GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Profiad

Gweithgareddau a sgyrsiau pwnc Diwrnod Agored

Mae ein diwrnod agored nesaf ar Ddydd Sadwrn, Tachwedd 9 ble bydd llwyth o gweithgareddau a sgyrsiau pwnc.

Bydd staff academaidd ar gael yn y neuadd chwaraeon o 10yb i 2yp efo tim Ymholiadau a Derbyniadau, gylllid myfyrwyr a cymorth lles. Yma cewch hefyd ddarganfod manylion ein sgyrsiau a gweithgareddau sy'n digwydd drwy'r dydd.

Mae'r sesiynau blasu'n gyfle gwych i weld sut beth yw bod yn fyfyriwr yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a hefyd yn gyfle i chi ofyn cwestiynau ynglŷn â'ch cyrsiau.

Isod mae rhestr o'r sgyrsiau a'r gweithgareddau a fydd ar gael yn ein diwrnod agored. Cliciwch deitl i weld sgyrsiau o bob adran neu rholiwch lawr i weld y digwyddiadau i gyd.

Coffi a Sgwrs gyda'r Is-Ganghellor

Astudiaethau Anifeiliaid

Celf & Cyfryngau

Busnes

Troseddeg & Plismona

Iechyd & Seicoleg

Dyniaethau

Gwyddorau, Technoleg & Peirianneg

Chwaraeon

 

 

Coffi a Sgwrs gyda'r Is-Ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar a Dirprwy Is-ganghellor, Claire Taylor.

Yr Oriel, 10.45am

Ymunwch ag Is-ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, yr Athro a Dirprwy Is-ganghellor, am goffi a sgwrs anffurfiol am y brifysgol. Croeso i bawb!

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Taith uned anifeiliaid a chyfleuster ceffylau

Campws Llaneurgain 10yb-2yp

Bydd darpar fyfyrwyr yn gallu cwrdd yr anifeiliaid a dysgu ychydig am eu rheolaeth ac ymddygiad yn ogystal â gallu trafod y rhaglen gradd o'u dewis.

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Taith Canolfan y Diwydiannau Creadigol

Canolfan y Diwydiannau Creadigol, 10yb-1.30yp

Dewch i ymweld â'n Canolfan Diwydiannau Creadigol ar gyfer taith o'n hadeilad a'u gyfleusterau modern gwych. Archwiliwch ein riliau arddangos, stiwdios a siarad gyda'n staff i ddarganfod mwy am rin cyrsiau ac archwilio technolegau presennol a newydd yn gysylltiedig â chynhyrchiad cyfryngau, ac am brosiectau byw rydym yn cynnig i wneud ein graddedigion yn ddeniadol iawn ym myd gweithio technoleg greadigol. Galwch mewn i Calon FM ein gorsaf radio cymunedol, cyn gweld ein cyfleusterau ar waith a chael cyfle i wneud tasgau ymarferol. Profwch ein stiwdios deledu, bwydydd byw ac ystafell ôl gynhyrchu a gweld pa sgiliau gallwch ddysgu ar ein cyrsiau.

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

cmt openday

Cwrdd â'r Crewyr

Stryt y Rhaglaw 10yb-1.30yp

Rydym yn gyffrous cael cyhoeddi drwy gydol y dydd byddwn yn rhedeg ein profiad 'Cwrdd â'r Crëwr'. Os oes diddordeb gennych mewn unrhyw un o'n cyrsiau Celf & Dylunio dydy hyn ddim i'w golli. Bydd ein staff creadigol a'n myfyrwyr yn ein Campws Stryt y Rhaglaw yn rhoi mewnwelediad i chi o'r gwahanol fathau o greu o fewn ein pynciau ac yn dangos ein stiwdios a gweithdai i chi. Cewch gwrdd ein staff ffotograffiaeth, gweld y dylunwyr yn dod a delweddau'n fyw a gwylio'n crewyr yn trawsffurfio deunyddiau megis clai a metal wrth glywed am y technegau byddwch yn eu defnyddio ar y cwrs i gynhyrchu eich gweithiau celf eich hunan.

