Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Annog plant ysgol i anelu'n uwch a cheisio am le mewn prifysgol

19 Ionawr 2016

Widening access

Mae plant ysgolion cynradd o rai o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Ngogledd Cymru wedi cael eu hannog i anelu'n uwch ac ystyried astudio am radd.

Cynhaliodd Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd Cymru ddigwyddiad rhyngweithiol yn Theatr y Stiwt, Rhos, i gyflwyno disgyblion 10 a 11 oed o ardal Wrecsam i wahanol agweddau ar fywyd prifysgol.

Cynhaliodd Prifysgol Glyndŵr gwis ar thema terminoleg brifysgol, gyda Phrifysgol Bangor yn arwain sesiwn am fywyd myfyrwyr a chafwyd un gan Gaer am fywyd academaidd.

Nod partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach yw cynyddu cyfranogiad mewn addysg uwch gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yng Nghymru.

Mae pob un o'r chwe ysgol a oedd yn bresennol yn y digwyddiad - Penycae, Brynteg, Hafod-y-Wern, Gwenfro, ac ysgolion cyfrwng Cymraeg Ysgol Bodhyfryd ac Ysgol Min y Ddôl - wedi eu lleoli mewn ardaloedd sy'n dod o dan Cymunedau yn Gyntaf, sef menter gan Lywodraeth Cymru a luniwyd i wella safonau byw a lleihau tlodi.

Meddai Rachel Cupit, swyddog dysgu ar gyfer Cymunedau yn Gyntaf ym Mharc Caia a Hightown: "Mae'n debygol na fydd gan lawer o'r disgyblion a fynychodd heddiw rieni sydd yn raddedigion, felly y nod oedd rhoi'r cyfle iddynt gael gwybod beth yw bywyd mewn prifysgol a'u hysbrydoli i feddwl am gael mynediad i addysg uwch yn y dyfodol.

"Cafodd y disgyblion weld faint o opsiynau gwahanol sydd ar gael iddynt o ran aros gartref wrth astudio neu symud i ffwrdd i brofi bywyd prifysgol."

Cyflwynodd y cwis a gynhaliwyd gan Brifysgol Glyndŵr ddisgyblion i eiriau megis 'Glasfyfyrwyr', 'graddio' a 'campysau prifysgol'.

Meddai Sarah Gaffney, cydlynydd ehangu mynediad,:"Mae Prifysgol Glyndŵr yn un o'r prifysgolion mwyaf blaenllaw yn y DU ar gyfer agor addysg uwch i'r rheiny o gefndiroedd anhraddodiadol.

"Mae digwyddiadau fel hyn yn ein galluogi i gysylltu â'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr ac yn eu gwneud yn ymwybodol o'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt mewn addysg uwch."

Y llynedd, cafodd y tîm yn Glyndwr ei ganmol am y ffordd arloesol yr oedd yn defnyddio'r gyfres o lyfrau Harry Potter i ysbrydoli disgyblion ysgolion cynradd mewn ardaloedd difreintiedig i anelu at gael addysg uwch.

Ymwelodd ei ei thîm ehangu mynediad sydd wedi ennill sawl gwobr ag ysgolion mewn trefi ar draws Sir Ddinbych, gan gynnwys Y Rhyl a Dinbych, fel rhan o brosiect Cymunedau yn Gyntaf arall, a defnyddion nhw drosiadau a gymerwyd o straeon JK Rowling - geiriau y mae pobl ifanc yn eu deall ac aethon nhw ymlaen i egluro - cyn arddangos ymadroddion ac offer a ddefnyddir yn, ac o gwmpas prifysgolion, megis 'graddio', 'gradd' a 'israddedigion' - gyda llwyddiant mawr.

Dywedodd Sarah fod pwyslais y sefydliad ar dyhead, mwynhad ac addysg wedi apelio at gynulleidfaoedd ifanc.

"Mae'r cynllun wedi caniatáu i ni siarad â hwy cyn iddynt fynd i'r ysgol uwchradd gyda golwg ar eu hysbrydoli i gyflawni graddau da ar lefel TGAU ac mewn addysg bellach," meddai Sarah.

"Mae'r ysgolion mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol, gyda diweithdra uchel, incymau isel a dilyniant isel i'r brifysgol ac i swyddi proffesiynol.

"Rydym yn ceisio chwalu'r rhwystrau a'r rhagdybiaethau a all fod gan y plant a'u rhieni am addysg uwch."

Y llun yn dangos disgyblion ysgol Penycae yn mynd i'r afael â'r cwis ar fywydy prifysgol a osodwyd gan Brifysgol Glyndŵr.

Top