Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Partneriaeth newydd yn cadarnhau ymroddiad i’r iaith Gymraeg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Tachwedd 21 2016

 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Bydd dros 30,000 o fyfyrwyr yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn cael gwell cyfleoedd i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn sgil partneriaeth addysg dair-ffordd. 

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi sefydlu cangen newydd ar y cyd rhwng Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Choleg Cambria.

Mae’r sefydliad yn gweithio gyda phrifysgolion ledled Cymru i ddatblygu cyfleoedd Cymraeg eu cyfrwng i fyfyrwyr.

O dan y cytundeb newydd, bydd staff a myfyrwyr yn gallu cael gafael ar adnoddau i addysgu neu astudio yn Gymraeg.

Bydd swyddog y gangen Sioned Roberts hefyd yn gweithio gyda’r ddau sefydliad i gefnogi’r defnydd o’r iaith Gymraeg mewn gwaith bob dydd.

Y nod yw archwilio llwybrau dilyniant yng Ngholeg Cambria i addysg uwch ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a phrifysgolion Cymreig eraill lle gellir astudio yn gyfan gwbl yn Gymraeg.

Mae yna gyfanswm o dros 30,000 o fyfyrwyr yn astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a Choleg Cambria.

Meddai Sioned: “Yn y gangen benodol yma mae’n wych gweld agwedd bartnerol tuag at ddarpariaeth Gymraeg rhwng Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Choleg Cambria.

“Mae mwy o fyfyrwyr nag erioed o’r blaen yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, gyda chyfran fwy sylweddol nag erioed o’r blaen o’u cyrsiau yn cael eu darparu trwy gyfrwng y Gymraeg.

“Mae gan y Coleg Cymraeg adnoddau a rhwydweithiau cefnogi mewn grym i alluogi’r ddau sefydliad i ddatblygu eu darpariaeth Gymraeg eu hunain.”

Ar hyn o bryd, mae modd astudio dros 1000 o gyrsiau yn gyfan gwbl neu’n rhannol trwy’r Gymraeg mewn prifysgolion yng Nghymru.

Meddai’r Athro Maria Hinfelaar, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Mae’n bleser gennym groesawu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.

“Mae Gogledd Ddwyrain Cymru yn rhan o Gymru lle nad oes llawer o Gymraeg yn cael ei siarad mewn bywyd bob dydd oherwydd ffactorau daearyddol. Mae angen i ni wneud ymdrech ychwanegol i sicrhau fod siaradwyr Cymraeg yn cael darpariaeth gyfartal.”

Meddai Andrew Parry, Pennaeth Iaith a Materion Cymraeg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Yng Nghymru rydym yn ymfalchïo yn ein hiaith a’n traddodiadau. Mae’r galw am addysg Gymraeg wedi tyfu’n sylweddol yn Wrecsam yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a llawer o gyflogwyr yn gweld manteision mawr o gael gweithwyr dwyieithog.  

“Mae’r sector addysg uwch hefyd wedi gweld cynnydd mawr yn y nifer o fyfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. O ganlyniad i’r fenter hon gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, dylai’r brifysgol allu caniatáu myfyrwyr i symud ymlaen o addysg bellach i addysg uwch gan astudio popeth trwy gyfrwng y Gymraeg.  

“Mae gan y brifysgol draddodiad gwych o addysg Gymraeg, gyda Cartrefle yn darparu llawer o ddarlithoedd yn Gymraeg. Mae’r ddarpariaeth honno wedi mynd, ond mae gennym gyfle yn awr i’w hadfer.”

 

Top