Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gall myfyrwyr ennill cyflog arian wrth ddysgu ar radd arloesol newydd mewn busnes

20 Ebrill 2016

applied busnes

Bydd myfyrwyr yn gallu ennill cyflog tra byddant yn dysgu trwy gofrestru ar radd newydd arloesol.

Mae Ysgol Busnes Gogledd Cymru (YBGC) yn lansio ei rhaglen Busnes Cymhwysol y mis Medi yma, sy'n cynnig dau ddiwrnod o addysg i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a thri diwrnod o waith mewn cwmni lleol mawr bob wythnos.

Ar y rhaglen israddedig bydd y myfyrwyr yn dod yn aelodau staff parhaol sy'n derbyn buddion cyflawn i weithwyr, yn ogystal yn ogystal â dysgu sgiliau newydd ac yn gadael ar ôl tair blynedd gyda chymhwyster BA (Anrh).

Bydd hefyd yn apelio at bobl sydd eisoes mewn cyflogaeth sy'n awyddus i wella eu craffter busnes neu dringo'r ysgol yn eu rôl bresennol, gyda YBGC yn gweithio ochr yn ochr â phob cwmni i roi cyfweliad i ymgeiswyr a'u hasesu ar ddiwedd pob sesmeter

Ymhlith y pynciau sy'n cael eu cynnwys y mae cyfrifeg rheoli, marchnata digidol, cyfraith cyflogaeth, gweithrediadau cadwynau cyflenwi, theori ac ymarfer gwerthu, llywodraethu corfforaethol ac economeg.

Mae arweinydd y rhaglen Claire Blanchard (ar y chwith yn y llun gyda'r Rheolwr Datblygu Busnes, Laura Gough) yn annog busnesau a darpar fyfyrwyr i gysylltwch â nhw ac ymuno â nhw wrth baratoi'r genhedlaeth nesaf o raddedigion ar gyfer byd gwaith, cyn iddynt hyd yn oed raddio.

"Mae hon yn ffordd gyffrous ac arloesol i astudio a chredwn y bydd yn apelio at bobl o bob cefndir a sector," meddai Claire.

"Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rydym yn gofalu am ein myfyrwyr o'r eiliad y maent yn cyrraedd i'r eiliad y maent yn gadael, ac am weddill eu bywydau wrth iddynt ymuno â'r gweithlu a dilyn eu dewis gyrfa.

"Dyma'r cam cyntaf yn y berthynas honno ac mae'n rhoi mantais iddynt dros bobl eraill sydd am fynd i mewn i'r un diwydiannau â nhw, gan y bydd ganddynt eisoes brofiad gwaith hanfodol ac yn ennill cyfog hefyd.”

Lansiodd y Brifysgol Ysgol Busnes Gogledd Cymru chwe mis yn ôl ac mae eisoes yn mynd o nerth i nerth, gyda'r nifer o geisiadau hyd at 20% ar y blaen o'i gymharu â'r adeg hon llynedd.

Meddai Yr Athro Chris Jones, Pennaeth YBGC: “Mae'r radd Busnes Cymhwysol newydd yn un o nifer o gyrsiau newydd sydd gennym sydd wedi eu cynllunio nid i addysgu yn unig ond i sicrhau bod ein myfyrwyr yn barod i ymgymryd â swydd pan fyddant yn graddio.

“Fel Ysgol rydym wedi tyfu a wedi dod â mwy o bobl i mewn sydd â phrofiad diwydiant go-iawn o seicolegwyr defnyddwyr i bobl eraill o faes rheoli digwyddiadau, a phobl sy'n meddu ar flynyddoedd o brofiad ym maes bancio.

“Mae yna naws gadarnhaol iawn yn yr Ysgol, mae ein darlithwyr wedi dod â gweledigaeth i'r Brifysgol ac mae eu hangerdd yn dylanwadu ar ein myfyrwyr er gwell. Arweiniodd hyn at 25% ohonynt yn llwyddo modiwlau yn nosbarthiad anrhydedd Dosbarth Cyntaf (yn ôl ffigurau 2014), sydd 5% yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol.

"Ychwanegodd: "Rydym yn hyblyg ac yn cwrdd ag anghenion ein myfyrwyr, nid ydym yn eu rhwymo i gyrsiau gradd hir os nad yw hyn yn addas iddyn nhw neu i'w cyflogwr. Gallwn ni gynnig addysg mewn camau sy'n gwneud bywyd yn haws i bobl; rydyn ni'n agored i'r bobl hynny sy'n dymuno ymgymryd ag addysg mewn tameidiau a dod yn ddysgwyr gydol oes.”

Cafodd y tîm Busnes ei ganmol llynedd pan gafodd ei gydnabod gan y Corff Dyfarnu yn y Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM) am gyflwyno ansawdd academaidd di-ail ar lefel ôl-raddedig. Cymeradwyodd y CIM y Brifysgol am  ‘safon ardderchog y canlyniadau a gafwyd' yn yr asesiadau a gyflwynwyd yn yr haf.

Gall busnesau sydd am gael gwybod mwy anfon e-bost at Laura Gough: l.gough@glyndwr.ac.uk.

Os oes gennych ddiddordeb mewn astudio Busnes Cymhwysol yn YBGC? Ffoniwch 01978 293439 neu anfonwch e-bost i enquiries@glyndwr.ac.uk.

Top