Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cewi AU ac AB yn dod ynghyd gyda gweledigaeth i gyfoethogi mynediad i addysg ac addysg yng Ngogledd Cymru

28 Ionawr 2016 

Text and image

MAE CEWRI addysg yng Ngogledd Cymru wedi atgyfnerthu eu cysylltiadau ymhellach er mwyn gosod y sylfeini ar gyfer cyfnod newydd o gydweithrediad academaidd a diwydiannol.

Cafwyd cyfarfod rhwng Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Prifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai ar gampws y coleg yn Llandrillo-yn-Rhos i lofnodi cytundeb y bartneriaeth newydd a fydd yn gweld y sefydliadau yn ceisio llwybrau cynnydd amgen o addysg bellach i addysg uwch ac yn edrych ar gynghreiriau strategol ehangach yn yr ardal.

Trwy gydweithio’n agosach ac adeiladu ar gysylltiadau sy’n bodoli’n barod, bydd y tri sefydliad yn edrych ar ffyrdd newydd o gwrdd ag anghenion sgiliau ac addysg busnesau a darpar fyfyrwyr ledled Gogledd Cymru a thu hwnt.

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi chwarae rhan flaenllaw mewn cynyddu cyfranogiad mewn addysg, a chred y Prif Weithredwr Glyn Jones y bydd yr undeb yn cefnogi a hybu hyn ymhellach.

Meddai: “I lawer o bobl, mae cost ac ymarferoldeb mynd i ffwrdd i brifysgol yn ei gwneud hi’n amhosibl cael gradd. Mae darparu graddau yn lleol wedi newid hynny.

“Mae ein myfyrwyr yn dweud wrthym yn aml fod astudio am radd gyda ni wedi newid eu bywydau, yn llythrennol. Mae mwy o wybodaeth, sgiliau a hyder, a gwell cyfleoedd gyrfaol a dyrchafiadol yn ddim ond rhai o’r manteision y maent yn elwa ohonynt.

“Mae ein cynghreiriau strategol gyda phrifysgolion Bangor a Glyndŵr Wrecsam yn gydnabyddiaeth ffurfiol o’r pwysigrwydd y mae’r tri sefydliad yn ei roi ar ddarparu cymwysterau prifysgol hygyrch, cysylltiedig-â-gwaith i bobl Gogledd Cymru a thu hwnt.”

Meddai Is-Gangellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G Hughes: “Mae Prifysgol Bangor yn falch o’i hymrwymiad sylweddol yn yr ardal, a thros y blynyddoedd mae wedi croesawu’r cyfle i weithio gydag eraill i ddatblygu economi, gwella sgiliau a throsglwyddo gwybodaeth ac ymchwil i fusnes.

“Rydym ar fin cychwyn ar gyfnod newydd o gydweithrediad gyda phartneriaid addysg rhanbarthol. Mae’r Brifysgol yn bwriadu atgyfnerthu ac ehangu ei chysylltiad â Grŵp Llandrillo Menai a chychwyn ar gyfnod newydd o ymrwymiad gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

“Mae cydweithredu â’n partneriaid yn siŵr o fod o fantais i bawb yn yr amseroedd anodd sydd ohoni.”

Meddai’r Athro Graham Upton, Is-Ganghellor Dros Dro ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Mae gennym berthynas hir a sefydlog gyda Grŵp Llandrillo Menai a Phrifysgol Bangor ac yn dymuno atgyfnerthu’r ymroddiad hwnnw i gydweithio.

“Mae’r cytundeb yn diweddaru’r berthynas gyda’r ddau sefydliad i’r cyfnod presennol – ar ôl bod trwy dwf a newidiadau strwythurol yn ystod y blynyddoedd diwethaf – ac yn dangos ein bod i gyd yn cydweithio i hybu darpariaeth addysg uwch a phellach yng Ngogledd Cymru.

“Gyda’n gilydd fe gawn hyd yn oed fwy o effaith ar addysg, diwydiant a’r economi leol, gan ddarparu profiad mwy cadarnhaol i’n holl fyfyrwyr a phartneriaid masnachol.”

Daw hyn ar ôl i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam a Choleg Cambria atgyfnerthu eu cytundeb cynghrair strategol y llynedd. Bydd y ddau sefydliad yn parhau i gydweithio i ddarparu datrysiadau cyd-drefnedig i gwrdd ag anghenion datblygu sgiliau a hyfforddiant busnesau a chyflogwyr yng ngogledd ddwyrain Cymru, gan adeiladu ar gyfleoedd cynnydd sy’n bodoli’n barod o Addysg Bellach ac Addysg Uwch rhwng y ddau sefydliad.

Top