Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Cofrestru

Cofrestru

Cofrestru'n Fyfyrwyr Newydd

Pan fyddwch yn cyrraedd Prifysgol Glyndwr Wrecsam un o'ch tasgau cyntaf a mwyaf pwysig yw cofrestru'n bersonol er mwyn i chi ymuno â'r brifysgol yn swyddogol. Ar ôl cwblhau'r cofrestru byddwch wedyn yn gallu gwneud defnydd o'r holl gyfleusterau a gwasanaethau y mae gennych hawl iddyn nhw fel myfyriwr yma.

Cyn i chi gofrestru yn bersonol, byddwch chi wedi cwblhau rhai tasgau cyn-cofrestru ar-lein. Unwaith y byddwch yn darparu data cyn-cofrestru ar-lein rydych yn cael 'tocyn cofrestru carlam’ sy'n golygu y gellir cyflawni camau olaf y broses gofrestru yn bersonol yn llawer cyflymach.

Pan fyddwch yn cofrestru, bydd gennych hawl i:

 • Eich cerdyn adnabod myfyriwr
 • Adnoddau ar gyfer eich rhaglen astudio
 • Cymryd rhan mewn asesiad
 • Derbyn Tystysgrif Eithrio Rhag Treth y Cyngor (lle bo'n briodol)
 • Derbyn eich Benthyciad Myfyrwyr (lle bo'n briodol)
 • Byw mewn Neuaddau Preswyl
 • Defnyddio gwasanaethau ychwanegol y Brifysgol  a chael rhagor o wybodaeth   

 

Rhestr Wirio Cyn-gofrestru

I wneud yn siŵr eich bod yn barod cyn i chi gyrraedd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, dyma ychydig gamau syml y bydd angen i chi eu dilyn:

Cam 1 - Llenwch eich data cyn-gofrestru

Byddwch yn derbyn e-bost gan y brifysgol, fel arfer tua chanol-diwedd mis Awst, gyda dolen i'r system gofrestru. Mae angen cwblhau y manylion hyn yn llawn a'u cyflwyno cyn i chi gyrraedd.

Cam 2- Lanlwytho ffotograff

Ar y system gofrestru, mae adran sy'n gofyn i chi lanlwytho ffotograff ohonoch chi eich hun. Mae gofyn bod hyn yn ddelwedd briodol, yn arddull pasbort a bydd yn cael ei ddefnyddio i greu eich cerdyn adnabod myfyriwr.

Cam 3 - Darparu manylion o'ch cymwysterau

Mae angen manylion o'ch holl gymwysterau perthnasol ar ein hadran Gwasanaethau Data Myfrywyr. Rydym yn annog myfyrwyr i ddarparu'r rhain cyn i chi gyrraedd er mwyn arbed oedi wrth i chi gofrestru. Byddwch yn cael manylion am sut i sganio'r rhain a'u hanfon atom.

Cam 4 - Argraffwch eich tocyn

Ar ôl i chi gwblhau a chyflwyno'r holl fanylion angenrheidiol, byddwch yn gallu argraffu eich 'tocyn cofrestru carlam' y bydd rhaid i chi ddod ag ef gyda chi pan fyddwch chi'n cyrraedd. Bydd hyn yn gwneud pethau'n haws ar ddiwrnod y cofrestru.

Mae gofyn bod cofrestriadau ar-lein wedi cael eu cwblhau erbyn dydd Sul 24 Medi  - os na fyddwch chi wedi derbyn yr e-bost cysylltwch â spc@glyndwr.ac.uk i roi gwybod i ni.

Beth sydd ei angen arnaf pan fydda i'n cyrraedd?

Er y bydd y data cyn-gofrestru yn helpu pethau i fynd yn llyfn pan fyddwch yn cyrraedd, bydd angen i chi ddod â'r dogfennau hanfodol canlynol:

 • Eich llythyr cynnig o naill ai Wrecsam Glyndwr neu gan UCAS sy'n cadarnhau eich lle.
 • Dull adnabod sydd â ffoto ohonoch chi ynghyd â phrawf o'ch enw - naill ai pasbort cyfredol, cerdyn adnabod AEE neu drwydded yrru sydd â llun ohonoch chi (cyfredol neu dros dro).  Bydd eich tystysgrif geni/mabwysiadu  yn dderbyniol, ynghyd â llun adnabod arall gyda'r un enw.
 • Prawf o gyfeiriad - adroddiad neu lythyr gan fanc, cymdeithas adeiladu, cwmni cyfleustodau, cwmni ffôn symudol, awdurdod lleol neu asiantaeth y llywodraeth sy'n dangos eich enw a'ch cyfeiriad. Mae gofyn bod hyn yn ddogfen wreiddiol wedi'i hargraffu ar bapur pennawd. Fel arall, os oes gennych un, bydd eich llythyr cadarnhau Benthyciad SLC (gan CMC, SFE, SAAS neu DELNI) yn ddigonol.
 • Llythyr cadarnhau benthyciad myfyriwr (os yn berthnasol), neu os ydych yn cael eich noddi gan sefydliad arall, copi o'r llythyr gan eich noddwr wedi'i gyfeirio at Brifysgol Glyndwr Wrecsam yn cadarnhau eu hymrwymiad i dalu eich ffioedd.
 • Eich tystysgrifau neu drawsgrifiadau swyddogol ar gyfer y cymhwyster uchaf yr ydych wedi ei gyflawni hyd yma (e.e. tystysgrif HND, tystysgrifau lefel A, tystysgrif gradd etc.) Os nad ydych wedi derbyn eich tystysgrifau eto, rhowch wybod i ni wrth gofrestru.
 • Eich tocyn 'cofrestru carlam'

Mae cymorth wrth law

Bydd ein tîm Gwasanaethau Data Myfyrwyr yn cynnal desg gymorth cyn-gofrestru sy'n cychwyn Medi 11 am ddwy wythnos lle gall myfyrwyr gael cymorth gydag unrhyw broblemau o ran data cyn-gofrestru gydag aelod o staff. Bydd y sesiynau hyn between 10 am-12 pm a 2-4 pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Gallwch hefyd ffonio 01978 293039 am gymorth os na allwch fynychu un o'r sesiynau galw heibio neu anfon e-bost i'r tîm ar sds@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top