GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
campws 2025

campws 2025

 

Intro

Campws  2025 yw strategaeth £60m Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i wella ein holl gampysau i sicrhau bod gan ein myfyrwyr y cyfleusterau a'r amgylchedd dysgu gorau.

Rydym eisoes wedi cwblhau dau fan dysgu cymdeithasol modern a chroesawgar: Yr Astudfa a’r Oriel. Mae’r ddau yn lliwgar, steilus ac ymarferol, gyda golau gwych, seddi cyffyrddus, cyflyru aer a ddigon o socedau tri-phwynt ac USB.

Mae gan Yr Astudfa sawl bwth gyda soffas lledr cyffyrddus, bwrdd, paneli acwstig a monitorau gall myfyrwyr cysylltu eu dyfeisiadau iddynt i weithio ar gyflwyniadau Power Point, fideos a phrosiectau creadigol eraill.

Mae gan Yr Oriel dechnoleg o’r radd flaenaf ac yn cynnwys rhaglen weithiau celf dreigl.

Mae’r dosbarth Uwchraddio, neu SCALE-UP (Student Centred Active Learning Environment) yn defnyddio technoleg a dylunio arloesol i wella profiad myfyrwyr. Ailwampiwyd ein coridor B a'i dosbarthiadau hefyd, ac mae’r darlithfeydd yn cynnwys y technoleg clyweledol diweddaraf.

Mae Canolfan Datblygu Pêl-droed Cenedlaethol Parc y Glowyr, sydd werth £5m, hefyd yn rhan o Gampws 2025. Bydd y ganolfan o fudd i bêl-droed Cymru yn genedlaethol ac yn lleol trwy ddarparu cyfleusterau hyfforddi hygyrch o safon uchel ar gyfer chwaraewyr ifanc a phêl-droedwyr eraill yng Ngogledd Cymru.

Mae’r cyfleuster newydd yn cynnwys dau gae chwarae gwair o’r safon uchaf, cae chwarae 3G o safon FIFA yn ogystal â chyfleusterau cefnogi oddi ar y cae, yn cynnwys mannau actifiant, siwtiau dysgu a chyfleusterau newid. Mae gan Brifysgol Glyndŵr cyfleuster addysg o’r radd flaenaf gallai myfyrwyr ar raglenni gradd Gwyddor Chwaraeon a Hyfforddi Chwaraeon ei defnyddio. 

Yn rhan o'r cynllun hirdymor mae creu porth adeilad yng nghanol campws Plas Coch a fydd yn brif fynedfa ar gyfer y brifysgol, a hefyd yn gartref i Undeb y Myfyrwyr.  Yn sgil hyn daw gwell pedestreiddio ar y safle, gan aildrefnu'r maes parcio a symud cerbydau i gefn y campws, ynghyd ag adeilad peirianneg newydd a gwaith ailwampio pellach i'r adeiladau hŷn ar y safle.

Bydd rhaglen o waith ailwampio gofalus yn digwydd ar gampws Stryt y Rhaglaw, i amddiffyn nodweddion rhestredig yr adeilad, a darparu gweithdai ac offer newydd ar gyfer elfennau ymarferol ein cyrsiau celfyddydol.  

Ymysg y gwelliannau i'n campws yn Llaneurgain mae adnewyddu'r neuadd chwaraeon i ddarparu gwagle dysgu ac arsylwi newydd ar gyfer ein cwrs nyrsio milfeddygol newydd.

Rydym eisoes wedi sicrhau gwell llety myfyrwyr gyda phrynu safle Pentref Myfyrwyr Wrecsam, ac fe gawsom ganiatâd cynllunio i adeiladu rhagor o lety myfyrwyr ar y safle pa fo angen, gan ddarparu llety a chyfleusterau o'r radd flaenaf ar gyfer myfyrwyr sy'n dewis byw yma ar y campws. 

Ein huchelgais yw bod yn borth dysgu ar y ffordd i mewn i Wrecsam - Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw un o'r mannau cyntaf y mae ymwelwyr i dref Wrecsam yn ei weld, ac mae'n huchelgais yn cyd-fynd â'r weledigaeth gyffredinol i drawsnewid Wrecsam. Drwy Campws 2025 fe ddaw gwell darpariaeth academaidd, poblogaeth barhaus a chynyddol o fyfyrwyr a buddion ar gyfer y gymdeithas ehangach.

I gael gwybod mwy am Campws 2025, Cliciwch yma (pdf format) i lawrlwytho'r strategaeth.

Top