Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y BrifysgolQAA
chat to admissions
Content page header

Sgyrsiau a Digwyddiadau

Diwrnod Agored Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, 
Sad, Mehefin 9, 10am-2pm

Isod mae amserlen arfaethedig ar gyfer diwrnod agored Mehefin 9. Caiff amserau eu cadarnhau'n nes at y dyddiad.

Neuadd Chwaraeon

Cofrestru 10am – 2pm (bydd y Brifysgol ar agor i ymwelwyr tan 1pm)

Bydd staff academaidd ar gael yn y neuadd chwaraeon o 10am i 2pm

  • Yr Adran Wyddoniaeth yn darparu teithiau o gwmpas cyfleusterau'r labordai.
  • Tiwtoriaid o Dechnoleg y Cyfryngau Creadigol yn dangos ein cyfleusterau Teledu, Sain a Cherddoriaeth yng Nghanolfan y Diwydiannau Creadigol.
  • Darganfod mwy am ein efelychydd hedfan Merlin a chartref Rasio Glyndwr yn ein Hadran Beirianneg.
  • Cyngor 1-to-1 ar gylllid myfyrwyr a materion lles.

Bydd y tim Ymholiadau a Derbyniadau wrth law i gynnig cyngor ar Ddatganiadau Personol a Chyfarwyddyd Cyfweld.


Darlithfa A Canolfan Edward Llwyd

11am              Hyfforddi Chwaraeon a Phêl-droed

12pm              Peirianneg

Darlithfa B Canolfan Edward Llwyd

11am              Anerchiad Croeso gan y Dirprwy Is-ganghellor Yr Athro Claire Taylor, ac yna sgwrs am lety

12.15pm         Sgwrs am lety

1.15pm           Sgwrs am lety  

Bydd ystafell yn ein bloc llety pentref y myfyrwyr ar gael ichi edrych arni os na fyddwch yn gallu mynychu'r cyfarfodydd.

Bydd Cymorth Anabledd ar gael yn y llyfrgell i ddarparu cyngor a chyfarwyddyd un-i-un. 

Mae'r Canolfan Gyrfaoedd ar agor am gyngor a chyfarwyddyd galw heibio


Darlithfa A John Troth

11am                    Therapi Galwedigaethol

12.15pm               Astudiaethau Addysg, Teulu a Phlentyndod

1.15pm                Iechyd Cyhoeddus ac Iechyd Meddwl


Ysgol y Celfyddydau Creadigol

Sgyrsiau/gweithdai pwnc-benodol

11.30am          Dylunio (gan gynnwys Animeiddio, Celfyddyd Gemau, Dylunio Graffeg, Nofelau Graffig, Darlunio, Effeithiau Gweledol)

12pm               Gweithdy Portffolio

1pm                Celfyddydau Cain a Chymhwysol (gan gynnwys Cerameg, Gwydr, Gemwaith, Gwaith Metel, Lluniadu, Gosod, Arlunio, Gwneud Printiau, Ffotograffiaeth a Ffilm, Cerflunio)

Cynhelir teithiau tywys o'r adeilad dan am:

10.15am               11.15am               12.15pm               1.15pm

DS: Mae'r ysgol gelf oddi ar y campws, yn Stryt y Rhaglaw gerllaw. By bysiau gwennol ar gael drwy'r dydd i fynd ag ymwelwyr yn i'r ysgol gelf ac yn ôl i'r prif gampws. 


 

Regent Street Pic

Yr Astudiaeth

12pm        Dehongli Testunau

Beth yw ystyr dehongli testun yn feirniadol? Mae'n golygu cwestiynu yr hyn yr ydych yn ei ddarllen a meddal am yr hyn y mae'r awdur am ichi ei gredu. Ymunwch â ni am y sesiwn blasu Dehongli Testunau. Bydd y sesiwn blasu hwn, a gyflwynir gan staff sy'n addysgu'r cyrsiau Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, yn ffocysu ar ddarn o destun adnabyddus ac yn eich cyflwyno i'r sgiliau sydd eu hangen i wneud darlleniad agos o'r testun. Nid oes angen unrhyw wybodaeth na phrofiad blaenorol.


