Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Is-ganghellor newydd yn edrych ymlaen at arwain prifysgol 'arloesol’

9 Chwefror 2016

Mariaglyndwr

Mae Is-ganghellor newydd prifysgol yng Ngogledd Cymru'n dweud ei bod hi'n edrych ymlaen at arwain y sefydliad 'arloesol' i gyfnod newydd.

Bydd Dr Maria Hinfelaar yn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ym mis Ebrill, wrth iddi gamu i lawr o'i swydd yn Llywydd Sefydliad Technoleg Limerick (LIT).

Mae'r acadenydd 56 oed yn barod symud ar draws Môr Iwerddon ac mae ganddi weledigaeth glir ar gyfer y dyfodol.

Meddai: “Ymhen dau fis byddaf yn ymuno â Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn Is-ganghellor newydd arni ac rwy i'n edrych ymlaen ato'n fawr iawn.

“Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn uchelgeisiol ac wedi dangos gwytnwch yn wyneb heriau sylweddol. Mae ganddi rôl hanfodol yn y rhanbarth, ac mae'n dangos cyfraddau ehangu mynediad anhygoel a chanlyniadau cyflogadwyedd rhagorol i raddedigion.

“Rwy'n gallu gweld potensial enfawr i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam trwy gydweithio dyfnach â diwydiant yn y rhanbarth a phartneriaethau gyda darparwyr addysgol eraill.”

Ychwanegodd Dr Hinfelaar: “Mae'r Fframwaith Strategol newydd fel prifysgol o ar gyfer gogledd-ddwyrain Cymru yn gosod cyfeiriad clir, tra'n gadael lle i arloesi.

“Pan gyrhaeddaf yn gynnar ym mis Ebrill, un o'r prif flaenoriaethau bydd dod i adnabod staff a myfyrwyr a phrofi'r cyfleusterau yn y brifysgol ar draws ei holl gampysau. Bydd hynny'n rhoi golwg well imi ar yr hyn y gall y brifysgol ei gyflawni yn y dyfodol.”

Ar ôl 11 mlynedd wrth y llyw yn LIT, mae Dr Hinfelaar yn ymuno ar Ebrill 1, gan gymryd lle yr Is-Ganghellor dros dro, yr Athro Graham Upton.

Ymunodd Dr Hinfelaar â LIT yn 2004 ac yn ystod ei chyfnod yno mae wedi goruchwylio cyfnod pwysig o ehangu ac arloesi.

Yn frodor o'r Iseldiroedd, yr oedd yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol Leiden ac mae ganddi PhD o Brifysgol Maastricht - sydd ymhlith y 10 uchaf o restr fyd-eang THE o brifysgolion dan 50 mlwydd oed.

Mae hi wedi goruchwylio datblygiad sylweddol yn LIT, a enwyd yn Sefydliad  Technoleg y Flwyddyn 2008/09 a 2012/13 yn y cyhoeddiad clodfawr y Sunday Times University Guide.

Erbyn hyn ef yw'r pedwerydd Sefydliad Technoleg (IoT) mwyaf yn Iwerddon gyda 6500 o fyfyrwyr llawn-amser a rhan-amser a dros 500 staff. Mae LIT wedi adeiladu deorfa fenter a phroffil ymchwil a datblygu cryf, y mae Dr Hinfelaar yn awyddus i'w 'allforio' i Ogledd Cymru.

Yn feiciwr brwd, mae Dr Hinfelaar hefyd yn awyddus i archwilio amgylchedd prydferth Gogledd Cymru a bydd hi'n symud i'r ardal gyda'i gŵr Graham yn yr wythnosau nesaf.

Cred Maxine Penlington OBE - a gafodd ei datgelu'n gadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr ym mis Rhagfyr  – y bydd penodiad Dr Hinfelaar yn sicrhau twf pellach yn y sefydliad.

"Rwyf wrth fy modd y bydd Dr Maria Hinfelaar yn ymuno â ni i arwain Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i'r cam cyffrous nesaf yn ei datblygiad, gan adeiladu ar y sylfeini cryf iawn a osodwyd gan yr Athro Upton a'r tîm rheoli ,” meddai hi.

“Daw Maria atom gyda hanes ardderchog o arweinyddiaeth sefydliadol ac ymgysylltu busnes ac rhanbarthol ac rwy'n hyderus y bydd hi'n gaffaeliad i'r Brifysgol ac i gymuned gogledd ddwyrain Cymru."

Ychwanegodd Yr Athro Upton, sy'n bwriadu camu i lawr ar Fawrth 31: “Mae hwn yn benodiad rhagorol ac yn dangos gymaint fydd apêl Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i fyfyrwyr wrth iddi symud yn ei blaen.

“Mae gan y sefydliad botensial enfawr ac mae Dr Hinfelaar yn cydnabod hynny. Mae ei gweledigaeth yn cyd-fynd ag un y Brifysgol - i ddod yn fwy, yn gryfach ac yn fwy beiddgar - felly mae'r dyfodol yn edrych yn wirioneddol ddisglair.”

Gan adlewyrchu ar ei gyfnod ei hun yn y brifysgol, meddai yr Athro Upton: "Mae wedi bod yn flwyddyn heriol ond un yr wyf wedi ei mwynhau yn fawr iawn.

“Gweithiodd y staff yn hynod o galed i droi cornel a gosod y sylfeini ar gyfer y blynyddoedd i ddod, a ddylai weld Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn tyfu o ran ei statws yn sefydliad y gall pobl Wrecsam a gogledd ddwyrain Cymru fod yn hynod falch ohono.”

Top