Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Wrexham Glyndwr yn cynyddu bodlonrwydd myfyrwyr i 85% yn ABM 2016

10 Awst 2016

NSS Glyndwr

 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cynyddu bodlonrwydd myfyrwyr gan 5% yn y flwyddyn ddiwethaf.

Dangosodd canlyniadau diweddaraf Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (AMC) sgôr gyffredinol o 85%,  gyda'r Brifysgol yn y safle uchaf yng Nghymru ar gyfer asesu ac adborth, amserlennu, meithrin hyder a datblygiad personol.

Roedd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam hefyd yn ail yn y wlad ar gyfer cyngor ar ddewisiadau a chymorth astudio, a gwelwyd cynnydd mewn bodlonrwydd mewn cyfathrebu a datblygiad personol.

Ymhlith y meysydd oedd yn perfformio orau oedd Pynciau'n gysylltiedig â Meddygaeth (100%) - yn gydradd gyntaf yn y Deyrnas Unedig - a Nyrsio (96%), oedd yn rhif un yng Nghymru ac yn gydradd bedwerydd yn y DU.

Astudiaethau Academaidd mewn Addysg (98%), Marchnata (92%) ac Anthropoleg (85%) oedd  y gorau yng Nghymru, ac roedd Peirianneg Fecanyddol, Peirianneg Cynhyrchu a Pheirianneg Gweithgynhyrchu (87%) ac Astudiaethau Dylunio (85%) yn ail yng Nghymru.

Daw'r newyddion ar adeg hollbwysig i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, wrth i filoedd o ddisgyblion ledled y rhanbarth baratoi ar gyfer eu canlyniadau Safon Uwch.

Dywedodd yr Is-Ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar, fod y sgorau NSS cadarnhaol yn dangos bod y sefydliad yn symud i'r cyfeiriad cywir o dan ei strategaeth bum mlynedd.

“Mae gweld cynnydd o 5% mewn boddhad cyffredinol yn newyddion cadarnhaol iawn ac mae'n dangos sut mae staff yn gweithio i wella profiad y myfyrwyr yma yng ngogledd ddwyrain Cymru,”  meddai'r Athro Hinfelaar.

“Mae ein myfyrwyr wrth galon popeth a wnawn, a dyna pam y byddwn yn parhau i ymdrechu er gwell".

“Rydym nawr yn edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr newydd yn yr wythnosau nesaf a'r rhai sy'n dychwelyd atom ar ôl gwyliau'r haf.”

Ychwanegodd: “Mae hwn yn gyfnod hynod o brysur o'r flwyddyn i ni, wrth i ddisgyblion ysgolion a cholegau ledled y wlad baratoi i dderbyn eu canlyniadau Safon Uwch.

“Mae ein tîm derbyniadau wrth law gyda chymorth a chyngor i unrhyw un sy'n pryderu am eu graddau neu sydd angen cymorth -  peidiwch ag oedi i gysylltu â ni neu i ymweld â'n diwrnod agored ar Awst 20.”

Ar draws y DU, y gyfradd ymateb i arolwg 2016 oedd 72%, ychydig yn uwch na'r ddwy flynedd flaenorol, gyda 312,000 yn cymryd rhan. Mae'r arolwg yn cael ei gynnal gyda myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf o 155 SAU, 190 CAB a 13 o ddarparwyr addysg uwch eraill.

Meddai Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: “Ar ôl aros yn gyson ar lefel uchel, rydym yn falch o weld bod boddhad cyffredinol wedi cynyddu hyd yn oed yn uwch yng Nghymru. Rydym yn gwybod bod gwaith rhagorol yn cael ei wneud mewn prifysgolion i wneud addysgu mewn prifysgol hyd yn oed yn well ac i wella profiad myfyrwyr addysg uwch. Dylai myfyrwyr barhau i fod â hyder yng ngallu darparwyr AU Cymru i ddarparu addysg o ansawdd yn unol â disgwyliadau'r myfyrwyr.

Ychwanegodd llefarydd Prifysgolion Cymru Olivia: “Mae canlyniadau AMC yn dyst i'r gwaith caled y mae prifysgolion Cymru'n parhau i wneud i gael y profiad dysgu myfyrwyr gorau posibl. Mae'r canlyniadau hyn yn adlewyrchu'r rhyngweithio cadarnhaol rhwng staff a myfyrwyr sy'n canolbwyntio ar y materion allweddol sy'n bwysig iddynt hwy, fel cymorth academaidd ac adnoddau dysgu, sydd wedi cynyddu'n sylweddol eleni.

“Byddwn yn parhau i weithio gyda'n myfyrwyr i wneud y blynyddoedd nesaf hyd yn oed yn fwy cadarnhaol, ac yn parhau i ymdrechu at ddod y wald gyda'r cyfraddau boddhad uchaf yn y DU.”

Top