Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr yn defnyddio eu sgiliau pêl-droed i helpu elusen mynd i'r afael â chamddefnydd sylweddau gan bobl oedd yn gaeth i gyffuriau

Pel-droed

Mae myfyrwyr yn defnyddio grym pêl-droed i helpu i oresgyn problemau cyffuriau ac alcohol fel rhan o gynllun newydd sy'n cael ei redeg gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Bydd aelodau o'r ganolfan adfer Tŷ'r Pencampwyr, yn cael defnyddio cyfleusterau Glyndŵr ac yn gallu manteisio ar hyfforddiant gan fyfyrwyr wrth iddynt ychwanegu at eu sgiliau pêl-droed y gwanwyn hwn.

Y gobaith yw y bydd rhaglen wythnosol o sesiynau hyfforddi newydd yn helpu'r rhai sy'n brwydro a chamddefnyddio sylweddau sianelu eu hynni i weithgarwch corfforol, wrth roi'r cyfle i fyfyrwyr wella eu cyflogadwyedd.

Dywedodd Lisa Clutton, cydlynydd ymgysylltu a gweithgareddau yn Nhŷ'r Pencampwyr, y gallai'r rhaglen fod o fudd enfawr i aelodau sy'n ceisio cyrraedd nodau personol oddi ar y cae.

"Rydym yn gobeithio y bydd y rhaglen yn helpu ein haelodau i ddysgu sgiliau gwaith tîm newydd, magu hyder a ffitrwydd, ac yn eu helpu i gynyddu eu ymdeimlad o hunan-werth," meddai.

"Gall bod yn rhan o dîm pêl-droed fel hyn fod o gymorth wrth helpu pobl i gael hyd i'w hysbryd cystadleuol, ac yn rhoi hwb iddynt pan fyddant yn llwyddiannus.

"Yn y dyfodol, dw i'n gobeithio y gallem allu anfon tîm pêl-droed cymwys i gystadlu mewn gemau llawn - efallai mewn cynghrair Sul"

Byddai lansio tîm un ar ddeg-bob-ochr yn Wrecsam yn dilyn llwyddiant CAIS Jigsaw Lions, sydd wedi'u lleoli ym Mae Colwyn ac yn chwarae yn y Rhyl a Cynghrair Dydd Sul y Cylch.

Mae Andrew Ruscoe, myfyriwr TAR ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a chyfarwyddwr rhwydweithio cymunedol a pherthnasau heb fod yn rhai pêl-droed ar gyfer Brickfield yn y Gymuned, wedi bod yn hyfforddi aelodau'r elusen.

Meddai: "Fel rhan o'r BR yn y Gymuned mae gennym brosiectau sy'n mynd i mewn i ysgolion a'r gymuned i gynnig pêl-droed i bawb a hyrwyddo ffordd o fyw iach yn Wrecsam.

"Rydym yn gweithio'n agos gyda Glyndŵr ac fel myfyriwr addysgu yma mae'n wych i ddod â'r aelodau i amgylchedd dysgu a defnyddio'r cyfleusterau gwych.

"Rydw i hefyd yn helpu i fentora myfyriwr arall fel y gall rhaglenni fel hyn barhau ac mae 'na lwybr esblygiad ac mae'n cynnig sgiliau cyflogadwyedd gwych.

"Hoffwn ddiolch i Lucy Jones, o dîm Gyrfaoedd Glyndŵr am ei chefnogaeth aruthrol eleni. Heb ei phrosiectau fel y bêl-droed adfer, ni fyddai byth wedi digwydd. "

Gwnaeth Mr Ruscoe hefyd ganmol darlithydd Ieuenctid a Chymuned Helen Kneale "a gefnogodd fi i greu'r sefydliad BR yn y Gymuned" a Paul Hooson cadeirydd Brickfield Rangers am ei "gefnogaeth oedd yn ein galluogi i wneud hyn i Brickfield".

Mae Tŷ'r Pencampwyr', a weithredir gan yr elusen CAIS, yn amgylchedd creadigol, gweithgar a chefnogol i bobl sydd wedi dioddef o ddibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol, ond sydd yn awr wrthi'n chwilio am adferiad.

Top