Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Hanesydd i siarad am Baris dan oresgyniad y Nazïaid i gymdeithas newydd yn y Brifysgol

18 Chwefror 2016 

David Drake

Mae hanesydd a ganmolwyd am ei waith yn cofnodi hanes Paris o dan oresgyniad y Natsïaid yw rhoi sgwrs ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae David Drake wedi cael ei ganmol am ei lyfr, Paris at War - 1939–1944, naratif am brifddinas Ffrainc yn ystod yr Ail Ryfel Byd sy'n dal hwyliau triglolion Paris a ysgrifennodd ddyddiaduron a dyddlyfrau yn ystod y Meddiant.

Bydd yn dod i'r brifysgol fel rhan o daith genedlaethol ddydd Llun, Mawrth 21, ac mae'n edrych ymlaen at adrodd hanesion o'r casgliad poblogaidd, a gyhoeddwyd gan y wasg fawr ei bri Harvard University Press.

“Rwy'n falch iawn i gael siarad ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam am fy llyfr yr wyf yn falch o ddweud iddo gael dderbyniad da iawn,” meddai David.

“Rwyf wedi cael fy nghalonogi gan y nifer o ddarllenwyr a oedd yn teimlo ei fod yn hawdd ei ddarllen ac yn rhywbeth y gall llawer o wahanol bobl ei fwynhau, felly dwi'n falch bod y sgwrs yn agored i bawb.”

Ychwanegodd: "Dyma fy ymweliad cyntaf â Wrecsam ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at ymweld â'r brifysgol ac i ddarganfod y dref hefyd."

Roedd David yn Bennaeth Ffrangeg a Pennaeth Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Middlesex cyn dysgu yn Institut D’études Européennes (IEE) ym Mhrifysgol Paris VIII, nes iddo ymddeo.

Mae wedi cyhoeddi'n helaeth ar deallusion a gwleidyddiaeth Ffrainc ac mae wedi ennill enw da yn rhyngwladol fel ysgolhaig Sartre.

Ef oedd Llywydd Cymdeithas Sartre'r DU, ac roedd yn cyd-olygu Sartre Studies International am nifer o flynyddoedd, ac wedi derbyn gwahoddiadau i ddarlithio ar yr athronydd, dramodydd, beirniad ac ymgyrchydd gwleidyddol o Ffrainc ar draws y DU, Ffrainc, Iwerddon, Gogledd America a Tsieina.

Yn 2005, cafodd ei gyfraniad i hyrwyddo diwylliant Ffrainc ei gydnabod gan Lywodraeth Ffrainc pan gafodd ei wneud yn Chevalier Dans L’ordre des Palmes Académiques.

Dywed Simon Birch, cadeirydd Cymdeithas Hanes Glyndŵr, sfod y grŵp wrth eu bodd i gael siaradwr mor enwog yn ymddangos yn eu cyfarfod cyntaf, ac mae wedi gwneud addewid y daw â mwy o enwau mawr eu bri i'r brifysgol dros y misoedd nesaf.

“Mae'r Gymdeithas yn edrych ymlaen at gyfarfod Dafydd a chlywed ei safbwynt ar feddiannaeth Paris,” meddai Simon.

“Gan ein bod ni'n byw mewn gwlad a oedd yn ddigon ffodus i beidio â chael ei meddiannu yr wyf yn meddwl ei bod yn anodd dychmygu byw dan orthrwm estronwyr a byddai'n sicr yn ddiddorol i glywed beth y mae'n ei feddwl ar y feddiannaeth yn dilyn llwyddiant y llyfr.”

Yn y llyfr, mae David yn adrodd hanes dramatig bywyd ym Mharis drwy bump o'r blynyddoedd mwyaf hynod yn ei hanes - o Medi 1939 pan aeth Ffrainc i ryfel yn erbyn yr Almaen, hyd nes i Baris gael ei rhyddhau ym mis Awst 1944.

Mae'r casgliad mor unigryw o fywiog oherwydd y deunyddiau archifol nad ydynt erioed wedi cael eu cyfieithu i'r Saesneg o'r blaen, erthyglau papur newydd, darllediadau radio, hysbysebion, a ffilmiau newyddion o'r cyfnod hwnnw, yn ogystal â straeon personol a geir yn llythyrau, dyddiaduron, ac atgofion y bobl a oedd yn byw drwy'r blynyddoedd cythryblus hynny.

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam radd Hanes  sydd wedi cael canmoliaeth uchel ac a gafodd sgôr o 95% yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (AMC) diweddaraf lle yn y 15 uchaf yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr, yn ôl y Complete University Guide. 

Llongyfarchodd y Darlithydd Peter Bolton Simon a'i gydweithwyr ac eglurodd pam ei fod yn credu bod hanes yn tyfu mewn poblogrwydd fel pwnc.

“Rwy'n credu bod pobl yn awr yn sylweddoli bod hanes yn darparu cymaint o sgiliau hanfodol,” meddai Peter.

“Mae'r ffordd yr ydym yn darparu y rhaglen yn sicrhau bod y myfyrwyr yn mwynhau'r profiad a datblygu yr offer a'r sylfaen wybodaeth angenrheidiol sydd eu hangen arnynt pan fyddant yn gadael.

“Mae cyflogadwyedd yn allweddol, a dyna pam rydym yn canolbwyntio ar gyfathrebu, meddwl yn feirniadol, sesiynau ymarferol a datblygiad personol - yr ydym yn ceisio cynhyrchu cymeriadau cyflawn"

Ychwanegodd: “Mae ein sgoriau boddhad myfyrwyr yn dyst i hynny, ac roedd gorffen yn 38ain yn nhablau cynghrair Guardian y llynedd - o flaen Mhrifysgol Manceinion - yn hwb mawr arall i ni."

Cynhelir y sgwrs am ddim gan David Drake o 6pm yn Theatr Ddarlithio B, ar bwys mynedfa y llyfrgell i Ganolfan Edward Llwyd ar y prif gampws yn Wrecsam.

I gael rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Hanesyddol Glyndŵr, e-bostiwch historicalsociety@glyndwr.ac.uk

Ewch i bit.ly/1TkTDEx i gael gwybodaeth am Hanes Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Top