Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Y Gorau o ofal plant yn Wrecsam yn dod ynghyd am seremoni wobrwyo yn y brifysgol

2 Chwefror 2016

gofalplant glyndwr

Daeth ymarferwyr a gweithwyr chwarae gofal plant  o bob rhan o'r rhanbarth ynghyd mewn seremoni wobrwyo fawreddog.

Daeth hufen y sector at ei gilydd ar gyfer ail Seremoni Wobrwyo Gofal Plant Wrecsam a drefnwyd gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam (WFIS).

Roedd dros 100 o bobl yn bresennol, gan gynnwys prif weithredwr y cyngor, Dr Helen Paterson; Ian Lucas AS, y Gweinidog dros Gymunedau a Mynd i'r Afael â Thlodi, Lesley Griffiths, a'r Athro Graham Upton, Is-Ganghellor dros dro Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Cynhaliwyd y digwyddiad yn Stadiwm Cae Ras y brifysgol, lle coronwyd 11 enillydd a chafodd llawer mwy eu canmol am eu cyfraniad i ofal plant a'u cefnogaeth o'r diwydiant.

Wrth gyflwyno'r gwobrau, meddai Dr Paterson: “Ni allwn orbwysleisio'r manteision niferus i blant sy'n elwa ar ofal plant o ansawdd uchel, y ddarpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a'r ddarpariaeth gyfrwng Saesneg, a dyna neges y mae angen i ni eu chyfathrebu o hyd i deuluoedd a'r bobl hynny a chanddynt gamsyniadau am y sector.

“Rhaid i ni sicrhau bod yr holl ddarpariaeth ofal plant yn Wrecsam o'r safon uchaf ar gyfer ein plant, ac rydym yn gweithio'n galed i ddarparu rhaglen hyfforddi gynhwysfawr. Rydym hefyd yn annog a chefnogi lleoliadau ei weithio tuag at sicrhau ansawdd.

“Heno rydym yn dathlu ymarfer rhagorol ac arloesol - cawsom gymaint o enwebiadau teilwng mae hi wedi bod yn her i'r panel benderfynu ar yr enillwyr a'r ail oreuon. Mae'r nifer uchel o enwebiadau hefyd yn dangos y parch sydd gan rieni a phlant Wrecsam tuag at gymaint o leoliadau, mawr a bach.

“Byddwn yn parhau i wynebu heriau yn y sector gofal plant ac mae materion ariannol a llywodraethu yn debygol o aros yn uchel ar yr agenda yn y dyfodol agos, ond nid yw hynny'n golygu ein bod yn colli golwg ar yr elfen bwysicaf o ddarpariaeth gofal plant o ansawdd uchel - y plant.”

Sefydlwyd y gwobrau yn 2013 pan gydnabu WFIS nad oedd unrhyw ffordd o ddathlu rhagoriaeth a chyflawniadau diwydiant gofal plant yr ardal.

Roeddent yn awyddus i ddangos eu gwerthfawrogiad am y gwaith sy'n mynd ymlaen yn yr arena ar draws y sir, i gydnabod a dathlu ymarfer gorau, yn ogystal â hyrwyddo enghreifftiau o ansawdd uchel a darganfod beth y mae teuluoedd wir yn ei feddwl am ddarparwyr gofal plant Wrecsam.

Ymhlith y rhai i godi tlysau ar y noson oedd  Canolfan Plant a'r Telu Acton, Groundwork Gogledd Cymru, Rob Cooper o Rogues and Rascals, Sprouts, a myfyrwraig ddagreuol Lindsey Borrelli, a enwyd yn Ddysgwr y Flwyddyn (yn y llun gyda Karen Southern, Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam).

Talodd y Gweinidog dros Gymunedau a Mynd i'r Afael â Thlodi, Lesley Griffiths, a gyflwynodd y Wobr Ymarfer Cynhwysol, deyrnged i WFIS am drefnu'r noson ac i'r rhai ar draws y wlad sy'n gwneud cymaint i wella bywydau plant o bob oed yng Nghymru.

Meddai: "Mae gofal plant fforddiadwy o ansawdd da yn bwysig i alluogi plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd ac i rieni allu manteisio ar waith neu hyfforddiant. Rwyf wrth fy modd i gael dathlu cyflawniadau, a gwobrwyo arfer gorau, y darparwyr gofal plant gwych ar draws y rhanbarth. "

Ychwanegodd yr Athro Upton, a roddodd y wobr Dathlu Rhagoriaeth i Cylch Chwarae Garden Village : "Y fath anrhydedd i weld cymaint o bobl anhygoel yn gwneud pethau mor wych ym maes gofal plant, sydd yn faes mor hanfodol. Roedd hi'n anrhydedd inni gael cynnal y gwobrau, a hoffwn longyfarch yr holl enillwyr a'r rhai a ddaeth yn ail. "

I gael rhagor o wybodaeth am WFIS, ewch i'r dudalen Facebook www.facebook.com/wrexhamfamilyinformationservice neu'r wefan: www.wrexham.gov.uk/fis

 

YR ENILLWYR YW:

Cylch Chwarae y Flwyddyn - Canolfan Plant a'r Teulu Acton

Meithrinfa'r Flwyddyn - Meithrinfa Ddydd Homestead

Clwb ar ôl Ysgol y Flwyddyn - Criw y Caban Bwlchgwyn

Gwarchodwr Plant y Flwyddyn - Rogues and Rascals – Rob Cooper

Clwb Gwyliau y Flwyddyn - Groundwork Gogledd Cymru

Dathlu Rhagoriaeth - Cylch Chwarae Garden Village

Dewis y Plant - Acton Park Wraparound Care

Dysgwr y Flwyddyn - Lindsey Borrelli

Gwobr Ymarfer Cynhwysol – Sprouts

Dewis y Rhieni - Groundwork North Wales

Caffael Ail Iaith - Maria Costa

Top