Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Sut i wneud cais

Sut i ymgeisio, Gofynion Mynediad a Gwybodaeth Rhaglenni

Ceir rhestr lawn o'n cyrsiau ôl-raddedig a addysgir a'r rhai ymchwil yma.

Fel myfyriwr Ymchwil Ôl-raddedig byddwch chi'n astudio am radd a ddilysir gan Brifysgol Caer ond bydd eich prif weithgarwch cofrestru a'ch rhaglen ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Proses Ymgeisio ar-lein

Mae dolen uniongyrchol i system ymgeisio ar-lein yma: System derbyniadau Prifysgol Caer

Gofynion Mynediad

Fel arfer, mae'n ofynnol i ymgeiswyr sy'n dymuno cwblhau PhD fynd i mewn i'r rhaglen drwy ymgymryd ag MPhil gan drosglwyddo i PhD drwy gwblhau'r broses drosglwyddo yn ystod eu hastudiaethau.

Er mwyn cael ei dderbyn fel ymgeisydd ar gyfer MPhil, neu MPhil gyda throsglwyddiad posibl i PhD, bydd gofyn i ymgeisydd:

a) Meddu ar radd anrhydedd oddi wrth Sefydliad Addysg Uwch cydnabyddedig, fel arfer gydag anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu gymhwyster meistr, neu gymhwyster academaidd neu broffesiynol y mae'r Brifysgol yn ei ystyried yn gyfwerth. Sylwch na fyddwn yn gallu mynd ymlaen â chynnig diamod ar gyfer y rhaglen heb drawsgrifiad swyddogol terfynol o'ch canlyniadau.

b) Dangos cymhwysedd wrth ddefnyddio'r iaith Saesneg. Mae angen isafswm Sgôr IELTS cyffredinol o 6.5 ar y pwynt mynediad heb fod unrhyw gydran â sgôr o lai na 6.0 ar fyfyrwyr nad yw eu hiaith gyntaf yn Saesneg neu'n Gymraeg. Gofynnir i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o'u tystysgrif IELTS cyn eu derbyn. Ni all y dystysgrif fod yn fwy na 2 flwydd oed o ddyddiad cychwyn y cwrs.

Fel rheol, mae ymgeiswyr sydd wedi derbyn eu gradd(au) israddedig/ôl-raddedig mewn gwlad DG/Saesneg ei hiaith yn cael eu heithrio o'r gofyniad hwn, ac os felly, ni all y cymhwyster fod yn fwy na 2 flwydd oed o ddyddiad cychwyn y cwrs arfaethedig.

Os oes angen tystysgrif IELTS, gwnewch yn siwr eich bod yn cymryd eich prawf mewn canolfan a gymeradwyir gan UKVI  sydd â rhif UKVI a bod y dystysgrif yn cael ei chymeradwyo gan UKVI at ddibenion academaidd.

Gwybodaeth  am y Rhaglenni

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnig hyfforddiant ymchwil generig a pwnc-benodol. Yn ogystal â Seminarau Canolfan Ymchwil y Brifysgol, mae'r Rhaglen Datblygu Ymchwilwyr wedi'i chynllunio i'ch cynorthwyo gyda'ch sylfaen sgiliau wrth i chi symud ymlaen â'ch ymchwil, a chynhyrchu eich traethawd ymchwil yn ddiweddarach, a pharatoi ar gyfer eich Viva Voce (arholiad llafar).

Mae'r set o raglenni generig a pwnc-benodol yn eich cefnogi yn eich ymchwil. Mae'r rhain yn cynnwys sgiliau TG, sgiliau cyflwyno, cael hyd i wybodaeth a sgiliau llyfrgell a thrin materion Eiddo Deallusol. Cynhelir seminarau hyfforddi ymchwil trwy gydol y flwyddyn. Un o ofynion y rhaglen yw eich bod yn ymgymryd â Hyfforddiant Sgiliau Ymchwil.

Dulliau Astudio

Y cyfnodau cofrestru arferol ar gyfer rhaglen radd ymchwil yw:

Ymgeiswyr llawn-amser  
Gradd             
Isafswm cyfnod cofrestru                   
Uchafswm cyfnod cofrestru ar gyfer cyflwyno traethawd ymchwil
 MPhil  1 flwyddyn  4 blynedd
 PhD  2 flynedd  4 blynedd

 

Ymgeiswyr rhan-amser  
Gradd              
Isafswm cyfnod cofrestru                   
Uchafswm cyfnod cofrestru ar gyfer cyflwyno traethawd ymchwil
 MPhil  2 flynedd  6 blynedd
 PhD  4 blynedd  7 mlynedd

 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau cyn gwneud cais ar-lein, cysylltwch â ni trwy e-bost ar  mphil-phdadmissions@glyndwr.ac.uk neu dros y ffôn ar +44 (0)1978 293063. 

Noswaith Agored y Brifysgol
Top