GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Profiad

Gweithgareddau a sgyrsiau pwnc Diwrnod Agored

Mae ein diwrnod agored nesaf ar Ddydd Sadwrn, Chwefror 29, 2020 ble bydd llwyth o gweithgareddau a sgyrsiau pwnc.

Bydd staff academaidd ar gael yn y neuadd chwaraeon o 10yb i 2yp efo tim Ymholiadau a Derbyniadau, gylllid myfyrwyr a cymorth lles. Yma cewch hefyd ddarganfod manylion ein sgyrsiau a gweithgareddau sy'n digwydd drwy'r dydd.

Mae'r sesiynau blasu'n gyfle gwych i weld sut beth yw bod yn fyfyriwr yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a hefyd yn gyfle i chi ofyn cwestiynau ynglŷn â'ch cyrsiau.

Isod mae rhestr o'r sgyrsiau a'r gweithgareddau a fydd ar gael yn ein diwrnod agored. Cliciwch deitl i weld sgyrsiau o bob adran neu rholiwch lawr i weld y digwyddiadau i gyd.

Nodwch y gall y gweithgareddau fod yn wahanol i'r rhai a restrir isod, edrychwch ar y dudalen hon yn rheolaidd i gael diweddariadau am ein gweithgareddau diwrnod agored ym mis Chwefror.

Coffi a Sgwrs gyda'r Is-Ganghellor

Astudiaethau Anifeiliaid

Celf & Cyfryngau

Busnes

Troseddeg & Plismona

Iechyd & Seicoleg

Dyniaethau

Gwyddorau, Technoleg & Peirianneg

Chwaraeon

 

 

Coffi a Sgwrs gyda'r Is-Ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar a Dirprwy Is-ganghellor, Claire Taylor.

Yr Oriel, 10.45am

Ymunwch â’n His-Ganghellor a Dirprwy Is-Ganghellor am sgwrs anffurfiol am y Brifysgol dros goffi a chacen. Mae'r digwyddiad hwn yn arbennig o fuddiol i rieni darpar fyfyrwyr sy'n dymuno profi naws ein sefydliad a gofyn unrhyw gwestiynau a allai fod ganddynt. Mae croeso i bawb.

ARCHEBWCH NAWR

Yn ôl i’r brig


Taith uned anifeiliaid, swît nyrsio milfeddygol a chyfleuster ceffylau

Campws Llaneurgain 10yb-2yp

Ein campws gwledig yn Llaneurgain yw canolfan ein cyrsiau anifeiliaid, ceffylau a nyrsio milfeddygol. Dewch i weld ein swît glinigol llawn offer milfeddygol, cwrdd â'n hanifeiliaid, a darganfod mwy am ymddygiad a rheolaeth anifeiliaid. Bydd ein darlithwyr wrth law i drafod y rhaglen gradd o'ch dewis.

ARCHEBWCH NAWR

 

Yn ôl i’r brig


Taith Canolfan y Diwydiannau Creadigol

Canolfan y Diwydiannau Creadigol, 10yb-1.30yp

Dewch i ymweld â'n Canolfan Diwydiannau Creadigol ar gyfer taith o'n hadeilad a'u gyfleusterau modern gwych. Archwiliwch ein riliau arddangos, stiwdios a siarad gyda'n staff i ddarganfod mwy am rin cyrsiau ac archwilio technolegau presennol a newydd yn gysylltiedig â chynhyrchiad cyfryngau, ac am brosiectau byw rydym yn cynnig i wneud ein graddedigion yn ddeniadol iawn ym myd gweithio technoleg greadigol. Galwch mewn i Calon FM ein gorsaf radio cymunedol, cyn gweld ein cyfleusterau ar waith a chael cyfle i wneud tasgau ymarferol. Profwch ein stiwdios deledu, bwydydd byw ac ystafell ôl gynhyrchu a gweld pa sgiliau gallwch ddysgu ar ein cyrsiau.

