Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gŵyl Dyfodol Creadigol yn croesawu hyd at 600 o fyfyrwyr a siaradwyr

7 Mawrth 2016

creative Futures

Croesawodd gŵyl cyfryngau pedwar diwrnod prifysgol hyd at 600 o fyfyrwyr a siaradwyr, gan gynnwys y dyn a ddyfeisiodd tegell diwifr cyntaf a poced ffôn symudol cyntaf y byd.

Roedd cynhadledd Dyfodol Creadigol flynyddol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn llwyfan ar gyfer ystod eang o bynciau, o’r celfyddydau ac addysg i Cysylltiadau Cyhoeddus, dylunio, animeiddio a radio.

Mae'r digwyddiad am ddim, a drefnwyd gan dîm gyrfaoedd y sefydliad yng Ngogledd Cymru, wedi ymrwymo i helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd proffesiynol a busnes yn ogystal â chodi ansawdd y gwaith creadigol sy'n cael eu datblygu yn y rhanbarth.

Dywedodd cynghorydd gyrfaoedd Neil Pritchard, a arweiniodd y trefniadau ar gyfer digwyddiad yr wythnos diwethaf: "Mae cyflogadwyedd yn ffocws allweddol o'r hyn yr ydym yn ei wneud ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, a chyflwyno wythnos Dyfodol Creadigol lwyddiannus yw un o'r ffyrdd yr ydym yn dangos ein hymrwymiad i’n myfyrwyr .

"Mae'r gweithdai, cyflwyniadau, perfformiadau a sesiynau cyngor amrywiol yn cael eu cyflwyno gan weithwyr proffesiynol y diwydiant, felly gallwn fod yn hyderus bod ein myfyrwyr yn cael yt wybodaeth ddiweddaraf am wir natur y byd gwaith.

"Mae adborth myfyrwyr wedi dangos bod y rhaglen yn ysbrydoledig ac yr wyf yn falch iawn gan y nifer o bobl oedd yn mynychu a chymryd rhan drwy’r wythnos gyfan."

Dywedodd un o’r siaradwyr Dick Powell, cyd-berchennog Seymour Powell, ymgynghoriaeth dylunio ac arloesi sydd wedi cynhyrchu llu o gynnyrch cyntaf y byd yn ystod y tri degawd diwethaf, gan gynnwys cynlluniau ar gyfer tegell diwifr cyntaf y byd a ffôn symudol poced: "Mae'n eithriadol o bwysig i gynnal digwyddiadau fel hyn.

"Yr wyf yn cofio pan oeddwn yn fyfyriwr dylunio yn y 1970au cynnar daeth arbenigwyr i siarad â ni ac roedden nhw mor ysbrydoledig.

"Mae'n arbennig o bwysig bod myfyrwyr celf a dylunio yn profi pob disgyblaeth. Rhaid iddynt feddwl am yr hyn y maent yn mynd i'w wneud ar ôl iddynt orffen yn y brifysgol. "

Rhoddodd cyn-fyfyrwyr, gan gynnwys Samantha Harris, sydd bellach yn berchen ar ei hasiantaeth dylunio eu hun, gyflwyniadau hefyd i rannu eu profiadau.

Un arall oedd Jim Weaver, strategydd cyfathrebu HOME, a ddywedodd: "Roedd yn bleser llwyr i allu cefnogi'r digwyddiad Dyfodol Creadigol ac rwy'n credu ei fod yn gwneud gwaith gwych o greu cyfleoedd codi ymwybyddiaeth sy'n paratoi myfyrwyr yn iawn ar gyfer y byd go iawn.

"Mae hefyd yn helpu i reoli eu disgwyliadau am faint yn union o'u dyfodol y gellir ac y dylid ei benderfynu ganddynt eu hunain yn hytrach na chael ei osod o'u blaen gan ddarlithwyr."

Ychwanegodd Samantha, perchennog a chyfarwyddwr creadigol asiantaeth ddylunio The Ideas Cupboard,: "Roedd yn benderfyniad mawr i fynd i'r brifysgol. Rwy'n ddyslecsig a dywedid wrthyf yn aml yn gynnar myn fy mywyd na fyddwn yn gwneud llawer, ond roeddwn i eisiau profi bod y bobl hynny’n anghywir.

“Prifysgol Glyndŵr Wrecsam oedd y lle cyntaf i roi cymorth go-iawn imi gyda fy dyslecsia, a graddio yn ôl pob tebyg oedd fy moment fwyaf balch."

Astudiodd yr entrepreneur Dylunio Gêmau a Dylunio Cyfryngau tan 2010 ac yna cafodd ei "swydd ddelfrydol" fel dylunydd ym Manceinion, cyn sefydlu ei busnes ei hun.

Dywedodd Samantha, sydd wedi’i lleoli yng Nghroesoswallt: "Ces i lanhau swydd ran-amser, nid oedd yn fawreddg, ond roedd yn talu'r biliau. Yna mi dechreuais i gwrs Go Wales a roddodd y wybodaeth reoli busnes sylfaenol oedd ei hangen i’m galluogi i sefydlu fy musnes.”

Daeth yr entrepreneur yn fam hefyd yn union ar ôl lansio'r cwmni, a rhannodd ei phrofiadau yn cydbwyso bywyd teuluol a gwaith fel rhiant hunangyflogedig.

Meddai: “Cychwynnodd fy esgor pan oeddwn i yn y stiwdio gan fy mod i'n gweithio mor galed. Ond dysgais i sut i gydbwyso bywyd achos bod fy merch fach yn wael iawn pan gafodd ei geni - roedd rhaid i mi gydbwyso’r teulu a’r busnes.

"Ond yn awr mae fy merch fach yn rhedeg o gwmpas yn y swyddfa ac rwyf wrth fy modd yn ei chael ei yno, gall plant fod mor greadigol. Rydw i mor lwcus i fod yn hunan-gyflogedig a gallaf gael fy merch gyda mi, ac rwy’n ddiolchgar i'r holl gefnogaeth a gefais gan Glyndŵr Wrecsam. "

Am ragor o wybodaeth am Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, ewch i  http://www.glyndwr.ac.uk/cy

Top