GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Datganiadau i'r wasg 2016

Datganiadau i'r wasg 2016

Ionawr

Cewri AU ac AB yn dod ynghyd gyda'r weledigaeth o wella mynediad ac addysg yng Ngogledd Cymru

Cyn-sersiant yn yr RAF yn cefnogi prosiect yb brifysgol i gefnogi cyn-filwyr sy'n dychwelyd i fywyd bob dydd

Plant ysgol mewn ardaloedd difreintiedig yn cael eu hannog i geisio am le yn y brifysgol

Chwilio am wynebau newydd i Fwrdd Llywodraethwyr Prifysgol  Glyndŵr

Canolfan darganfod gwyddoniaeth yn ymateb i doriadau yn ei gyllid gan Lywodraeth Cymru

Partner i'r brifysgol yn dathlu 21 mlynedd ar flaen y gad ym maes gofal lliniarol

Perfformwyr Blaenllaw yn cychwyn digwyddiadau 2016 ym Mhrifysgol Glyndŵr

Y Brifysgol yn barod am y Jam Gêmau Byd-eang Mwyaf Erioed 

Staff a myfyrwyr yn edrych ymlaen at ddechrau cadarnhaol i 2016 ym Mhrifysgol Glyndŵr

Chwefror

Pennaeth newydd Y Cyfryngau, Celf a Dylunio'n lansio cynhadledd Dyfodol Creadigol

Ymchwilwyr y brifysgol yn helpu swyddogion yr heddlu ar Ynys Manaw i wneud penderfyniadau

Arbenigwr rhyngwladol mewn cyfansoddion fferyllol i roi sgwrs am ddim ar ddatblygiad cyffuriau yn fyd-eang

Myfyrwyr yn cael gwers yn y gyfraith a gwleidyddiaeth o'r Senedd

Gwedd newydd, lleoliad newydd a chyrsiau newydd yn croesawu ymwelwyr i ddiwrnod agored

Myfyrwyr y cyfryngau'n ffocysu ar wirfoddoli yn ystod ymweliad â stiwdios radio

Hanesydd i roi sgwrs ar Baris yn y Rhyfel i gymdeithas ar ei newydd wedd

Stadiwm y Brifysgol i gynnal digwyddiad i dynnu'r enwau ar gyfer Cwpan Her rygbi'r gynghrair

Cyfrinachau'r meddwl dynol i gael eu harchwilio mewn arddangosfa newydd yn y brifysgol

Myfyrwyr yn dysgu sgiliau goroesi ochr yn ochr â darlithoedd traddodiadol i roi hwb i'w cyfleoedd gyrfaol

Is-ganghellor newydd yn edrych ymlaen at arwain prifysgol 'arloesol' i gyfnod newydd

50,000 o bobl yn ymweld â chyfleusterau cynadledda'r brifysgol mewn 12 mis

Angerdd myfyriwr graddedig am chwaraeon eithafol yn ei ysgogi i ddatblygu cwmni camerâu

Myfyriwr yn cyfnewid Hollywood am y brifysgol a gyrfa newydd mewn celfyddyd ddigidol

Seremoni Wobrwyo Gofal Plant Wrecsam fawreddog yn cael ei chynnal yn y Brifysgol

Mawrth

Y Brifysgol yn ffarwelio ag IG ysbrydoledig wrth i'r sefydliad ymbaratoi at gyfnod newyd

Myfyrwraig garedig yn cyfrannu wyau Past i blant a phobl oedrannus

Y robotiaid Sheldon a Baxter yn helpu i ysbrydoli plant i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol

Awdur awtistig yn cynnal sesiwn holi ac ateb i godi ymwybyddiaeth am Wythnos Awtistiaeth

Canolfan dechnoleg yn arwain ras i'r gofod ar gyfer busnes ar ôl ennill cyllid 

Mae ymchwil newydd yn datgelu cysylltiad risg rhwng plant yn eu harddegau'n rhedeg i ffwrdd a chamfanteisio'n rhywiol ar blant

Dirprwy-Is-Ganghellor newydd yn edrych ymlaen at "gyfle gwych" yn y brifysgol

Y Brifysgol yn helpu myfyrwyr i gael gyrfa yng ngharchar mawr newydd Wrecsam

Cyfieithydd Cymraeg yn ennill prif wobr gyfryngol

Y Brifysgol i gytuno ar fargen newydd gyda CPD Wrecsam am ddyfodol y Cae Ras

Cannoedd yn mynychu diwrnod agored ar ei newydd wedd y brifysgol 

Gŵyl y Cyfryngau yn croesawu hyd at 600 o fyfyrwyr a siaradwyr

Y Brifysgol yn cefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Myfyrwyr yn lansio cylchgrawn ar-lein newydd

