Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr y Brifysgol yn rhoi eu sgiliau ar waith wrth i'r gwasanaethau brys drefnu gwrthdrawiad ceir ffug

CrashCrash

Gweithiodd ymatebwyr brys yn galed i 'achub’ myfyrwyr o safle damwain ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam - ond na phoener dim ond ymarfer ydoedd.

Cafodd yr ymarferiad damwain ffug ei drefnu gan adran Seicoleg y brifysgol mewn partneriaeth â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a Heddlu Gogledd Cymru.  

Cymerodd hyd at 50 o fyfyrwyr peirianneg, seicoleg, nyrsio ardal a darlledu yn eu blwyddyn gyntaf ran yn y digwyddiad a drefnwyd, a gafodd ei actio gan fyfyrwyr.

Meddai Phill De Prez, arweinydd rhaglen Seicoleg:  “Rydym yn ceisio trefnu senario o'r fath bob blwyddyn. Penderfynon ni ganolbwyntio ar ymddygiad peryglus i alluogi i'n myryfwyr edrych ar agweddau mewn sefyllfaoedd fel hyn. 
“Rydym wedi bod yn edrych ar ddamcaniaeth ymddygiad peryglus yn yr ystafell ddosbarth, ond rydym bob amser yn ceisio atgyfnerthu ein hastudiaethau gyda dysgu ymarferol.

“Mae hefyd yn wych i weithio mewn partneriaeth gydag adrannau eraill y brifysgol ar gyfer ymarferion ymarferol fel hyn.”

Roedd yr ymarfer yn ffugio damwain rhwng dau gar fel pe bai un o'r gyrwyr wedi gwrthdaro yn erbyn y llall oherwydd goryrru ac roedd teithiwr rhydd yn y cefn nad oedd yn gwisgo gwregys diogelwch.

Dangosodd canlyniadau'r sefyllfa hon nifer o senarios a gafodd eu defnyddio gan wahanol gyrsiau yn y brifysgol.

Roedd y myfyrwyr seicoleg yn canolbwyntio ar yr ymatebion i'r sefyllfa ac yn awr byddant yn ymgymryd â gwaith ymchwil ar wahanol senarios, o'r dull partneriaethol i ddatganiadau llygad-dystion ac elfennau eraill o'r ymarfer.

Roedd myfyrwyr yn gweithredu fel clwyfedigion yn ystod y gwrthdrawiad ffug, gyda pharafeddygon yn trin anafiadau ac yn egluro symptomau wrth i'r achub ddigwydd.

Cafodd drysau a tho un o'r cerbydau eu torri wrth i'r diffoddwyr tân ryddhau y  ‘bobl glwyfedig’.

Meddai Laurence Neville, ymarferydd parafeddygol uwch yng Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru, a weithiodd gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam i drefnu'r digwyddiad: “Penderfynon ni ddefnyddio y sefyllfa hon o gael rhywun nad oedd yn gwisgo gwregys yng ngefn y car er mwyn dangos y peryglon peidio â gwisgo gwregys.

“Mae'r senario cyfan hefyd yn dangos i'r myfyrwyr y pwysau a'r straen sydd ar ein criwiau brys mewn sefyllfaoedd go-iawn fel hyn.

“At ei gilydd o'r dechrau i'r diwedd roedd yn cymryd 50 munud ond mae hynny'n gymharol gyflym ond pan mai chi yw'r person sy'n rhan o'r gwrthdrawiad gall yr amser hynny fynd heibion araf iawn.”

“Rwy'n credu ei fod yn dangos damwain yn llwyddiannus iawn ac mae'n realiti'r hyn a welwch ar y teledu neu'n darllen yn y newyddion pan fydd damwain car wedi bod.”

I wylio fideo o'r digwyddiad, ewch i http://bit.ly/2709625.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/cy/

Top