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Busnes: Streic Hinsawdd Fyd-eang - safbwynt cyflogwr

Coridor B Isaf, 12.30yp

Cymerodd tua 100,000 o blant, rhieni a gweithwyr rhan mewn streiciau cyd-drefned yn y DU ar 20 Medi, ynghyd a miliynau eraill ledled y byd. Er daeth rhai cyflogwyr o sefydliadau a gefnogodd y streic yn llawn, roedd eraill yn wynebu camau i ddisgyblu. Bydd y sgwrs yn trafod pam bod rhai sefydliadau yn barod i gefnogi streiciau, ac eraill ddim; sut mae hyn yn effeithio diwylliant a moeseg, a’r math o neges mae’n anfon i ddarpar gwsmeriaid a chyflogwyr.

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Troseddeg: Natur neu Magwraeth?

Coridor B Isaf, 11yb

A ydy bywydeg yn dylanwadu ar uigolion sydd yn trodesddu, neu oes bai ar eu hamgylchedd? Bydd y sesiwn rhyngweithiol hon yn trafod astudiaethau achos perthnasol a’r ffactorau gall, efallai, annog ymddygiad troseddol. 

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

 

 

Plismona: Beth ydy Sylweddau Seicoweithredol? 

Coridor B Isaf, 12.30yp

Wrth i ddelweddau o bobl yn ymddwyn fel ‘zombies’ yn nhrefi a dinasoedd y DU ar ôl cymryd cyffuriau synthetig, a’r drafodaeth am gyffuriau fel Spice mewn carchardai, bydd y sesiwn blasu hwn yn edrych ar beth ydy sylweddau seiciatryddol a hanes cyffuriau o’r fath. Byddwn hefyd yn archwilio sut mae cyfraith Cymru a Lloegr yn ymdrin â’r sylweddau a pha bwerau sydd gan yr heddlu i chwilio amdanynt. Byddwn yn trafod ‘stopio a chwilio’ sut y dylid arestio rhywun mewn cydymffurfiaeth â’r gyfraith. Bydd y sesiwn yn trafod dim ond rhai o elfennau’r cwrs BSc (Anrh) Plismona Proffesiynol. Byddai’r sesiwn yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn Plismona Proffesiynol, Troseddeg, Gwyddoniaeth Fforensig, Cyfiawnder Troseddol a’r Gyfraith. Hefyd, bydd opsiynau cyflogadwyedd i ddarpar fyfyrwyr yn cael eu trafod. Gan fydd plismona’n proffesiwn graddedig i ymgeiswyr newydd o 2020 ymlaen, cynlluniwyd ar y cyd gyda Choleg Plismona i ateb gofynion yr Heddlu yng Nghymru a Lloegr. 

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

 

Yn ôl i’r brig


Pobl, pilsenni a llefydd - y llun llawn o iechyd corfforol a meddwl yn y DU

Coridor B Isaf, 11yb

Bydd y sesiwn rhyngweithiol yma'n edrych ar gyflwr presennol iechyd yn y DU ac yn gofyn beth ydyn yn ei wneud pan and yw'r cyffuriau'n gweithio. Gall yr amgylchedd o'n cwmpas, a'r asedau o fewn ein cymunedau cael eu harneisio i'n helpu ni gyd tuag at iechyd a lles gwell?

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

 

Ffisiotherapi: Ydych chi’n barod ar gyfer yr her Ffisiotherapi?

Neuadd Chwareon

Mae hwn yn sesiwn rhyngweithiol gyda’n tîm Ffisiotherapi, gyda gwobrau yn fonws ychwanegol! Ydych chi’n gwybod eich cyhyrau a’ch cymalau? Dewch i brofi’ch gwybodaeth o’r anatomeg ddynol. Heriwch eich barn ar rôl y ffisiotherapydd a’r ystod o bobl y gallant eu helpu.