ARCHEBWCH NAWR

cmt openday

Celf a Dylunio: Cwrdd â'r Crewyr

Stryt y Rhaglaw 10yb-1.30yp

Rydym yn gyffrous cael cyhoeddi drwy gydol y dydd byddwn yn rhedeg ein profiad 'Cwrdd â'r Crëwr'. Os oes diddordeb gennych mewn unrhyw un o'n cyrsiau Celf & Dylunio dydy hyn ddim i'w golli. Bydd ein staff creadigol a'n myfyrwyr yn ein Campws Stryt y Rhaglaw yn rhoi mewnwelediad i chi o'r gwahanol fathau o greu o fewn ein pynciau ac yn dangos ein stiwdios a gweithdai i chi. Cewch gwrdd ein staff ffotograffiaeth, gweld y dylunwyr yn dod a delweddau'n fyw a gwylio'n crewyr yn trawsffurfio deunyddiau megis clai a metal wrth glywed am y technegau byddwch yn eu defnyddio ar y cwrs i gynhyrchu eich gweithiau celf eich hunan.

ARCHEBWCH NAWR

Yn ôl i’r brig


Busnes: 20 mlynedd o farchnata mewn 20 munud - o ddysgwr, ymarferydd, i athro

Coridor B Isaf, 12.30yp

Golwg ar y datblygiadau allweddol ym maes marchnata dros yr 20 mlynedd diwethaf. Mae’r Darlithydd Marchnata Owen Dale, yn ystyried ei brofiadau fel myfyriwr buses israddedig, gyrfa fel ymgynghorwr marchnata a dysgu’r pwnc ym Mhrifysgol Glyndŵr. Archwilir llwybrau gyrfa yn ogystal â’r dirwedd marchnata newidiol, cynnydd cyfryngau cymdeithasol, technolegau digidol newydd, ymddygiad newidiol defnyddwyrachynnydd defnydd data i wneud penderfyniadau.

ARCHEBWCH NAWR

Yn ôl i’r brig

 

Lletygarwch, twristiaeth a rheoli digwyddiadau: rheoli'r her gynyddol o ordwristiaeth

Coridor B Isaf, 11yb

Gordwristiaeth yw twf gormodol ymwelwyr sy'n arwain at orlenwi mewn ardaloedd lle y mae trigolion yn dioddef canlyniadau cyfnodau o dwristiaeth dros dro a thymhorol, sydd wedi achosi newidiadau parhaol yn eu ffordd o fyw, yn cael eu hamddifadu o fynediad at amwynderau ac yn cael eu difrodi eu lles cyffredinol. Heriwch eich barn ar rôl y ffisiotherapydd ac ystod y bobl y gallant eu helpu. Ar ddiwedd y sesiwn, bydd cyfle i gael sgwrs un ac un gydag arweinydd y rhaglen i ofyn unrhyw gwestiynau ychwanegol a allai fod gennych. Argymhellir yn fawr bod yn bresennol yn un o'r sesiynau rhyngweithiol oherwydd efallai na fydd y ddesg ffisiotherapi yn cael ei staffio yn ystod y sesiwn ryngweithiol.

ARCHEBWCH NAWR

 


Troseddeg:  Pam Troseddeg? Eich Llwybr i'r Gwasanaethau Cyhoeddus (Synopsis)

Coridor B Isaf, 11yb

Nod y gweithdy hwn yw archwilio'r gyrfaoedd sy'n gysylltiedig â'r gwasanaeth cyhoeddus sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n graddio o'r rhaglen BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol. Gyda'r cyfle i deilwra eich gradd i ategu eich anghenion academaidd, mae myfyrwyr sy'n graddio o Glyndŵr yn mynd i ddilyn gyrfaoedd yn y Gwasanaeth Carchardai, y Gwasanaeth Prawf, y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid a'r Llysoedd Barn, i enwi ond ychydig, gan wneud y rhaglen Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol y llwybr academaidd perffaith ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus.

