithasol, a rhoi sylwadau ar ffotos a pheryglon ar-lein eraill. 

Ar ôl y ddrama fer cafodd disgyblion Ysgol Uwchradd Darland eu hannog i ofyn cwestiynau i grŵp addysg o gyfoedion mewn sesiwn gweithdy am faterion a godwyd yn ystod y perfformiad.

Meddai Les Williams, uwch ymarferydd Cyngor Wrecsam ar gyfer Gwasanaeth Ieuenctid Wrecsam: “Rwy'n canmol Ysgol Darland, myfyrwyr a darlithwyr Glyndŵr a'n Prosiect Addysg Cyfoedion am eu hymdrechion ar y cyd, a arweiniodd at ddrama ardderchog a deallus oedd yn edrych ar y cyfryngau cymdeithasol.

“Roedd y myfyrwyr yn gallu creu stori hynod ddiddorol, ac roedd yn hoelio sylw'r disgyblion Blwyddyn  9 yn Ysgol Darland drwy gygol eu perfformiad.

“Bydd ein tîm o Addysgwyr Cyfoedion yn gwerthuso'r perfformiad yn seiliedig ar yr adborth cadarnhaol a dderbyniwyd, ac rydym yn gobeithio gweithio gyda myfyrwyr Glyndŵr i greu digwyddiadau a pherfformiadau tebyg yn y dyfodol.”

Cynhaliodd y myfyrwyr Theatr, Teledu a Pherfformio ddrama-marathon lwyddiannus, Love and Information yn y brifysgol y penwythnos diwethaf.

I gael gwybod mwy am ein cyrsiau, gweler ein tudalennau cyrsiau israddedig.

Top