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

 

Therapi Galwedegaethol: Beth ydy galwedigaeth?’

Coridor B Isaf, 12.30yp

Yn y sesiwn hon byddwn yncanfod pam bod pobl yn dilyn galwedigaethau. Dysgwch pam bod galwedigaeth gymaint yn bwysicach na ‘swydd’ unigolyn a datblygwch safbwynt therapy galwedigaethol ar y cysylltiad rhwng galwedigaeth ddynol a lles.

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

 

Seicoleg: Iechyd Meddwl: Wedi Adfer neu’n Adfer?’ 

Yr Astudfa, 11yb

Dewch draw i’r drafodaeth agored hwn gydag aelod o dîm seicoleg PGW i archwilio’r natur adferiad. Byddwn yn defnyddio damcaniaeth seicolegol yn i drafod y pwnc a’r dylanwadau cymdeithasol a allai helpu neu rwystro adferiad person gyda phroblemau iechyd meddyliol.   

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle 

Yn ôl i’r brig


Theatr

Stiwdio Terry Hands 10yb-1.30yp

Pan gyrhaeddwch gyntaf byddwn yno i'ch cyflwyno i un o'n haelodau staff bydd yn eich tywys trwy fywyd myfyriwr theatr. Byddwn yn trafod y pynciau a thechnegau cyffrous, dangos y theatr a gofodau perfformio i chi ac arddangos sut rydym yn galluogi i'n myfyrwyr ddod a theatr i fywyd. Ar ben hynny, byddwn yn dangos llu o berfformiadau i chi fel eich bod yn cael blas o'r amrywiaeth o opsiynau ar gael. Wrth i chi astudio gyda ni fyddwch yn dysgu mwy am actio ar gyfer platfformau gwahanol. O deledu u theatr, a thu hwn, mae ein staff profiadol yma i'ch cyfarparu gyda'r sgiliau i ddisgleirio yn y ddau. OS oes gennych gwestiynau gallwch siarad ag un o'n myfyrwyr bydd yn rhoi cyngor o'u profiad uniongyrchol o sut ydy hi i astudio Theatr, Teledu a Pherfformiad gyda ni. 

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

theatre openday

Hanes Cymdeithasol & Diwylliannol

Neuadd Chwareon 10yb-1.30yp

Bydd ein gradd newydd sbon Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol yn eich cymryd ar siwrne o'r cyfnod Rhufeinig i'r oes fodern. Yn archwilio teulu, ffasiwn, trosedd, celf, gwleidyddiaeth, propaganda a mwy. Dewch i gwrdd y staff gall ddweud wrthych am y cwrs a'r gwibdeithiau ac ymweliadau bydd yn eich galluogi i archwilio’ch pwnc mewn ffordd ymdrochol. Dysgwch fwy am sut gallwch gymryd dynesiad ymarferol i hanes.

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

 

Ysgrifennu Creadigol & Saesneg

Neuadd Chwareon 10yb-1.30yp

Archwiliwch y themâu byddwch yn eu hastudio gan gynnwys llenyddiaeth, diwylliant a hunaniaeth wrth i'n staff profiadol dod a'r pwnc bywiog yma'n fyw. Dysgwch am y gwahanol blatfformau mae myfyrwyr yn eu defnyddio i gyfleu eu gwaith o farddoniaeth perfformio i'r gair ysgrifenedig. Darganfyddwch sut mae dealltwriaeth o amrediad o genrau ffuglen yn gallu'ch cyfarparu gyda'r wybodaeth i ddod a'ch sgiliau i'r gweithlu cyfoes. Yna ymchwiliwch i'r trawsffurfiad o bynciau a gweld sut mae ysgrifennu, perfformio ac ymgysylltu'n gallu bod yn weithred ar gyfer newid cymdeithasol positif. Byddwn yn dweud wrthych am y gefnogaeth rydym yn ei gynnig i'ch prosiectau ac ymchwil yn ogystal â'r sgiliau byddwch yn eu datblygu sy'n gwneud ein graddedigion yn ddeniadol mewn unrhyw broffesiynau sy'n ymwneud â chyfathrebu, meddwl yn greadigol, trefnu syniadau a datrys problemau.