ARCHEBWCH NAWR

 

 

Plismona: Stopio a Chwilio a Throsedd Cyllyll

Coridor B Isaf, 12.30yp

Bydd y cyflwyniad amserol hwn yn adolygu sut mae'r gyfraith ac arferion yr heddlu wedi newid ers llofruddiaeth Stephen Lawrence yn 1993. Byddwn yn archwilio'r prif resymau dros yr epidemig presennol o droseddau cyllyll yn y DU a sut y dylid cynnal gweithdrefn "aros a chwilio" ac arestio yn unol â'r gyfraith. Dim ond rhai o'r elfennau a gyflwynir fel rhan o'r cwrs BSc (Anrh) mewn Plismona Proffesiynol yw'r rhain. Byddai unrhyw un sydd â diddordeb mewn Plismona Proffesiynol, Troseddeg, Gwyddor Fforensig, Cyfiawnder Troseddol neu'r Gyfraith yn gweld y cyflwyniad yn ddefnyddiol. Hefyd, bydd opsiynau cyflogadwyedd ar gyfer darpar fyfyrwyr yn cael eu trafod. Gan fod plismona yn dod yn broffesiwn gradd yn unig ar gyfer newydd-ddyfodiaid o 2020 ymlaen, cynlluniwyd y cwrs gradd hwn mewn cydweithrediad â'r Coleg Plismona i fodloni gofynion y gwasanaeth heddlu yng Nghymru a Lloegr.

ARCHEBWCH NAWR

 

Yn ôl i’r brig


Iechyd a Lles Cyhoeddus - Pobl, pilsenni a llefydd - y llun llawn o iechyd corfforol a meddwl yn y DU

Coridor B Isaf, 11yb

Bydd y sesiwn rhyngweithiol yma'n edrych ar gyflwr presennol iechyd yn y DU ac yn gofyn beth ydyn yn ei wneud pan and yw'r cyffuriau'n gweithio. Gall yr amgylchedd o'n cwmpas, a'r asedau o fewn ein cymunedau cael eu harneisio i'n helpu ni gyd tuag at iechyd a lles gwell?

ARCHEBWCH NAWR

 

Ffisiotherapi: Ydych chi’n barod ar gyfer yr her Ffisiotherapi?

Neuadd Chwareon

Mae hwn yn sesiwn rhyngweithiol gyda’n tîm Ffisiotherapi, gyda gwobrau yn fonws ychwanegol! Ydych chi’n gwybod eich cyhyrau a’ch cymalau? Dewch i brofi’ch gwybodaeth o’r anatomeg ddynol. Heriwch eich barn ar rôl y ffisiotherapydd a’r ystod o bobl y gallant eu helpu.

ARCHEBWCH NAWR

 

Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon: Cyfergyd mewn Chwaraeon a Chyflwyniad i Anafiadau Chwaraeon ac Adsefydlu

Coridor B Isaf, 11yb

Ymuno â'r tîm BSc (Anrh) Anafiadau ac Adsefydlu Chwaraeon mewn sesiwn ryngweithiol ar Gyfergyd mewn Chwaraeon, lle byddwch yn cael cipolwg ar rôl adsefydlwr chwaraeon i raddedigion a darganfod pwysigrwydd asesu a rheoli anafiadau i'r pen mewn chwaraeon.

ARCHEBWCH NAWR

 

Therapi Galwedegaethol: Beth ydy galwedigaeth?

Coridor B Isaf, 12.30yp

Yn y sesiwn hon byddwn yncanfod pam bod pobl yn dilyn galwedigaethau. Dysgwch pam bod galwedigaeth gymaint yn bwysicach na ‘swydd’ unigolyn a datblygwch safbwynt therapy galwedigaethol ar y cysylltiad rhwng galwedigaeth ddynol a lles.

ARCHEBWCH NAWR

 

Seicoleg:  Ymchwil Seicolegol er eich Lles Chi

Mae'r rhan fwyaf o ymchwil seicolegol yn cael ei hariannu'n gyhoeddus a dylid ei chynnal er budd y cyhoedd yn gyffredinol. Mae'n anodd cael gafael ar lawer o'r allbwn o ymchwil, hyd yn oed ar gyfer ymchwil, ac yn aml yn cael ei gynnal heb ymgynghori â'r bobl y mae'n effeithio arnynt. Mae'r sesiwn hon yn fforwm trafod rhyngweithiol a chyflym sy'n anelu at droi'r broses hon ar ei phen. Nod y sesiwn yw eich annog i fod yn wyddonwyr dinasyddion a dangos sut y gall ymchwil seicolegol gyfrannu at bynciau sy'n bwysig i chi, eich cymuned a'r gymdeithas ehangach.


