GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Myfyrwyr sy'n dychwelyd

Myfyrwyr sy'n dychwelyd

Er y gallai'r ffordd y byddwn yn darparu rhai o'r gwasanaethau a'r cyfleusterau a ddarparwn ar gyfer ein myfyrwyr fod wedi newid oherwydd y pandemig COVID-19, mae'r brifysgol yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i ddarparu amrywiaeth ardderchog o gymorth i fyfyrwyr, gwasanaethau myfyrwyr a chyfleusterau i wella eich astudiaethau academaidd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Bydd gofyn i fyfyrwyr sy'n dychwelyd ar ôl toriad yr haf ailgofrestru er mwyn parhau â'ch astudiaethau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a sicrhau eich bod yn derbyn eich taliadau benthyciad myfyrwyr.

Bydd cais am e-bost yn cael ei anfon atoch ymlaen llaw i'ch galluogi i ailgofrestru ar-lein - os ydych yn aros am ailasesiad ar ôl yr haf, bydd y cais hwn am e-bost yn dilyn eich bwrdd asesu.

Bydd pob gohebiaeth a wneir i chi yn cael ei gwneud drwy brif gyfeiriad e-bost y myfyriwr 

Gofynnwn i chi sicrhau bod eich holl fanylion yn gyfredol er mwyn gwarantu y bydd y wybodaeth berthnasol yn hygyrch i chi yn y dyfodol. Gwiriwch eich cofnod myfyriwr yma a'i ddiweddaru os oes angen 

Nodwch fod yn rhaid i chi ailgofrestru bob blwyddyn academaidd, a rhaid i chi hefyd dalu eich ffioedd yn llawn bob blwyddyn. Ni fydd myfyrwyr sydd â dyledion ariannol o'r flwyddyn flaenorol yn cael ail-gofrestru ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Nid yw eich cofrestriad wedi'i gwblhau'n llawn nes bod yr holl ffioedd sy'n ddyledus am y flwyddyn yn cael eu talu.

Dyddiadau cwrs

Bydd myfyrwyr sy'n dychwelyd yn dechrau'r wythnos sy'n cychwyn Hydref 5, 2020.

Byddwch yn derbyn e-bost cyn dechrau'r tymor gyda gwybodaeth berthnasol am eich astudiaethau.  Mae'n bosib y bydd amserlenni'r cyrsiau'n newid ac y gall newidiadau gael eu gwneud yn agos i pryd byddwch chi'n dychwelyd felly gwiriwch yr amserlenni'n rheolaidd rhag ofn y bydd newidiadau.

Amserlenni Cwrs

Cardiau adnabod

Mae cardiau adnabod yn cael eu cadw i'w defnyddio o flwyddyn i flwyddyn ac nid ydynt yn cael eu hail-argraffu (ac eithrio yn achos cardiau a gollwyd neu a ddifrodwyd).  Os bydd angen cerdyn newydd arnoch chi, ewch i wasanaethau TG a leolir yn y llyfrgell.

Llety

Os ydych chi'n fyfyriwr sy'n dychwelyd sydd heb gael llety eto gallwch chi gael rhagor o wybodaeth o'n tudalennau llety.

Mae llawer o'n myfyrwyr sy'n dychwelyd yn dewis symud i lety preifat yn ystod eu hail neu eu trydedd flwyddyn yn y brifysgol. Gallwch chi gael hyd i'r llety drosoch eich hunain, neu gallwch ddefnyddio ein chwiliad llety ar-lein.  Mae ein tîm llety wrth law os bydd angen cymorth arnoch a gallwch anfon neges e-bost atynt ar accommodation@glyndwr.ac.uk

 

Cwestiynau am gofrestru, cyllid myfyrwyr neu ddysgu ar-lein? Edrychwch ar ein tudalen cwestiynau cyffredin.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top