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Peirianneg

Labordai peirianneg 10yb-1yp

Dewch i gwrdd â'n peirianwyr proffesiynol a bod yn rhan o ystod o brofiadau bydd yn arddangos beth sydd gan ein cyrsiau i'w cynnig i chi. Ymwelwch â'n hefelychydd hedfan gyfoes, ein labiau electroneg a mecanyddol a gweld ein hinjan jet ar waith. Bydd ein staff wrth law'r holl ffordd i ddangos y sgiliau ymarferol anhygoel gallwch ddatblygu pan astudiwch gyda ni.

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

 

Cyfrifiadura

B128a a Neuadd Chwareon, (technoleg seiber, B20) 10yb-1.30yp

Mae'r tîm sy'n staffio ein hadran cyfrifiadura yn arbenigwyr yn eu meysydd. Wedi'ch hudo gan Ddiogelwch Seiber? Chwilfrydig am Realiti Rhithwir? Breuddwydio am ddod yn Ddatblygwyr Gemau? Dyma'ch cyfle i archwilio. Nid yn unig bydd ein tîm ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ond bydd ein hoffer realiti rhithwir, ein robotiaid a llwyth o arddangosiadau eraill ar gael yn ein gofodau cyfrifiadura.

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

stem openday

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Neuadd Chwareon a labordai gwyddoniaeth  10yb-1.30yp

Gadewch i'n hadran Wyddoniaeth Gymhwysol eich tywys ar siwrne drwy'n disgyblaethau dadansoddol. Bydd ein staff yn eich tywys o gwmpas ein labordai cyfoes ac yn arddangos ein hamrywiaeth o offer ymchwil. Gallwn hefyd ddangos ein tŷ man trosedd i chi a dangos agweddau o'r efelychu man troseddu sy'n cymryd lle. Bydd ein tîm wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglyn a'n astudiaeth eang o  disgyblaethau fforensig a sut mae hyn yn cael ei osod yng nghyd-destun technolegau presennol a newydd.

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

 

Yr Amgylchedd Adeiledig

Neuadd Chwareon 10yb-1.30yp

Mae gan ein hadran Amgylchedd Adeiledig rywbeth i bawb. Pun ai rydych eisiau hybu eich sgiliau rheolaeth adeiladu wrth weithio yn y diwydiant neu gychwyn archwilio pensaernïaeth o ongl newydd. Y ffordd gorau i ddysgu am ein pynciau yw dod i gwrdd â'n staff sy'n weithwyr proffesiynol profiadol yn y diwydiant, Gallant sgwrsio gyda chi am ein cyrsiau ond hefyd dangos i chi sut mae'n fyfyrwyr yn dylunio a chynhyrchu eu gwaith, sut darluniwyd a gwnaethpwyd modelau, a sut gallwch fynd a'ch sgiliau i'r lefel nesaf gyda'n meddalwedd a'n hoffer. 

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


 Chwaraeon: Croeso i Parc y Glowyr 

Parc y Glowyr, 11.30yb

Bydd bws yn gadael y Neuadd Chwaraeon ar gampws Plas Coch am 11.15yb ac yn cyrraedd Parc y Glowyr yn barod am y sgwrs am 11.30yb.

Mae’r Tîm Chwaraeon yn eich gwahodd i daith Croeso i Barc y Glowyr, a fydd yn gyfle i weld y cyfleuster a chael trosolwg o’r tair rhaglen a gynigir yna. Hefyd bydd sgwrs am gyfansoddiad corf gan ddefnyddio’r offer SEC newydd.

TACHWEDD 9: Cadwch eich lle

‌Yn ôl i’r brig

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAAonline prospectus

Top