 

Stiwdio Terry Hands

10am-2pm        Teithiau o'r stiwdios dysgu a'r mannau perfformio yn Stiwdio Terry Hands a Chanolfan Catrin Finch

Dewch i ymweld â Stiwdio Terry Hands a Chanolfan Catrin Finch i gael taith o gwmpas ein ystafelloedd / stiwdios dysgu a mannau perfformio. Bydd cyfle ichi gwrdd â staff adrannol  a deall mwy am cynnwys a maes llafur y radd.


 

Canolfan y Diwydiannau Creadigol

10am-2pm        Teithiau o'r adeilad a'r cyfleusterau diweddaraf ar gyfer Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol. 

12pm                Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Pobl Greadigol

Mae'r sesiwn hanner awr hwn yn edrych ar defnyddio grym y cyfryngau cymdeithasol fel offer hyrwyddo a chyfathrebu pwrerus ar gyfer newyddiadurwyr, gweithwyr creadigol proffesiynol ac, mewn gwirionedd, pawb. Mae'n sesiwn blasu o'r mathau o bynciau rydym yn ymdrin â nhw ar ein rhaglenni gradd BS (Anrh) Darlledu, Newyddiaduraeth a Chysylltiadau'r Cyfryngau a BA (Anrh) Newyddiaduraeth yma ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam. Dewch draw i gael gwybod mwy am fanteision defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a rhaid o'r rheolau rhaid a phaid o ran gwneud y gorau o'r cyfleoedd y mae'n ei gynnig. 

1pm                  Gweithdy Theatr, Teledu a Pherfformio

Mae cysylltiadau agos rhwng actio a pherfformio ar gyfer y teledu a'r theatr erioed, ond mae angen sef arbennig o sgiliau i sicrhau eich bod chi'n rhagori ar y ddau. Dewch draw i'r gweithdy hanner awr dan arweiniad un o'n myfyrwyr blwyddyn olaf a fydd yn cynnig cyngor personol ar sut beth yw astudio Theatr, Teledu a Pherfformio ym Mhrifysgol Glyndŵr.


 

Ystafell C108

11.30am          Yr Amgylchedd Adeiledig


Ystafell B118a - PlaySpace

10am - 2pm        Arddangosiadau o Argraffu 3-D, Realiti Rhithwir, Realiti Estynedig a Chipio Symudiadau


Undeb y Myfyrwyr

Bydd cynrychiolwyr o Undeb y Myfyrwyr Glyndwr Wrecsam, gan gynnwys cymdeithasau a thimau chwaraeon ar gael o 10am i 2pm yn Lolfa'r Myfyrwyr.


Campws Llaneurgain

I bob myfyriwr sydd â diddordeb yn y rhaglenni canlynol: Astudiaethau Anifeiliaid, Gwyddor Anifeiliaid, Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau yn ogystal â Biowyddorau yn y Flwyddyn Sylfaen, bydd ein campws Llaneurgain yn cynnal diwrnod agored pwnc-benodol o 10am - 2pm.

10am              Cyrraedd a Chroeso

10.10am        Trosolwg o'r rhaglenni Amgylchedd Naturiol gydag arweinwyr cwrs

10.45am        Taith o gwmpas y safle gan gynnwys coetiroedd, yr uned anifeiliaid a'r clos ceffylau

11.20am        Gweithdy ymarferol yn y Canolfan Anifeiliaid Bach

12pm             Egwyl am ginio

12.40pm        Sgyrsiau neilltuo gan gynnwys:

                       a) Sgwrs ar gyfer deiliaid cynnig

                       b) Sesiwn Holi ac Ateb Rhiant/Gwarcheidwad (gan gynnwys Cyllid)

                       c) Gweithdy i ymgeiswyr

1.10pm           Taith o'r llety ar y campws, Neuadd Corbishley

1.25pm           Sesiwn Holi ac Ateb

Northop pic
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y BrifysgolQAA
chat to admissions
Top