GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Eich lles

Eich lles

Cwnsela

Tra byddwch chi yn y brifysgol efallai y byddwch yn gweld bod angen rhywfaint o gymorth ychwanegol arnoch neu eisiau rhywun i siarad â nhw am broblem - gyda'ch astudiaethau neu'ch bywyd personol - mae ein cynghorwyr yma i fod y glust hgonno os bydd byth angen un arnoch.

Weithiau mae'n haws siarad â rhywun nad ydych yn ei adnabod (fel cwnselydd) am bethau, oherwydd eu bod yn hollol ar wahân i'r sefyllfa ei hun - maen nhw yma i chi yn unig ac i wrando ar sut rydych yn meddwl ac yn teimlo.

Gallwch siarad yn gyfrinachol am unrhyw beth sy'n destun pryder i chi neu sy'n effeithio ar eich bywyd. Does dim ots pa mor fawr neu fach y bo'r broblem, os yw'n eich poeni, mae'n bwysig i siarad amdani.

Cysylltwch â'r gwasanaeth cwnsela a lles drwy anfon e-bost i counselling@glyndwr.ac.uk neu ffonio 01978 293266.

Caplaniaeth 

Mae ein Caplaniaeth ar y campws yma i gefnogi a hyrwyddo eich lles – a pheidiwch â meddwl oherwydd nad oes gennych grefydd na allwch gael budd ohoni.

Mae'r gaplaniaeth yn agored i bob ffydd a dim ffydd, felly os ydych chi erioed wedi eisiau rhywle i siarad neu i gael rhywfaint o amser tawel ar eich pen eich hun i adfyfyrio neu fyfyrio, gallwch alw heibio i ystafell dawel y gaplaniaeth (yn adeilad Undeb y Myfyrwyr).

Mae 'na dîm o gaplaniaid sydd ar gael i chi gael siarad â nhw am unrhyw beth sydd ar eich meddwl. Nid ydynt yma i farnu neu i bregethu i chi, maen nhw yma i wrando, i siarad ac i'ch cefnogi chi, beth bynnag yw eich sefyllfa.

Gallwch gadw i fyny â newyddion a digwyddiadau y gaplaniaeth ar eu blog - wrexhamglyndwrchaplains.wordpress.com

Care leavers banner

Ymadawyr Gofal

Os ydych yn gadael gofal i ddod i'r brifysgol, rydym yma i helpu gyda phob agwedd ar y symud.

Mae gan PGW Farc Ansawdd Ymddiriedolaeth Frank Buttle ar gyfer ei hymrwymiad i helpu pobl ifanc mewn gofal a rhai sy'n gadael gofal i gyflawni eu nodau academaidd a gyrfaol - rydym yn falch iawn ohono!

Mae ein tîm cefnogi yma i roi arweiniad ar bopeth o wneud cais am eich cwrs, i gyllid a llety myfyrwyr.

Cewch chi gynghorydd personol a fydd yn gallu dweud wrthych am eich pecyn cefnogaeth a beth mae gennych hawl iddo yn ariannol gan fod y pethau hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol chi.

Fel un sy'n gadael gofal, rydych yn gallu symud i mewn i lety ar y campws gyda chontract 365 diwrnod, felly nid oes rhaid i chi ddod o hyd i rywle arall i fyw yn ystod yr haf. Ac os nad yw eich ffioedd llety yn cael eu talu gan eich awdurdod lleol, mae gennym nifer o fwrsariaethau sy'n cynnig gostyngiad o 50% mewn costau llety yn ein neuaddau preswyl.

Os hoffech wybod mwy am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Beryl Dixon ar 01978 293547 neu e-bostiwch b.dixon@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top