Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Partner i'r Brifysgol yn dathlu 21 mlynedd ar flaen y gad ym maes gofal lliniarol

Ionawr 13 2016

St Kentigern

Bydd Hosbis St Kentigern yn dathlu 21 mlynedd ar flaen y gad ym maes gofal lliniarol drwy gynnal gyfres o ddigwyddiadau codi arian drwy 2016.

Agorodd y ganolfan yn Llanelwy, sydd â phartneriaeth weithio agos gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam a Chanolfan OpTIC y Brifysgol yn 1995 ac mae wedi cefnogi miloedd/cannoedd o gleifion a'u teuluoedd dros y cyfnod hwnnw.

Mae'r tîm yn edrych ymlaen at ddathlu mewn steil drwy ddod â'r gymuned ynghyd a thaflu goleuni ar waith anhygoel y staff niferus sy'n parhau i ddarparu'r lefel uchaf o ofal.

Mae'r Cadeirydd Trefor Jones CVO OBE, yn gobeithio y bydd pobl ar draws gogledd-ddwyrain Cymru'n cefnogi'r hosbis - sy'n costio £1.4 miliwn y flwyddyn i redeg - wrth iddo gychwyn ymgyrchoedd ac apeliadau newydd i wella eu darpariaeth yng nghanol Sir Ddinbych.

Meddai Trefor, sydd hefyd yn Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam,: “Rydyn ni'n gwerthfawrogi'r gefnogaeth dwymgalon hael rydyn ni wedi ei derbyn gan y gymuned dros y blynyddoedd i'n sefydlu'n gyfleuster gofal lliniarol yn y lle cyntaf ac wedyn i gynnal a datblygu ein presenoldeb dros yr 21 mlynedd diwethaf, gan ein helpu drwy argyfwng economaidd a'n galluogi i edrych ymlaen, yn ein 21ain at ddatblygu Hosbis St Kentigern i'r dyfodol.

“Rwy'n sicr y gallwn ddibynnu ar bobl Sir Ddinbych a thu hwnt i barhau i gynnig eu cefnogaeth inni, yn ariannol ac yn yr ysbyryd. Rydych chi'n hanfodol i ddyfodol yr hosbis ac rydyn ni'n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth rydych chi wedi'i rhoi inni dros y degawdau.”

Cafodd grŵp codi arian gwreiddiol yr elusen ei ffufio yn ei chyfarfod cyhoeddus cyntaf ar Ebrill 29 1986 yng Nghastell Bodelwyddan. Penodwyd Yr Arglwyddes Langford yn Is-gadeirydd ar y pwyllgor.

Mae'r Arglwyddes Langford (yn y llun gyda Trefor) dal yn rhan fawr o Hosbis St Kentigern ac hi yw'r Llywydd ar hyn o bryd.

Ychwanegodd hi: “Mae'n anhygoel i feddwl pa mor bell rydyn ni wedi dod a'r llwyddiannau gwych rydych ni wedi eu cael, ac yn parhau i 'w cael drwy waith caled ac ymroddiad tîm yr hosbis, gan gynnwys staff, gwirfoddolwyr a'r gymuned ehangach.”

NODIADAU:

Mae Hosbis St Kentigern yn darparu gwasanaethau gofal lliniarol, yn rhad ac am ddim, i oedolion ar draws gogledd-ddwyrain Cymru. Gan gwmpasu Bae Colwyn yn y gorllewin ar hyd yr arfordir i Laneurgain yn y dwyrain ac yn ymestyn i Ruthun, Corwen, Dinbych a Llangernyw ynghanol y tir.

Mae gwasanaethau'n cynnwys ward i 8 claf, ffisiotherapi, uned gofal dydd i hyd at 15 claf, clinig i gleifion allanol, therapi galwedigaethol, cymorth mewn profedigaeth a therapïau cyflenwol. 

Yn 2016 bydd hi'n costio mwy na £1.4 miliwn i redeg yr Hosbis sy'n gyfateb i fwy na £3800 y dydd.  18% yn unig o hyn ddaw o'r Bwrdd Iechyd Lleol sydd ond yn ddigon o arian i gefnogi'r Hosbis am 66 diwrnod.  Mae'r Hosbis felly'n dibynnu'n fawr iawn ar haelioni'r cymunedau y mae'n eu gwasanaethu yng Ngogledd Ddwyrain Cymru i godi'r gyllid ychwanegol ar gyfer y 299 arall o'r flwyddyn. 

Top