GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Cystadleuaeth Delweddu Ymchwil 2020-21

Cystadleuaeth Delweddu Ymchwil 2020-21

Mae Cystadleuaeth Delweddu Ymchwil Prifysgol Glyndŵr yn dathlu ei ymchwil, tynnu sylw at ei amrywiaeth, ac yn gwobrwyo'r unigolion a thimau ymchwil sy'n gwneud hyn yn bosib.
Dyma ail flwyddyn y gystadleuaeth, ac mae'n gwahodd yr holl staff ymchwil gweithredol a myfyrwyr ymchwil i gymryd rhan.

Sut ydw i'n cofrestru?

I gofrestru, lluniwch ffotograff fydd yn denu diddordeb a thynnu sylw yn eich ymchwil. Dylai'r ffotograff hysbysu, ymgysylltu a diddori cynulleidfa academaidd nad ydynt yn arbenigwyr, a chynnig safbwynt delweddol ar ymchwil lefel doethurol presennol.
Mae croeso i holl staff a myfyrwyr ymchwil gofrestru. Gellir lawrlwytho'r canllawiau a ffurflen gais yma:

Delweddu Ymchwil Canllawiau a Ffurflen Gais 2021

 

Lle allaf ddod o hyd i enghreifftiau?

Gellir dod o hyd i gofrestriadau y llynedd ar waelod y dudalen we hon.

Pryd fydd hi ar agor?

Agoroddd cystadleuaeth 2020-21 ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn swyddogol yn Chwefror 2021.

A oes angen i mi fod yn fedrus o ran celf a ffotograffiaeth i gymryd rhan?

Dim o gwbl! Gweler y tystebau gan gyn-enillwyr isod. Byddwn yn cynnal gweithdy cynhyrchu syniadau yn fuan, ac fe'i hysbysebir yma.

Gwennan Barton

Gwennan Barton, ymgeisydd PhD ac un o'r eilion yng Nghystadleuaeth Ymchwil Delweddu 2019

"Cefais ail-gysylltu â'm hochr greadigol yn ystod y gystadleuaeth! Ac ehangu fy ymchwil o safbwynt gwbl wahanol, gan adrodd y stori drwy'r lens.
Cefais gymorth gan gydweithwyr Seicoleg ar gyfer y llun terfynol. Dyma'r elfen y mwynheais fwyaf o'r holl broses; roedd yn rhaid meddwl, ymddiried a chwerthin i gydio yn naws pob unigolyn a'r cyd-destun seicolegol.
Byddwn yn argymell ymchwilwyr i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon. Mae creadigrwydd, myfyrio ac arloesedd yn rhannau pwysig o'r daith ymchwil yn fy marn i, ac mae hynny'n amlwg yn y gystadleuaeth hon.
Mae'n gyfle y dylai pawb fanteisio arno o leiaf unwaith, waeth pa brofiad blaenorol sydd ganddynt gyda ffotograffiaeth - dim ond wrth roi cynnig ar bethau rydych yn dysgu beth sy'n bosib. Rwy'n ddiolchgar i dîm datblygu ymchwil WGU am y cyfle hwn, eu cefnogaeth barhaus, ac am ddarparu'r gweithdy i gynhyrchu syniadau."

Andy Matthews

Andy Matthews, ymgeisydd PhD ac un o'r eilion yng Nghystadleuaeth Ymchwil Delweddu 2019

"Cefais brofiad cefnogol iawn; gwnaeth Hayley Dennis waith arbennig o ran darparu manylion i fyfyrwyr a denu eu diddordeb. Roedd gennyf rai amheuon am gofrestru, gan nad oedd gennyf ddiddordeb mawr mewn pethau 'celf'. Rwy'n falch fy mod wedi mynd i'r gweithdy, gan iddo chwalu rhai o'm rhagdybiaethau am gelf - nid oeddwn angen gwisgo fel artist nodweddiadol i gymryd rhan yn y dosbarth.
Mae Ymchwil Delweddu yn croesawu cymhwysedd creadigol ar bob lefel. Dechreuais sgwrsio â myfyrwyr eraill am wahanol syniadau i hyrwyddo ymchwil yn ystod gweithdy Sue Liggett.
Mae fy mhrosiect ymchwil am ddynion yn siarad am eu hiechyd meddwl. Cefais fy ysbrydoli gan Ymchwil Delweddu i edrych yn fanylach ar gasglu data delweddu, a gweithio gyda grŵp o ddynion i greu llun ffotograffig cymysg grymus, oedd yn rhoi cyfle i'r dynion siarad am faterion gwahanol.
Ai dyma'r gystadleuaeth i chi? Ewch i'r gweithdy a phenderfynwch ar ôl hynny!"

Ceisiadau blaenorol

Sgroliwch drwy i weld ceisiadau blaenorol:

A oes gwobr i'r enillydd?

Bydd gwobr ariannol i'r enillydd a'r eilion, i'w gadarnhau ar ôl i'r gystadleuaeth agor yn swyddogol.

Rwy'n ansicr sut i fynd o'i chwmpas hi. Sut allaf archwilio syniadau?

Fydd gweithdy a arweinir gan Sue Liggett, Deon Cyswllt Ymchwil (FAST) yn cymryd lle am 1-2yp ar Ddydd Mercher 28 Ebrill 2021.  Fel pob hyfforddiant ymchwilydd ymunwch a ‘Hyfforddiant Ymchwilydd’ ar Teams gan ddefnyddio côd tj5iuwm neu anfonnwch e-bost i Hayley Dennis.

I gael gwybod mwy, pwy ddylwn i gysylltu â nhw?

Cysylltwch â Hayley Dennis yn y lle cyntaf, neu Dr Sue Liggett, fydd yn eich helpu gydag unrhyw ymholiadau.

Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top