GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Profiad

Gweithgareddau a sgyrsiau pwnc Diwrnod Agored

Mae ein diwrnod agored nesaf ar Ddydd Sadwrn, Awst 17, ble bydd llwyth o gweithgareddau a sgyrsiau pwnc.

Bydd staff academaidd ar gael yn y neuadd chwaraeon o 10yb i 2yp efo tim Ymholiadau a Derbyniadau, gylllid myfyrwyr a cymorth lles. Yma cewch hefyd ddarganfod manylion ein sgyrsiau a gweithgareddau sy'n digwydd drwy'r dydd.

Mae'r sesiynau blasu'n gyfle gwych i weld sut beth yw bod yn fyfyriwr yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a hefyd yn gyfle i chi ofyn cwestiynau ynglŷn â'ch cyrsiau.

Gweler isod enghraifft o’r sgyrsiau a gweithgareddau fydd ar gael yn ein diwrnod agored. Cliciwch deitl i weld sgyrsiau o bob adran neu rholiwch lawr i weld y digwyddiadau i gyd.

Astudiaethau Anifeiliaid

Celf & Cyfryngau

Busnes

Troseddeg & Plismona

Iechyd & Seicoleg

Dyniaethau

Gwyddorau, Technoleg & Peirianneg

Chwaraeon

 

Taith uned anifeiliaid a chyfleuster ceffylau

Campws Llaneurgain 10yb-2yp

Bydd darpar fyfyrwyr yn gallu cwrdd yr anifeiliaid a dysgu ychydig am eu rheolaeth ac ymddygiad yn ogystal â gallu trafod y rhaglen gradd o'u dewis.

Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Taith Canolfan y Diwydiannau Creadigol

Canolfan y Diwydiannau Creadigol, 10yb-1.30yp

Dewch i ymweld â'n Canolfan Diwydiannau Creadigol ar gyfer taith o'n hadeilad a'u gyfleusterau modern gwych. Archwiliwch ein riliau arddangos, stiwdios a siarad gyda'n staff i ddarganfod mwy am rin cyrsiau ac archwilio technolegau presennol a newydd yn gysylltiedig â chynhyrchiad cyfryngau, ac am brosiectau byw rydym yn cynnig i wneud ein graddedigion yn ddeniadol iawn ym myd gweithio technoleg greadigol. Galwch mewn i Calon FM ein gorsaf radio cymunedol, cyn gweld ein cyfleusterau ar waith a chael cyfle i wneud tasgau ymarferol. Profwch ein stiwdios deledu, bwydydd byw ac ystafell ôl gynhyrchu a gweld pa sgiliau gallwch ddysgu ar ein cyrsiau.

Cadwch eich lle

cmt openday

Cwrdd â'r Crewyr

Stryt y Rhaglaw 10yb-1.30yp

Rydym yn gyffrous cael cyhoeddi drwy gydol y dydd byddwn yn rhedeg ein profiad 'Cwrdd â'r Crëwr'. Os oes diddordeb gennych mewn unrhyw un o'n cyrsiau Celf & Dylunio dydy hyn ddim i'w golli. Bydd ein staff creadigol a'n myfyrwyr yn ein Campws Stryt y Rhaglaw yn rhoi mewnwelediad i chi o'r gwahanol fathau o greu o fewn ein pynciau ac yn dangos ein stiwdios a gweithdai i chi. Cewch gwrdd ein staff ffotograffiaeth, gweld y dylunwyr yn dod a delweddau'n fyw a gwylio'n crewyr yn trawsffurfio deunyddiau megis clai a metal wrth glywed am y technegau byddwch yn eu defnyddio ar y cwrs i gynhyrchu eich gweithiau celf eich hunan.

Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Busnes: Cryptoarian – Arian y Dyfodol neu Sgiâm?

