GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Eich lles

Eich lles

Cwnsela

Tra byddwch chi yn y brifysgol efallai y byddwch yn gweld bod angen rhywfaint o gymorth ychwanegol arnoch neu eisiau rhywun i siarad â nhw am broblem - gyda'ch astudiaethau neu'ch bywyd personol - mae ein cynghorwyr yma i fod y glust hgonno os bydd byth angen un arnoch.

Weithiau mae'n haws siarad â rhywun nad ydych yn ei adnabod (fel cwnselydd) am bethau, oherwydd eu bod yn hollol ar wahân i'r sefyllfa ei hun - maen nhw yma i chi yn unig ac i wrando ar sut rydych yn meddwl ac yn teimlo.

Gallwch siarad yn gyfrinachol am unrhyw beth sy'n destun pryder i chi neu sy'n effeithio ar eich bywyd. Does dim ots pa mor fawr neu fach y bo'r broblem, os yw'n eich poeni, mae'n bwysig i siarad amdani.

Cysylltwch â'r gwasanaeth cwnsela a lles drwy anfon e-bost i counselling@glyndwr.ac.uk neu ffonio 01978 293266.

Caplaniaeth 

Mae ein Caplaniaeth ar y campws yma i gefnogi a hyrwyddo eich lles – a pheidiwch â meddwl oherwydd nad oes gennych grefydd na allwch gael budd ohoni.

Mae'r gaplaniaeth yn agored i bob ffydd a dim ffydd, felly os ydych chi erioed wedi eisiau rhywle i siarad neu i gael rhywfaint o amser tawel ar eich pen eich hun i adfyfyrio neu fyfyrio, gallwch alw heibio i ystafell dawel y gaplaniaeth (yn adeilad Undeb y Myfyrwyr).

Mae 'na dîm o gaplaniaid sydd ar gael i chi gael siarad â nhw am unrhyw beth sydd ar eich meddwl. Nid ydynt yma i farnu neu i bregethu i chi, maen nhw yma i wrando, i siarad ac i'ch cefnogi chi, beth bynnag yw eich sefyllfa.

Gallwch gadw i fyny â newyddion a digwyddiadau y gaplaniaeth ar eu blog - wrexhamglyndwrchaplains.wordpress.com

Care leavers banner

Ymadawyr Gofal

Os ydych yn gadael gofal i ddod i'r brifysgol, rydym yma i helpu gyda phob agwedd ar y symud.

Mae gan PGW Farc Ansawdd Ymddiriedolaeth Frank Buttle ar gyfer ei hymrwymiad i helpu pobl ifanc mewn gofal a rhai sy'n gadael gofal i gyflawni eu nodau academaidd a gyrfaol - rydym yn falch iawn ohono!

Mae ein tîm cefnogi yma i roi arweiniad ar bopeth o wneud cais am eich cwrs, i gyllid a llety myfyrwyr.

Cewch chi gynghorydd personol a fydd yn gallu dweud wrthych am eich pecyn cefnogaeth a beth mae gennych hawl iddo yn ariannol gan fod y pethau hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol chi.

Fel un sy'n gadael gofal, rydych yn gallu symud i mewn i lety ar y campws gyda chontract 365 diwrnod, felly nid oes rhaid i chi ddod o hyd i rywle arall i fyw yn ystod yr haf. Ac os nad yw eich ffioedd llety yn cael eu talu gan eich awdurdod lleol, mae gennym nifer o fwrsariaethau sy'n cynnig gostyngiad o 50% mewn costau llety yn ein neuaddau preswyl.

Os hoffech wybod mwy am y cymorth sydd ar gael, cysylltwch â Beryl Dixon ar 01978 293547 neu e-bostiwch b.dixon@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top