GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
O amgylch y campws

O amgylch y campws

Er y gallai'r ffordd y byddwn yn darparu rhai o'r gwasanaethau a'r cyfleusterau a ddarparwn ar gyfer ein myfyrwyr fod wedi newid oherwydd y pandemig COVID-19, mae'r brifysgol yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i ddarparu amrywiaeth ardderchog o gymorth i fyfyrwyr, gwasanaethau myfyrwyr a chyfleusterau i wella eich astudiaethau academaidd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Gall cyrraedd y brifysgol am y tro cyntaf fod yn brofiad llethol, ond peidiwch â phoeni gan y bydd digon o staff a myfyrwyr o gwmpas yn ystod yr Wythnos Groeso i'ch helpu i setlo i mewn ac i gael eich cefn atoch - byddwch yn cael eich traed danoch yn fuan iawn ac yn gwybod lleoliad popeth sydd ei angen arnoch. Ar ôl ychydig o ddyddiau yma a byddwch yn gwybod y ffordd gyflymaf o'r neuaddau i'ch ddarlith gyntaf fel y gallwch gael yr ychydig funudau ychwanegol  yna yn y gwely!

Rydym wedi postio ychydig mwy o awgrymiadau isod i'ch helpu i ddod i adnabod eich ffordd o gwmpas y campws a thu hwnt:

Map Campws

Lawrlwythwch gopi o'n mapiau campws isod er mwyn ichi wybod i ble rydych chi'n mynd pan fyddwch chi'n cyrraedd:

Map campws Wrecsam (Plas Coch): Map o'r campws

Map campws Llaneurgain: Northop Campus map

Os ydych chi'n astudio yn ein Ysgol Gelf yn Stryt y Rhaglaw - dim ond taith fer ar droed yw'r ysgol (tua 10 munud) o'r brif gampws yn Wrecsam)

Anerchiad Croeso Glas-fyfyrwyr

Yn ystod Wythnos Groeso, gwahoddir pob myfyriwr newydd i glywed anerchiad croeso ar-lein arbennig gan yr Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Ganghellor, Llywydd Undeb y Myfyrwyr a Deon Cyfadran ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Bydd hwn yn gyfle gwych i glywed y newyddion a'r datblygiadau diweddaraf gan y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn ogystal ag edrych ymlaen at y cyfleoedd a gaiff y blynyddoedd i ddod.
Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal drwy Nesáu am 10am ddydd Llun 28 Medi, ac mae'r drefn rhaglen a'r dolenni Zoom fel a ganlyn:

POB MYFYRIWR

https://zoom.us/j/97286910487?pwd=RVlYT1piS2VCays5NXhzTEdnV0kwdz09
Cyfrinair: u8V6MW=F
10:00 - 10:05 Croeso i'r sesiwn a'r lleoliad - Y Dirprwy Is-Ganghellor, Claire Taylor
10:05 - 10:15 Cyflwyniad i PGW - Is-Ganghellor, Maria Hinfelaar
10:15 - 10:25 Cyfarfod Llawn - Y Dirprwy Is-Ganghellor, Claire Taylor
10:25 - 10:30 Fideo gan y Canghellor - Colin Jackson
10:30 - 10:40 Trosolwg o'r SU - Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Ebony Banks
10:40 - 10:45 Sylwadau i gloi - Y Dirprwy Is-Ganghellor, Claire Taylor

MYFYRWYR O FEWN CYFADRAN GWYDDONIAETH GYMDEITHASOL A BYWYD (Gwyddorau Anifeiliaid, Busnes, Addysg, Teulu a Phlentyndod, Seicoleg, Iechyd a Lles, Cymdeithas, Chwaraeon)
https://zoom.us/j/97286910487?pwd=RVlYT1piS2VCays5NXhzTEdnV0kwdz09
Cyfrinair: u8V6MW=F
10:45 - 11:00 Cyfeiriad gan y Deon (Simon Stewart)