Ers eu cyflwyno yn 2008 mae cryptoarian wedi polareiddio barn. Yn 2017, honnodd yr Huffington Post: ‘o’i ddefnyddio’n gywir a’i lwyr-ddeall bydd hwn yn gyntaf o lawer o systemau newydd allai newid system economaidd y byd yn ei hanfod’. Ac eto dim ond blwyddyn yn ddiweddarach, cafwyd datganiad hyderus gan Forbes  yn dweud ‘beth bynnag arall mae cryptoarian ei gyflawni, dyma fu’r dinistrydd mwyaf o ran cyfoeth yn hanes ariannol dynolryw’. Bydd y cyflwyniad diddorol yma yn archwilio buddion posib a meini tramgwydd y cryptoarian mwyaf blaenllaw, ac yn ystyried a oes ganddynt y potensial i newid y ein byd busnes.  

Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Troseddeg: Eich llwybr i mewn i wasanaethau cyhoeddus

Archwiliwch y gyrfaoeddsy’nymwneud â gwasanaethcyhoeddussydd ar gaelifyfyrwyr ar ôl graddio o’r cwrs gradd BA (Anrh) mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol. Gyda’r cyfle i deilwrio ei gradd i gyd-fynd â’ch anghenion academaidd - mae’r rhaglen yma yn cynnwys modiwlau sydd wedi eu cynllunio’n benodol i fapio ar draws gofynion mynediad y Gwasanaeth Prawf a’r Gwasanaeth Carchardai, ac mewn modd tebyg, mae’n llwybr i yrfa yn yr Heddlu neu’r llysoedd Barn. Yn hynny o beth, mae’r rhaglen BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol yn llwybr academaidd perffaith i’r rhai hynny sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes gwasanaethau cyhoeddus.

Cadwch eich lle

Plismona: Stopio a Chwilio a Throsedd Cyllyll

Bydd y cyflwyniad testunol yma yn adolygu’r sut i ymarfer y gyfraith a’r heddlu newid yn dilyn marwolaeth Stephen Lawrence yn 1993. Byddwn yn chwilio’r prif resymau tros yr epidemig cyfredol gyda throseddau cyllyll yn y DU a sut dylid cynnal gweithdrefnau ‘stopio a chwilio’ ac arestio yn unol â’r gyfraith. Byddwn yn trafod opsiynau cyflogaeth ar gyfer myfyrwyr, gyda phlismona yn dod yn yrfa mynediad drwy radd yn unig i newydd-ddyfodiaid o 2020 ymlaen. Mae’r cwrs gradd yma wedi ei ddylunio ar y cyd gyda’r Coleg Plismona i gwrdd â gofynion Gwasanaeth yr Heddlu yn Lloegr a Chymru.  

Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Pobl, pilsenni a llefydd - y llun llawn o iechyd corfforol a meddwl yn y DU

Bydd y sesiwn rhyngweithiol yma'n edrych ar gyflwr presennol iechyd yn y DU ac yn gofyn beth ydyn yn ei wneud pan and yw'r cyffuriau'n gweithio. Gall yr amgylchedd o'n cwmpas, a'r asedau o fewn ein cymunedau cael eu harneisio i'n helpu ni gyd tuag at iechyd a lles gwell?

Cadwch eich lle

Ateb yr her - Sut mae Cymru'n arwain y gad ym maes iechyd meddwl 

Mae niferoedd cynyddol o bobl o bob oed ac o bob cefndir yn profi heriau iechyd meddwl. Bydd y sesiwn hon yn archwilio beth gall fod yn gyrru hyn, yn edrych ar y ffordd mae Cymru'n arwain y gad wrth symud tu hwnt i ragnodi presgripsiwn yn unig i ddatblygu ffyrdd arloesol o'n helpu ni i gyd tuag at well iechyd meddwl. Bydd yn trafod ystod eang o yrfaoedd newydd mae hyn wedi creu ar gyfer graddedigion. Byddwch yn clywed nid yn unig gan y tîm rhaglen ond hefyd gan y bobl tu ôl i fenter newydd yn ein hysbytai yng Ngogledd Cymru - Canolfannau Mi Fedraf - a darganfod mwy am gyfleoedd gwirfoddoli sydd ganddynt gall gefnogi'ch astudiaethau.

