Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Dau ddiwrnod llawn gweithgareddau yn helpu cerddwyr sydd ar y ffordd i adferiad guro eu dibynaeth ar gyffuriau

ARCH

Ymladdodd grŵp o ddynion a menywod yn erbyn gwyntoedd ffyrnig a'r oerfel chwerw i helpu i oresgyn eu caethiwed i gyffuriau ac alcohol.

Aeth y grŵp dewr o un ar bymtheg o bobl, o Wrecsam a Shotton, i Rostir Dinbych yr wythnos diwethaf am ddau ddiwrnod llawn gweithgareddau i ddathlu cwblhau eu taith i adferiad trwy raglen arloesol dros 12 wythnos sy’n cael ei threialu gan yr elusen iechyd a lles ARCH.

Mae'r rhaglen hefyd wedi arwain at greu partneriaethau arloesol gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam, Active Adventure

Gogledd Cymru a Parc Wepre Cei Conna.

Meddai hwylusydd Iechyd a Lles ARCH, Ramsey Morsy: “Mae wedi bod yn hynod o werth chweil i weld ein defnyddwyr gwasanaeth yn tyfu mewn nerth, hyder a hunan-gred trwy’r rhaglen beilot hon, yr ydym yn awr yn ei chynnig i gleientiaid newydd gyda chefnogaeth barhaus ac amhrisiadwy ein partneriaid."

Dros y ddau ddiwrnod gwnaeth cleientiaid yr elusen gerdded ceunentydd, abseilio a adeiladu rafft dan arweiniad y  cyn-fôr-filwr a sylfaenydd Active Adventure Gogledd Cymru Neil Davies, sydd wedi helpu defnyddwyr gwasanaeth ARCH i oresgyn cyfres o heriau awyr agored.

Meddai: “Mae wedi bod yn wir bleser ac yn fraint i weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth ARCH dros y tri mis diwethaf.

“Maen nhw wedi ymfwrw i bob her a osodwyd iddynt o ddringo'r Wyddfa mewn gwyntoedd cryfion i seiclo mewn curlaw â phenderfyniad i lwyddo sydd wedi bod yn ysbrydoliath imi.”

Mae'r cyrsiau'n cael eu hariannu'n llawn gan Tîm Gyrfaoedd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam trwy eu rhaglen A Degree Of Responsibility (ADOR) sy'n torri tir newydd.

Meddai Lucy Jones, cydlynydd Prosiect ADOR ym Mhrifysgol

Glyndŵr Wrecsam: "Rydym yn falch iawn o fod yn gallu adeiladu partneriaethau cryf sy'n gwella datblygiad sgiliau a chyflogadwyedd.

"Rwyf wedi bod yn dyst llygad y ffynnon i ymrwymiad defnyddwyr gwasanaeth ARCH i’w hadferiad, sydd o fudd nid yn unig iddyn nhw ond sydd hefyd o fudd i'r gymuned ehangach ac adfywiad ein rhanbarth."

Fel rhan o'r rhaglen mae defnyddwyr gwasanaeth hefyd yn mynd i'r afael â chyfres o dasgau gwirfoddol ym Mharc Wepre, o dan arweiniad coedwigwyr, o glirio llawryf i brosiectau cadwraeth gan gynnwys un i warchod y fadfall ddŵr gribog sydd mewn perygl.

Wrth ddatblygu ei ddull unigryw i adfer, tynnodd ARCH ar y Pum Ffordd at Les, sef rhaglen iechyd a lles sy’n fyd-enwog ac sydd wedi'i seilio ar dystiolaeth bod gwelliannau tymor hir mewn iechyd a lles yn helpu pobl i newid eu bywydau a chynnal eu hadferiad o broblemau cyffuriau ac alcohol.

Mae'r rhaglen, sy'n hyrwyddo adferiad cynaliadwy o ddibyniaeth, wedi gweld eu cleientiaid yn goresgyn heriau personol i ddysgu sgiliau newydd, datblygu eu gwydnwch a rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned.

Top