Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Partneriaeth newydd yn cadarnhau ymroddiad i’r iaith Gymraeg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Tachwedd 21 2016

 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Bydd dros 30,000 o fyfyrwyr yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn cael gwell cyfleoedd i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn sgil partneriaeth addysg dair-ffordd. 

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi sefydlu cangen newydd ar y cyd rhwng Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Choleg Cambria.

Mae’r sefydliad yn gweithio gyda phrifysgolion ledled Cymru i ddatblygu cyfleoedd Cymraeg eu cyfrwng i fyfyrwyr.

O dan y cytundeb newydd, bydd staff a myfyrwyr yn gallu cael gafael ar adnoddau i addysgu neu astudio yn Gymraeg.

Bydd swyddog y gangen Sioned Roberts hefyd yn gweithio gyda’r ddau sefydliad i gefnogi’r defnydd o’r iaith Gymraeg mewn gwaith bob dydd.

Y nod yw archwilio llwybrau dilyniant yng Ngholeg Cambria i addysg uwch ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a phrifysgolion Cymreig eraill lle gellir astudio yn gyfan gwbl yn Gymraeg.

Mae yna gyfanswm o dros 30,000 o fyfyrwyr yn astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a Choleg Cambria.

Meddai Sioned: “Yn y gangen benodol yma mae’n wych gweld agwedd bartnerol tuag at ddarpariaeth Gymraeg rhwng Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Choleg Cambria.

“Mae mwy o fyfyrwyr nag erioed o’r blaen yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, gyda chyfran fwy sylweddol nag erioed o’r blaen o’u cyrsiau yn cael eu darparu trwy gyfrwng y Gymraeg.

“Mae gan y Coleg Cymraeg adnoddau a rhwydweithiau cefnogi mewn grym i alluogi’r ddau sefydliad i ddatblygu eu darpariaeth Gymraeg eu hunain.”

Ar hyn o bryd, mae modd astudio dros 1000 o gyrsiau yn gyfan gwbl neu’n rhannol trwy’r Gymraeg mewn prifysgolion yng Nghymru.

Meddai’r Athro Maria Hinfelaar, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Mae’n bleser gennym groesawu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

“Mae Gogledd Ddwyrain Cymru yn rhan o Gymru lle nad oes llawer o Gymraeg yn cael ei siarad mewn bywyd bob dydd oherwydd ffactorau daearyddol. Mae angen i ni wneud ymdrech ychwanegol i sicrhau fod siaradwyr Cymraeg yn cael darpariaeth gyfartal.”

Meddai Andrew Parry, Pennaeth Iaith a Materion Cymraeg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Yng Nghymru rydym yn ymfalchïo yn ein hiaith a’n traddodiadau. Mae’r galw am addysg Gymraeg wedi tyfu’n sylweddol yn Wrecsam yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a llawer o gyflogwyr yn gweld manteision mawr o gael gweithwyr dwyieithog.  

“Mae’r sector addysg uwch hefyd wedi gweld cynnydd mawr yn y nifer o fyfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. O ganlyniad i’r fenter hon gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, dylai’r brifysgol allu caniatáu myfyrwyr i symud ymlaen o addysg bellach i addysg uwch gan astudio popeth trwy gyfrwng y Gymraeg.  

“Mae gan y brifysgol draddodiad gwych o addysg Gymraeg, gyda Cartrefle yn darparu llawer o ddarlithoedd yn Gymraeg. Mae’r ddarpariaeth honno wedi mynd, ond mae gennym gyfle yn awr i’w hadfer.”

 

Top