Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cael cyfradd cyflogadwyedd o 92.1%

11 Gorffennaf 2016

Cyflogadwyedd

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw rhif un yng Ngogledd Cymru ar gyfer cael hyd i swyddi i'w myfyrwyr.

Cafodd y sefydliad ffigur cyflogadwyedd o 92.1% ac mae hefyd yn uwch na chyfartaledd y sector ar gyfer cyflogaeth lefel graddedig, yn ôl yr Arolwg Cyrchfan Ymadawyr diweddaraf (DLHE).

Mae Prifysgol Wrexham Glyndŵr yn enwog am ei chymorth i fyfyrwyr; oherwydd ei maint a'i hoedran mae'r Brifysgol wyth mlwydd oed yn fwy ystwyth ac yn gallu cynnig cysylltiad personol, oedd hefyd wedi arwain ati'n cael ei henwi'n rhif un yng Nghymru ac yn bumed yn y DU yn y Mynegai Symudedd Cymdeithasol.

Yn ogystal â chael y swyddi gorau posibl i'w graddedigion, mae'r sefydliad hefyd yn cefnogi y bobl hynny sy'n mynd i addysg uwch o gefndiroedd anhraddodiadol.

Meddai Karen Lennox, Pennaeth Gyrfaoedd a Gwasanaethau Myfyrwyr: “Dro ar ôl tro rydym yn gweld graddedigion Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn perfformio'n eithriadol o dda yn erbyn eu cymheiriaid o ran dod o hyd i gyflogaeth ar lefel raddedig.

“Mae hyn o ganlyniad i'n ffocws ar gyflogadwyedd a chyrsiau arloesol sydd yn cael eu cynllunio ar y cyd gyda chyflogwyr allweddol, â phwyslais ar sicrhau eu bod yn barod i gael swydd pan fyddant yn graddio.

“Mae ein myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau meddal, y mae cyflogwyr wedi dweud wrthym eu bod nhw yr un mor bwysig â sgiliau technegol.”

Roedd yr Is-Ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar, wrth ei bodd gyda'r canlyniadau ac yn credu bod sicrhau bod y myfyrwyr byn ganolog i bob penderfyniad yn hanfodol i'r Brifysgol wrth iddi symud ymlaen.

“Yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam mae ymrwymiad enfawr i'r ethos hwnnw ac ac ymdeimlad gwych o falchder ymhlith staff a myfyrwyr,” meddai.

“Y mae, wrth gwrs, yn hanfodol ein bod ni yno ar eu cyfer tra byddant yma gyda ni yng ngogledd ddwyrain Cymru, ond hefyd ein bod yno wrth iddynt wneud eu ffordd yn y byd - mae cymorth i fyfyrwyr yn rhywbeth yr ydym yn ei wneud yn eithriadol o dda ac yr wyf yn i'n falch iawn o hynny.”

Gan ystyried y Mynegai Symudedd Cymdeithasol, ychwanegodd yr Athro Hinfelaar: “Mae denu myfyrwyr sydd y genhedlaeth gyntaf yn eu teulu i fynd i'r brifysgol, neu'r rhai sy'n dod o gymdogaethau â chyfraddau cyfranogi isel iawn mewn addysg uwch yn draddodiadol, neu sy'n dod o gefndiroedd heriol yn ôl mesur dosbarth economaidd-gymdeithasol o sefyllfaoedd gofal, yn un o'n cryfderau.

“Mae mor werth chweil i weld pa mor bell y gall myfyrwyr o bob gallu fynd i gwrdd â'u potensial.”

Top