Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Y Brifysgol ac elusen yn lansio adroddiad ar Diwrnod Ymwybyddiaeth Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant

Mae pobl ifanc yn eu harddegau sy’n rhedeg i ffwrdd mewn perygl mawr o gael eu hecsbloetio'n rhywiol yng Ngogledd Cymru, yn ôl ymchwil newydd.

Mae Barnardos Cymru wedi lansio adroddiad gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam i nodi Diwrnod Ymwybyddiaeth Camfanteisio'n Rhywiol ar Blant (CSE) a gynhaliwyd heddiw.

Mae'r ymchwil yn cadarnhau'r cysylltiad rhwng rhedeg i ffwrdd ac yn mynd ar goll a'r risg o gamfanteisio rhywiol i blant a phobl ifanc yng Ngogledd Cymru.

Meddai Dr Caroline Hughes, uwch ddarlithydd mewn Cyfiawnder Ieuenctid a Throseddol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam: "Mae Glyndŵr wedi croesawu cynnal yr ymchwil hwn mewn partneriaeth â Barnardos Cymru. Mae'n gyfle i waith ymchwil lywio ymarfer ac rydym yn gwerthfawrogi gweithio mewn partneriaeth gyda rhanddeiliaid allweddol.

"Roedd yr ymchwil yn bwysig oherwydd y dystiolaeth sy’n dangos cydberthynas gref rhwng plant a phobl ifanc yn mynd ar goll a’r risg o gamfanteisio rhywiol.

“Felly, nod yr ymchwil yw gwella ein dealltwriaeth o natur y berthynas hon ac, yn bwysig i wella ymatebion i blant a phobl ifanc sydd mewn perygl.

"Gwnaed yr ymchwil hon yng Ngogledd Cymru ac felly mae’n ein helpu i ddeall y materion penodol a’r ymatebion priodol yn yr ardal hon. Efallai y bydd y canfyddiadau yn ddefnyddiol wrth lywio polisi ac ymarfer ar draws Cymru. "

Mae data a gasglwyd o bob cwr o Gymru ar gyfer 2010 i 2015 yn canfod bod gan 80 y cant o blant a aseswyd fel rhai dan risg sylweddol o CSE gyfnodau o fynd ar goll dros nos neu'n hirach.

Meddai cyfarwyddwr Barnardos Yvonne Rodgers: “Mae'r dystiolaeth hon yn tanlinellu pa mor werthfawr yw hi i bobl ifanc gael perthynas ddiogel, gyson gydag oedolion y maent yn ymddiried ynddynt.

"Mae pobl ifanc yn dod yn ynysig yn emosiynol ac yn agored i niwed pan fydd eu perthynas gydag oedolion cyfrifol yn torri i lawr.

"Mae’r straeon am bobl ifanc sy'n rhedeg i ffwrdd yn peintio darlun llwm o'r realiti sy’n eu hwyneu ac mae eu bregusrwydd yn golygu y gallant gael eu targedu gan oedolion peryglus sy'n dylanwadu arnynt ac yn eu cam-drin."

Mae'r ymchwil, a ariannwyd gan Barnardos Cymru, yn honni bod plant a phobl ifanc sydd mewn risg sylweddol o dioddef camfanteisio rhywiol yn fwy tebygol o fod wedi profi trawma a cham-drin yn ystod eu plentyndod, i gael trafferth yn yr ysgol, a bod â hunan-barch isel ac iechyd meddwl gwael.

Meddai Menna Thomas, uwch swyddog ymchwil a pholisi yn Barnardos Cymru: “Roedd Barnardos Cymru yn falch iawn i gomisiynu a sicrhau partneriaeth Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wrth greu'r adroddiad hwn.

"Rydym wedi gweithio gyda nhw cyn hyn ar ddigartrefedd yn Wrecsam ac mae eu cyfraniad wedi bod yn allweddol o ran nodi profiadau o fynd ar goll a chamfanteisio rhywiol ar blant yng Ngogledd Cymru."

Mae gwasanaethau CSE yn gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru pan fydd plentyn yn mynd ar goll o'r rhanbarth. Mae tri grŵp tasg strategol amlasiantaethol CSE /mynd ar goll yn eu lle, yn cwmpasu pob un o'r chwe sir yng Ngogledd Cymru.

Top