Cadwch eich lle

Ffisiotherapi: Ydych chi’n barod ar gyfer yr her Ffisiotherapi?

Mae hwn yn sesiwn rhyngweithiol gyda’n tîm Ffisiotherapi, gyda gwobrau yn fonws ychwanegol! Ydych chi’n gwybod eich cyhyrau a’ch cymalau? Dewch i brofi’ch gwybodaeth o’r anatomeg ddynol. Heriwch eich barn ar rôl y ffisiotherapydd a’r ystod o bobl y gallant eu helpu.

Cadwch eich lle

Seicoleg: Ydan ni’n dewis sut rydym yn ymddwyn? Trafod natur drygioni

Sesiwn anffurfiol yn trafod sut mae drygioni yn datblygu; ydi rhai pobol yn gynhenid ddrwg neu a ydynt yn darganfod eu hunain mewn sefyllfaeodd drwg? Dewch i gymryd rhan ac i weld sut y gall seicoleg ein helpu i ddeall mwy am y pwnc. Mae croeso i chi ymuno ar unrhyw adeg yn ystod y dydd i ymuno a’r drafodaeth.

Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Theatr

Stiwdio Terry Hands 10yb-1.30yp

Pan gyrhaeddwch gyntaf byddwn yno i'ch cyflwyno i un o'n haelodau staff bydd yn eich tywys trwy fywyd myfyriwr theatr. Byddwn yn trafod y pynciau a thechnegau cyffrous, dangos y theatr a gofodau perfformio i chi ac arddangos sut rydym yn galluogi i'n myfyrwyr ddod a theatr i fywyd. Ar ben hynny, byddwn yn dangos llu o berfformiadau i chi fel eich bod yn cael blas o'r amrywiaeth o opsiynau ar gael. Wrth i chi astudio gyda ni fyddwch yn dysgu mwy am actio ar gyfer platfformau gwahanol. O deledu u theatr, a thu hwn, mae ein staff profiadol yma i'ch cyfarparu gyda'r sgiliau i ddisgleirio yn y ddau. OS oes gennych gwestiynau gallwch siarad ag un o'n myfyrwyr bydd yn rhoi cyngor o'u profiad uniongyrchol o sut ydy hi i astudio Theatr, Teledu a Pherfformiad gyda ni.

Cadwch eich lle

theatre openday

Hanes Cymdeithasol & Diwylliannol

Neuadd Chwareon 10yb-1.30yp

Bydd ein gradd newydd sbon Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol yn eich cymryd ar siwrne o'r cyfnod Rhufeinig i'r oes fodern. Yn archwilio teulu, ffasiwn, trosedd, celf, gwleidyddiaeth, propaganda a mwy. Dewch i gwrdd y staff gall ddweud wrthych am y cwrs a'r gwibdeithiau ac ymweliadau bydd yn eich galluogi i archwilio’ch pwnc mewn ffordd ymdrochol. Dysgwch fwy am sut gallwch gymryd dynesiad ymarferol i hanes.

Cadwch eich lle

Ysgrifennu Creadigol & Saesneg

Neuadd Chwareon 10yb-1.30yp

Archwiliwch y themâu byddwch yn eu hastudio gan gynnwys llenyddiaeth, diwylliant a hunaniaeth wrth i'n staff profiadol dod a'r pwnc bywiog yma'n fyw. Dysgwch am y gwahanol blatfformau mae myfyrwyr yn eu defnyddio i gyfleu eu gwaith o farddoniaeth perfformio i'r gair ysgrifenedig. Darganfyddwch sut mae dealltwriaeth o amrediad o genrau ffuglen yn gallu'ch cyfarparu gyda'r wybodaeth i ddod a'ch sgiliau i'r gweithlu cyfoes. Yna ymchwiliwch i'r trawsffurfiad o bynciau a gweld sut mae ysgrifennu, perfformio ac ymgysylltu'n gallu bod yn weithred ar gyfer newid cymdeithasol positif. Byddwn yn dweud wrthych am y gefnogaeth rydym yn ei gynnig i'ch prosiectau ac ymchwil yn ogystal â'r sgiliau byddwch yn eu datblygu sy'n gwneud ein graddedigion yn ddeniadol mewn unrhyw broffesiynau sy'n ymwneud â chyfathrebu, meddwl yn greadigol, trefnu syniadau a datrys problemau.

Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Peirianneg

Labordai peirianneg 10yb-1yp

Dewch i gwrdd â'n peirianwyr proffesiynol a bod yn rhan o ystod o brofiadau bydd yn arddangos beth sydd gan ein cyrsiau i'w cynnig i chi. Ymwelwch â'n hefelychydd hedfan gyfoes, ein labiau electroneg a mecanyddol a gweld ein hinjan jet ar waith. Bydd ein staff wrth law'r holl ffordd i ddangos y sgiliau ymarferol anhygoel gallwch ddatblygu pan astudiwch gyda ni.

Cadwch eich lle

Cyfrifiadura

Neuadd Chwareon a labordai cyfrifiadura 10yb-1.30yp

Mae'r tîm sy'n staffio ein hadran cyfrifiadura yn arbenigwyr yn eu meysydd. Wedi'ch hudo gan Ddiogelwch Seiber? Chwilfrydig am Realiti Rhithwir? Breuddwydio am ddod yn Ddatblygwyr Gemau? Dyma'ch cyfle i archwilio. Nid yn unig bydd ein tîm ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ond bydd ein hoffer realiti rhithwir, ein robotiaid a llwyth o arddangosiadau eraill ar gael yn ein gofodau cyfrifiadura.

Cadwch eich lle

stem openday

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Neuadd Chwareon a labordai gwyddoniaeth  10yb-1.30yp

Gadewch i'n hadran Wyddoniaeth Gymhwysol eich tywys ar siwrne drwy'n disgyblaethau dadansoddol. Bydd ein staff yn eich tywys o gwmpas ein labordai cyfoes ac yn arddangos ein hamrywiaeth o offer ymchwil. Gallwn hefyd ddangos ein tŷ man trosedd i chi a dangos agweddau o'r efelychu man troseddu sy'n cymryd lle. Bydd ein tîm wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglyn a'n astudiaeth eang o gemeg a disgyblaethau fforensig a sut mae hyn yn cael ei osod yng nghyd-destun technolegau presennol a newydd.

 

Yr Amgylchedd Adeiledig

Neuadd Chwareon 10yb-1.30yp

Mae gan ein hadran Amgylchedd Adeiledig rywbeth i bawb. Pun ai rydych eisiau hybu eich sgiliau rheolaeth adeiladu wrth weithio yn y diwydiant neu gychwyn archwilio pensaernïaeth o ongl newydd. Y ffordd gorau i ddysgu am ein pynciau yw dod i gwrdd â'n staff sy'n weithwyr proffesiynol profiadol yn y diwydiant, Gallant sgwrsio gyda chi am ein cyrsiau ond hefyd dangos i chi sut mae'n fyfyrwyr yn dylunio a chynhyrchu eu gwaith, sut darluniwyd a gwnaethpwyd modelau, a sut gallwch fynd a'ch sgiliau i'r lefel nesaf gyda'n meddalwedd a'n hoffer.

Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Gweithdy Gwyddor Chwaraeon

Mae’r tîm chwaraeon yn eich gwahodd i gyflwyniad am y rhaglenni cyffrous sydd gennym ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Bydd y cyflwyniad yn rhoi gwybodaeth am raddau Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad, Hyfforddi Chwaraeon, a Gwyddor Chwaraeon, Iechyd a Pherfformiad. Byddwch hefyd yn canfod mwy am ein cyfleuster dysgu newydd yn nhir hyfforddi’r FAW, Parc y Glowyr.

Cadwch eich lle

‌Yn ôl i’r brig

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAAonline prospectus

Top