Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cyn i chi wneud cais

Yr hyn sydd angen ichi ei wybod cyn ichi wneud cais

Tystlythyrau

Bydd angen i chi rhoi dau dystlythyr academaidd i ni am eich gallu a'ch ffitrwydd i ymgymryd ag ymchwil. Sicrhewch eich bod wedi cysylltu â'ch canolwyr academaidd cyn eu henwebu a'u cynghori y byddwn yn cysylltu â hwy yn uniongyrchol. Ni ddylai eich canolwyr fod yn aelodau o'ch tîm goruchwylio arfaethedig.

Nodwch fod tystlythyrau'n rhan annatod o'r broses ac ni fydd ceisiadau yn mynd rhagddynt hebddynt.

Goruchwylio

Os byddwch chi'n penderfynu gwneud cais am fynediad i Raglen Gradd Ymchwil, ar y lefel astudio hon, bydd angen i'r Brifysgol ystyried yn ofalus a oes goruchwyliaeth ac adnoddau digonol ar gyfer eich maes astudio arfaethedig. Fel myfyriwr Ymchwil Ôl-raddedig, bydd gofyn bod gennych Dîm Goruchwylio o o leiaf ddau aelod o staff academaidd; bydd o leiaf un ohonynt yn arbenigwr pwnc yn eich maes ymchwil arfaethedig. Sylwer na ddylid cynnig canolwyr fel aelodau o'ch Tîm Goruchwylio a dylai tystlythrau fod yn ddyddiedig, a heb fod yn fwy na 12 mis oed.

Yn ystod y broses ymgeisio ar-lein, gofynnir i chi ddarparu enwau a chyfeiriadau e-bost eich Tîm Goruchwylio arfaethedig. Felly, cyn dechrau'r broses, argymhellir eich bod yn cysylltu â Chanolfan Ymchwil y Brifysgol berthnasol neu gyswllt academaidd hysbys i ganfod a oes diddordeb yn eich prosiect ymchwil arfaethedig, a bod gan y Brifysgol yr adnoddau ar gyfer eich maes astudio.

Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi drefnu nifer o sgyrsiau gyda'r Tîm Goruchwylio arfaethedig er mwyn sicrhau eich bod yn barod i ymgymryd â'r broses ymgeisio.

Cyfweliadau

Os oes diddordeb yn eich prosiect ymchwil arfaethedig ac mae gan y Brifysgol yr adnoddau ar gyfer eich maes astudio, fe'ch gwahoddir i fynychu cyfweliad. Os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd neu anghenion perthnasol eraill ar gyfer y cyfweliad, rhowch wybod inni fel y gellir gwneud trefniadau priodol cyn i chi gyrraedd.

Os argymhellir eich derbyn yn dilyn y cyfweliad, ac yn amodol ar ddilysu tystlythyrau academaidd, bydd proses gymeradwyo sy'n ofynnol gan Is-bwyllgor Graddau Ymchwil Prifysgol Glynd┼Ár Wrexham (URDSubC) a chan Brifysgol Caer.

Mae dolen uniongyrchol â'r system ymgeisio ar-lein yma: System dderbyn Prifysgol Caer

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn gwneud cais ar-lein, cysylltwch â ni drwy e-bost ar mphil-phdadmissions@glyndwr.ac.uk neu dros y ffôn ar +44 (0)1978 293063. 

Noswaith Agored y Brifysgol
Top