MYFYRWYR O FEWN CYFADRAN Y GELFYDDYD, GWYDDONIAETH A THECHNOLEG (Celf, Dyniaethau, Technoleg Cyfryngau Creadigol, Peirianneg, Cyfrifiadura, Gwyddoniaeth Gymhwysol, yr Amgylchedd Adeiledig, Perfformiad y Cyfryngau a Chyhoeddi)

https://zoom.us/j/97785735637?pwd=UDFwRGZPYm9BekMzd0FzR0dqcm00Zz09

Cyfrinair: 7si?qr3b
10:45 - 11:00 Cyfeiriad gan y Deon (Alec Shepley)

Amgaeir canllaw defnyddiol ar gyfer unrhyw un sy'n anghyfarwydd â sut mae Zoom yn gweithio neu sut i greu cyfrif Zoom, defnyddiol. Rhowch wybod i ni os hoffech dderbyn y canllaw hwn yn Gymraeg.

 

Bwyd a Diod

Er bod gan ein neuaddau prifysgol i gyd gyfleusterau coginio, mae'r Brifysgol yn darparu ystod o ddewisiadau ar gyfer bwyd a diod ar y campws i fyfyrwyr gael bwyta, yfed ymlacio a chymdeithasu.

Llyfrgell

Mae'r llyfrgell wedi ei lleoli yn adeilad Edward Llwyd, ac mae'n cyfuno ein stoc llyfrau gwrthrychol gydag amrywiaeth o fannau astudio, yn ogystal â chyfleusterau argraffu a chopïo.

Mae pethau'n dra gwahanol ar hyn o bryd. Rydym yn gweithredu oriau agor cyfyngedig, ac wedi rhoi mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith drwy'r adeilad. Bydd y llyfrau a ddychwelir yn treulio 4 diwrnod mewn cwarantin.

Yn ogystal, rydym yn cynnig gwasanaethau Clicio a Chasglu / Sganio ac Anfon er mwyn i fyfyrwyr allu cael gafael ar lyfrau a deunyddiau. Hefyd, bydd angen i chi ddefnyddio nifer o e-Lyfrau ac e-Gyfnodolion.

Archfarchnadoedd

Ynghyd â'n siop 'hanfodion' ar y campws, rydyn ni wedi ein lleoli drws nesaf i Barc Manwerthu Plas Coch lle ceir Sainsbury's ac Aldi yn ogystal â manwerthwyr defnyddiol eraill.

Mae hefyd peiriant arian yn Sainsbury's yn ogystal ag yng ngorsaf Betrol Shell, sydd gyferbyn â phrif fynedfa'r brifysgol.

Manwerthu

Yn ogsytal â'r mannau darparu bwyd amrywiol, mae hefyd Siop Gelf yn Stryt y Rhaglaw a Siop Argraffu a Llyfrau yn ein adeilad Undeb y Myfyrwyr.  Mae adeilad Undeb y Myfyrwyr hefyd yn gartref i gloer Amazon hefyd felly gallwch archebu pethau'n ddiogel ar-lein, heb boeni am fod yn gartref i'w codi.

Mae Canol Tref Wrecsam, gan gynnwys y parc Siopa a Hamdden poblogaidd Dôl yr Eryrod ond yn daith fer ar droed o'r prif gampws lle cewch chi ystod eang o siopau, bwytai a chyfleusterau adloniant stryd fawr. 

Darganfod mwy am yr hyn sydd gan Wrecsam i'w gynnig.

Trethi Cyngor a Chyfrifon Banc Myfyrwyr

Os oes angen prawf o gadarnhad o astudiaethau arnoch, gallwch nawr argraffu hwn eich hun. Yn nodweddiadol bydd angen i chi ddarparu prawf o'ch astudiaethau ar gyfer pethau fel agor cyfrif banc myfyrwyr, aelodaeth campfa myfyrwyr neu i ddarparu i'ch cyngor lleol am eithriad treth gyngor. Dilynwch y canllaw hwn i gael manylion ar sut y gallwch argraffu'r dogfennau hyn eich hun. Self service letters guide

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top