GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Eich diogelwch

Eich diogelwch

Diogelwch

Dyma rai rhifau defnyddiol i'w gadw ar eich ffôn:-

Rhif argyfwng y Brifysgol 24/7 - 01978 293 333

Ffôn symudol Diogelwch 1  - 07764 687 909  Ffôn symudol Diogelwch 2 - 07764 687 910

Prif dderbynfa Wrecsam - 01978 290 666

Derbynfa Llaneurgain - 01978 293 690

Heddlu (heb fod yn argyfwng) - 101

Heddlu/Gwasanaeth Tân/Ambiwlans (argyfwng) - 999

Station Cars (safle tacsis yn ymyl gorsaf drenau Wrecsam Cyffredinol) - 01978 363 661 

Wrexham & Prestige Taxis - 01978 291 999

Mae llawer o bethau bach y gallwch eu gwneud a allai gael effaith fawr ar eich diogelwch. Dyma rai awgrymiadau am aros yn ddiogel ar ac oddi ar y campws…

 • Os yw'n edrych yn beryglus, mae'n debygol o fod. Osgowch ef a rhowch wybod amdano fe.
 • Ceisiwch osgoi cerdded adref eich pen eich hun a chadwch at ffyrdd prysur sydd wedi eu goleuo'n dda (gan ddefnyddio'r palmant!) Yn enwedig yn y nos.
 • Clowch ddrysau a ffenestri pan fyddwch yn gadael eich llety - hyd yn oed os yw'n am ychydig funudau!
 • Dim ond pobl rydych chi'n ei nabod dylech chi eu gadael i mewn ich llety. Os byddwch chi'n gweld unrhyw un yn loetran o amgylch eich Neuaddau neu adeiladau'r brifysgol neu sy'n edrych yn amheus, rhowch wybod i ddiogelwch neu'r heddlu.
 • Cadwch eich eiddo gwerthfawr yn ddiogel - peidiwch â gadael eich ffôn neu'ch gliniadur heb oruchwyliaeth.
 • Gwnewch yn siŵr bod pethau sy'n bwysig i chi yn cael eu hyswirio neu eu hamddiffyn.
 • Mae llithro, baglu a chwympo yn wirioneddol gyffredin - os ydych yn gweld rhywbeth a allai achosi damwain (grisiau sydd wedi eu torri/goleuadau sydd wedi torri/drws sy'n cael eu rwystro) rhowch wybod i adran y stadau.
 • Byddwch yn ymwybodol o faint dych chi'n yfed ar nosweithiau allan – mae'n wych cael hwyl, ond gall yfed gormod eich rhoi chi mewn perygl. Peidiwch â mynd yn rhy wallgof, byddwch felly'n gallu cofio'r holl hwyl y bore wedyn.
 • Byddwch yn ofalus yn y gegin wrth goginio (yn enwedig ar ôl noson allan) gan fod tân mewn llety prifysgol yn risg go iawn - mae canhwyllau, sigaréts ac e-Sigaréts/Vapes i gyd wedi eu gwahardd mewn Neuaddau felly peidiwch â chael eich temtio i danio!
 • Os ydych yn mynd i sefyllfa lle nad ydych yn teimlo'n ddiogel,ewch i'r lle agosaf lle mae llawer o bobl a dweud wrth rywun beth sydd wedi digwydd.
 • Os ydych yn profi trosedd - cysylltwch â'r heddlu. Mewn argyfwng, ffoniwch 999, neu, os nad yw bellach yn argyfwng (e.e lladrad) ffoniwch 101.

 

Gallwch ddod o hyd i lawer mwy o wybodaeth ac awgrymiadau diogelwch yn y llawlyfr myfyrwyr - lawrlwythwch yma Health and Safety Booklet .

Cadw'n ddiogel yn y brifysgol

Bwlio ac Aflonyddu

Ni ddylai unrhyw fyfyriwr byth wynebu unrhyw fath o fwlio, aflonyddu neu wahaniaethu ac fel Prifysgol rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu diogel ar gyfer ein holl fyfyrwyr, beth bynnag fo'u cefndir cymdeithasol neu ddiwylliannol.

Yr hyn i'w wneud os ydych yn cael eich bwlio neu'ch aflonyddu arnoch

Os byddwch yn dod yn ddioddefwr bwlio, aflonyddu neu wahaniaethu tra yn y brifysgol, gall fod yn brofiad annifyr iawn ac yn gallu gwneud i chi deimlo'n unig iawn ac yn ynysig.

Mewn rhai amgylchiadau, gall fod yn opsiwn i geisio datrys y sefyllfa drwy siarad â'r cyflawnwr ei hunan a gofyn iddynt roi'r gorau iddi. Efallai nad ydynt yn sylweddoli bod yr hyn maent yn ei ystyried yn 'cellwair' mewn gwirionedd yn achosi tramgwydd neu drallod ichi. Gall sgwrs seml fod yn ddigon i wneud i'r person ailystyried eu hymddygiad.

Os na fydd datrysiad wyneb-yn-wyneb yn bosibl, neu mae'r sefyllfa wedi cael ei dwysáu trwy wneud hynny, yna gallai fod o gymorth i siarad â rhywun y gallwch ymddiried ynddo - efallai ffrind agos, aelod o'r teulu neu diwtor eich cwrs. Weithiau gall rhannu problem dynnu pwysau enfawr oddi ar eich ysgwyddau.

Mae croeso ichi hefyd siarad ag aelod o Gwasanaethau Myfyrwyr  – mae gennym gynghorwyr a chwnselwyr hyfforddedig ar gael sy'n hapus i drafod eich materion yn gwbl gyfrinachol, p'un a ydych eisiau ychydig o gyngor cychwynnol neu'n dymuno cymryd pethau ymhellach.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top