Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Llywodraethwr arch-garchar newydd sy'n werth £250m yn bwriadu adeiladu cysylltiadau cryf â'r brifysgol

28 Ebrill 2016 

berwynprison

Mae llywodraethwr newydd arch-garchar newydd Wrecsam sy'n werth £250 miliwn yn honni y bydd y budd economaidd i'r rhanbarth yn para am genedlaethau.

Wrth ymweld â myfyrwyr Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam yr wythnos ddiwethaf datgelodd llywodraethwr cyntaf CEM Berwyn, Russ Trent, fod £27.1 miliwn wedi cael ei wario hyd yn hyn ar adeiladu'r carchar a disgwylir y caiff £30 miliwn ei wario'n lleol erbyn yr amser cwblhau ac y caiff 100 o brentisiaethau eu sefydlu.

Meddai Russ: "Bydd ein rhagolygon yn cyrraedd eu targed dim problem o gwbl. Bydd Berwyn yn arbed degau o filiynau o bunnoedd o arian y trethdalwyr flwyddyn ar ôl blwyddyn.

"Byddwn yn cyflogi miloedd o bobl ac ymhen 100 mlynedd, bydd CEM Berwyn yn dal i gyflogi pobl leol.

"Bydd y budd economaidd i Wrecsam yno am genedlaethau."

Siaradodd Russ yn onest â myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yr wythnos diwethaf ynghylch sut y mae am redeg y carchar mwyaf yn y DU ac yn dymuno targedu cyflogeion a fydd yn rhannu'r gwerthoedd hynny.

Meddai: "Mae'n anrhydedd i helpu i gynllunio agoriad Berwyn. Fy nghred bersonol ar sut i ddal 2,106 o ddynion yw cynnig cyfeiriadedd a gobaith yn y dyfodol iddynt.

"Rwy'n sylweddoli fel dioddefwr trosedd ein bod ni am i'r troseddwr gael ei gosbi, ond fel cymdeithas yr ydym am iddynt gael eu hadsefydlu hefyd."

Bydd CEM Berwyn yn garchar adsefydlu, lle bydd y dynion yn derbyn cymorth yn ôl eu hanghenion, o addysg a hyfforddiant galwedigaethol i driniaeth camddefnyddio sylweddau.

Cadarnhaodd Russ na fydd Berwyn yn cynnal troseddwyr rhyw ac y bydd ond yn gartref i garcharorion categori C a chanran fach o garcharorion Categori B.

Bydd y carchar yn cynnwys tair adran gyda tua 700 o welyau ym mhob rhan - sy'n cael eu dosbarth fesul lliw tŷ - gyda phob lliw yn dal 88 o welyau a dau wely i bob ystafell.

Ychwanegodd Russ: "Dyma fy ngweledigaeth i greu'r amgylchedd gorau i ddynion gael newid eu bywydau.

"Pan fydd Berwyn yn agor yn y lle cyntaf byddwn ni'n agor 66 o welyau yr wythnos i fod yn gartref i ddynion o garchardai eraill sydd eisoes wrthi'n bwrw tymor eu dedfryd. "

Wrth siarad am recriwtio ychwanegodd: "Rwyf wedi cwrdd â chynrychiolwyr y brifysgol yn barod ac rydym yn dymuno i weithio'n agos gyda'n gilydd ac adeiladu ymddiriedaeth gyda'n cymdogion.

"Mae ymchwil a recriwtio yn bwysig iawn i mi. Rwyf am i blant lleol 14-15 oed feddwl am fynd i mewn i broffesiwn hwn ac felly yn mynychu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam gyda'r nod o weithio ym Merwyn.

"Mae'n bosibl bod plentyn yn Wrecsam ar hyn o bryd a allai fod yn llywodraethwr Carchar EM Berwyn un dydd."

Meddai Dr Iolo Madoc-Jones, prif ddarlithydd Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol,: "CEM Berwyn fydd y carchar mwyaf yn y DU ac un o'r mwyaf yn Ewrop.

"Rydym yn ffodus iawn i gael prif unigolyn y carchar i ddod i siarad â'n myfyrwyr a rhoi cipolwg i sut y bydd yn cael ei redeg ac am yr heriau y mae'r diwydiant hwn yn eu hwynebu a dyfodol Berwyn. "

I gael rhagor o wybodaeth am gwrs Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/cy/Undergraduate2017/CriminologyandCriminalJustice/

Yn y llun mae llywodraethwr CEM Berwyn Russ Trent gyda myfyrwyr Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

 

Top