GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Eich Iechyd

Eich Iechyd

Gofal iechyd

Mae'n bwysig cymryd gofal o'ch iechyd tra byddwch chi yn y brifysgol. O ffliw'r glasfyfyrwyr i gyflyrau hirdymor.

Gall bwyta'n iawn ac ymarfer helpu. Iawn, gallai fod yn demtasiwn i wledda ar gludfwyd ac eistedd o flaen y teledu yn ystod eich amser hamdden - ond fydd hi ddim yn hir nes bod y ffordd o fyw honno'n dechrau gadael ei ôl ar eich iechyd!

Gall cymryd dim ond 30 munud allan o'ch diwrnod i wneud ymarfer corff, 3 gwaith yr wythnos helpu i wneud i chi deimlo'n hapusach, yn gryfach ac yn llai blinedig - sy'n hanfodol o ran sicrhau eich bod chi'n astudio'n iawn! A does dim rhaid i chi wario crocbris ar aelodaeth i gampfa - gallech fynd am dro (neu redeg) neu wneud ychydig o ymarferion yn eich llety (mae digon o arferion ffitrwydd ar youtube yn hytrach na phrynu DVD sesiwn ymarfer).

Rhag ofn ichi fynd yn sâl yn ystod eich cyfnod yma, mae'n bwysig eich bod yn cofrestru gyda meddyg teulu pan fyddwch yn cyrraedd. Gallwch chwilio am wasanaethau iechyd lleol, gan gynnwys medygfeydd Meddygon Teulu yma.

Os nad ydych chi am wneud apwyntiad i weld meddyg, ond bod arnoch angen rhywfaint o gyngor neu feddyginiaeth ar gyfer anhwylderau bychain,  could can always take to a fferyllydd –  yr un agosaf at y campws yw Boots ym Mharc Manwerthu Plas Coch.

Mewn argyfwng meddygol, dylech ffonio 999 neu fynd i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Defnyddiwch y gwasanaethau hyn ond mewn sefyllfaoedd sy'n bygwth bywyd er enghraifft os ydych chi, neu rywun sydd gyda chi'n ei chael yn anodd anadlu; colli llawer o waed; anaf difrifol neu losgiadau difrifol.

Os oes gennych gyflwr neu anabledd tymor hir yr ydych yn meddwl y bydd angen cymorth ychwanegol yn y brifysgol arnoch o'i herwydd, ewch i'r adran 'eich anabledd’.

Ymdopi ag iselder

Iechyd Meddwl

Mae problemau iechyd meddwl yn un o'r rhesymau mwyaf cyffredin y bydd myfyrwyr yn tynnu'n ôl o'u cyrsiau prifysgol yn y DU.

Yma yn PGW, nid oes rhaid i chi deimlo eich bod chi ar eich pen eich hun. Rydym yn 100% ymrwymedig i weithio gyda myfyrwyr a all gael anawsterau iechyd meddwl i'w helpu i gyrraedd eu potensial llawn.

Yn aml, gall problemau iechyd meddwl effeithio ar feddwl, emosiynau ac ymddygiad, gan ei gwneud yn anodd i ddelio â bywyd prifysgol. Os byddwch chi byth yn teimlo bod angen rhywfaint o gymorth arnoch chi, neu dim ond eisiau trafod eich iechyd meddwl, gallwn gynnig amrywiaeth o bethau i helpu, fel:

  • Mentora Iechyd Meddwl
  • Cymorth tiwtor un-i-un
  • Cymorth Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
  • Trefniadau arholi unigol
  • Cymorth gyda cheisiadau Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA)
  • Cwnsela (ynghyd â mynediad i rwydweithiau cefnogi, deunyddiau hunan-gymorth a chanllawiau gwybodaeth)

Os hoffech chi siarad â rhywun am eich iechyd meddwl, ewch i 3ydd llawr Canolfan Edward Llwyd - neu gallwch drefnu apwyntiad i weld cwnselydd drwy e-bostio counselling@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top