Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Cofrestru

Cofrestru

Hanfodion Cofrestru ar gyfer 2018/19

Mae’n rhaid i chi gofrestru ar eich cwrs er mwyn cofrestru’n ffurfiol fel myfyriwr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ac er mwyn derbyn unrhyw fenthyciad, bwrsariaeth neu grant i fyfyrwyr. I fod yn gymwys i gofrestru, mae’n rhaid i chi fod wedi gwneud cais trwy UCAS neu fod wedi llenwi a dychwelyd ffurflen gais “uniongyrchol”, wedi cael cynnig ysgrifenedig ffurfiol o le ac wedi cadarnhau eich bod yn derbyn eich lle trwy roi gwybod i’r Tîm Derbyniadau.

Efallai y cewch wahoddiad trwy e-bost i gwblhau proses cyn-gofrestru ar-lein. Y tro cyntaf i chi gofrestru, mae’n rhaid hefyd i chi fynychu’n bersonol os yw’ch rhaglen astudio yn Wrecsam neu yn Llaneurgain (mae trefniadau eraill ar waith ar safleoedd eraill).

 Wrth gofrestru, byddwch yn:

  • Dangos prawf o bwy ydych chi a’r cymwysterau uchaf rydych wedi’u cyflawni hyd yn hyn (e.e. Lefelau-A).
  • Cofrestru ar eich rhaglen astudio.
  • Os yw’n briodol, cael cyngor ar ddewis y modiwlau y byddwch yn eu hastudio.
  • Rhoi gwybod i’r brifysgol pwy fydd yn talu eich ffioedd a sut (ac efallai talu fesul rhandaliad, os yw’n briodol).
  • Derbyn eich cerdyn adnabod fel myfyriwr y brifysgol.

Ble a phryd?

Byddwch yn cofrestru yn ystod yr wythnos sy’n dechrau dydd Llun 24 Medi 2018 yng Nghanolfan Edward Llwyd (Adeilad y Llyfrgell) ar Gampws Wrecsam. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am gofrestru, gallwch gysylltu ag adran Cynllunio Strategol ar: 01978 293039 sds@glyndwr.ac.uk

Beth fydd angen i chi ddod ag o? 

1. Prawf adnabod personol

  • Eich Tystysgrif Geni, neu’ch Pasbort (gwreiddiol a chyfredol) neu’ch Trwydded Yrru ffotograffig yn dangos cyfeiriad eich cartref. (Mae angen prawf adnabod ffotograffig hefyd os oes gennych eich tystysgrif geni yn unig).

a

  • bil, cyfriflen neu lythyr gan y banc, cymdeithas adeiladu, cwmni gwasanaethau, awdurdod lleol neu asiantaeth lywodraethol yn dangos eich enw a’ch cyfeiriad. Mae’n rhaid i hwn fod yn gopi gwreiddiol wedi’i argraffu ar bapur pennawd

 2. Eich llythyr gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam neu UCAS yn cadarnhau cynnig lle ar y cwrs.

 3. Llythyr cadarnhau eich benthyciad myfyriwr (os yw’n berthnasol), neu, os ydych wedi’ch noddi gan sefydliad, copi o'r llythyr gan eich noddwr wedi’i gyfeirio at Brifysgol Glyndŵr yn cadarnhau ei ymrwymiad i dalu eich ffioedd.

 4. Eich tystysgrifau, llythyr gan ysgol neu’r coleg, neu adysgrifau swyddogol ar gyfer y cymhwyster uchaf rydych wedi’i gyflawni hyd yn hyn (e.e. tystysgrif Diploma Cenedlaethol Uwch, tystysgrifau lefel-A, tystysgrif gradd ac ati). Os nad ydych wedi cael eich tystysgrifau lefel A/AS, ac mai dyna’ch cymwysterau uchaf, dywedwch wrthym ar adeg cofrestru.

Dim ond dogfennau gwreiddiol y byddwn yn eu derbyn

Cofrestru ar-lein

Er y byddwch, efallai, yn derbyn e-bost yn eich gwahodd i gofrestru ar-lein, mae’n rhaid hefyd i chi fynd i Ganolfan Edward Llwyd ar yr amser cofrestru penodol a ddangosir ar eich tocyn cofrestru.

Peidiwch â gadael y lleoliad cofrestru gyda’ch tocyn cofrestru – cyflwynwch eich tocyn cofrestru wrth y ddesg cyn gadael. Os na fyddwch yn ei chyflwyno, ni chewch eich cofrestru.

 

 

Diwrnod Agored y Brifysgol
Top