Cyn-fyfyrwraig yn ymweld â'r brifysgol i rannu ei phrofiadau fel mam hunangyflogedig

Dylunydd cynnyrch arloesol yn helpu i ysbrydoli myfyrwyr yng ngynhadledd Dyfodol Creadigol y brifysgol

Stereophonics yw prif berfformwyr cyngerdd haf pwysig yn stadiwm y brifysgol

Ebrill

Cyn-fyfyrwyr a myfyrwyr newydd yn lansio eu gwaith ffotograffiaeth mewn arddangosfa newydd

Clwb Cymunedol a gefnogir gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ennill gwobr uchel ei fri

Bwrdd ar ei newydd wedd yn barod i fynd â'r Brifysgol i'r cam nesaf

Llywodraethwr arch-garchar newydd £250m yn Wrecsam yn ffurfio cysylltiadau cadarn â'r brifysgol

Ymunwch â Phrifysgol Glyndŵr ar Fws Dysgu Wrecsam am weithdai blasu difyr

Y Brifysgol yn llofnodi partneriaeth astudio newydd gyda phrifysgol fawr o Dsieina

Uchel-raddau academaidd mawreddog newydd yn ychwanegu bri i Ysgolion

Pump o gyrsiau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw'r gorau yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr a rhagolygon i raddedigion

Myfyriwr PhD yn edrych ar gofal dementia mewn ysbytai cymunedol i ddylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau

Myfyrwyr Busnes yn dod ynghyd i ennill profiad buddsoddi

Gall myfyrwyr ennill cyflog wrth iddynt ddysgu ar radd busnes newydd arloesol

Darlithydd yn gobeithio ysbrydoli ei fyfyrwyr gyda'i rôl newydd ar Rownd a Rownd S4C

Prifysgolion Wrecsam a Huddersfield yn ymuno i arloesi ymchwil opteg o fri rhyngwladol

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn dathlu ymddangosiad cadarn yng nghategori cymorth i fyfyrwyr yng Ngwobrau Dewis y Myfyrwyr WhatUni eleni

Cyn fyfyriwr yn defnyddio'i gymwysterau drwy ddylunio masgod Gêmau Cymanwlad Awstralia 2018

Y Brifysgol yn arloesi'r ffordd ar gyfer cydraddoldeb rhywiol a hawliau cyfartal gyda'i thîm newydd o uwchreolwyr

Ymgeisydd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru'n siarad am wneud iawn â'r gymuned gyda myfyrwyr y brifysgol

Pobl sy'n adfer ei hiechyd ar ôl bod yn gaeth yn ymgymryd â heriau lladdfaol i ddathlu cwblhau rhaglen 12 wythnos

Mae sesiwn Holi ac Ateb ysbrydoledig, onest ac agored awdur ym Mhrifysgol Glyndwr yn codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth

Y Brifysgol yn cynnig bwrsari mawr i chwe darpar fyfyriwr newyddiaduraeth 

Mae myfyrwyr yn defnyddio grym pêl-droed i helpu pobl oedd yn gaeth i gyffuriau fynd i'r afael â chamdefnyddio sylweddau

Mai

Techniquest Glyndŵr yn a'r brifysgol yn dod ynghyd ar gyfer prosiect peirianneg gymunedol newydd

AS Wrecsam Ian Lucas yn croesawu myfyrwyr Newyddiaduraeth i Lundain am daith o gwmpas Palas San Steffan

Myfyrwyr theatr a pherfformio'n hybu diogelwch ar-lein i ddisgyblion ysgol uwchradd

Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn dathlu buddugoliaeth Farsity eleni yn erbyn Warrington-Caer

Myfyrwyr celf talentog yn ennill cystadleuaeth darlunio fawreddog gyda golygfa 'anhygoel' Brydeinig

Myfyrwyr yn profi'r ddamcaniaeth gydag ymarfer gwrthdrawiad ffug gyda'r gwasanaethau brys

Myfyrwyr Busnes buddugol i fynychu rhaglen ddiwydiant o fri yn Ffrainc

Ysgol celf a dylunio Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn lansio arddangosfa newydd

Darlithydd Ysgrifennu Creadigol yn dathlu lansio ei nofel dditectif hanesyddol newydd

Mehefin

.

Gorffennaf

 .

Awst

.

Medi

100% bodlonrwydd myfyrwyr mewn nifer o bynciau ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam

Hydref

.

Tachwedd

.

Rhagfyr

.

Top