Yr Astudfa, 11yb

 

Yn ôl i’r brig


Theatr

Stiwdio Terry Hands 10yb-1.30yp

Pan gyrhaeddwch gyntaf byddwn yno i'ch cyflwyno i un o'n haelodau staff bydd yn eich tywys trwy fywyd myfyriwr theatr. Byddwn yn trafod y pynciau a thechnegau cyffrous, dangos y theatr a gofodau perfformio i chi ac arddangos sut rydym yn galluogi i'n myfyrwyr ddod a theatr i fywyd. Ar ben hynny, byddwn yn dangos llu o berfformiadau i chi fel eich bod yn cael blas o'r amrywiaeth o opsiynau ar gael. Wrth i chi astudio gyda ni fyddwch yn dysgu mwy am actio ar gyfer platfformau gwahanol. O deledu u theatr, a thu hwn, mae ein staff profiadol yma i'ch cyfarparu gyda'r sgiliau i ddisgleirio yn y ddau. OS oes gennych gwestiynau gallwch siarad ag un o'n myfyrwyr bydd yn rhoi cyngor o'u profiad uniongyrchol o sut ydy hi i astudio Theatr, Teledu a Pherfformiad gyda ni. 

ARCHEBWCH NAWR

 

theatre openday

Hanes Cymdeithasol & Diwylliannol

Neuadd Chwareon 10yb-1.30yp

Bydd ein gradd newydd sbon Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol yn eich cymryd ar siwrne o'r cyfnod Rhufeinig i'r oes fodern. Yn archwilio teulu, ffasiwn, trosedd, celf, gwleidyddiaeth, propaganda a mwy. Dewch i gwrdd y staff gall ddweud wrthych am y cwrs a'r gwibdeithiau ac ymweliadau bydd yn eich galluogi i archwilio’ch pwnc mewn ffordd ymdrochol. Dysgwch fwy am sut gallwch gymryd dynesiad ymarferol i hanes.

ARCHEBWCH NAWR

Ysgrifennu Creadigol & Saesneg

Neuadd Chwareon 10yb-1.30yp

Archwiliwch y themâu byddwch yn eu hastudio gan gynnwys llenyddiaeth, diwylliant a hunaniaeth wrth i'n staff profiadol dod a'r pwnc bywiog yma'n fyw. Dysgwch am y gwahanol blatfformau mae myfyrwyr yn eu defnyddio i gyfleu eu gwaith o farddoniaeth perfformio i'r gair ysgrifenedig. Darganfyddwch sut mae dealltwriaeth o amrediad o genrau ffuglen yn gallu'ch cyfarparu gyda'r wybodaeth i ddod a'ch sgiliau i'r gweithlu cyfoes. Yna ymchwiliwch i'r trawsffurfiad o bynciau a gweld sut mae ysgrifennu, perfformio ac ymgysylltu'n gallu bod yn weithred ar gyfer newid cymdeithasol positif. Byddwn yn dweud wrthych am y gefnogaeth rydym yn ei gynnig i'ch prosiectau ac ymchwil yn ogystal â'r sgiliau byddwch yn eu datblygu sy'n gwneud ein graddedigion yn ddeniadol mewn unrhyw broffesiynau sy'n ymwneud â chyfathrebu, meddwl yn greadigol, trefnu syniadau a datrys problemau.

ARCHEBWCH NAWR

Yn ôl i’r brig


Peirianneg

Labordai peirianneg 10yb-1yp

Dewch i gwrdd â'n peirianwyr proffesiynol a bod yn rhan o ystod o brofiadau bydd yn arddangos beth sydd gan ein cyrsiau i'w cynnig i chi. Ymwelwch â'n hefelychydd hedfan gyfoes, ein labiau electroneg a mecanyddol a gweld ein hinjan jet ar waith. Bydd ein staff wrth law'r holl ffordd i ddangos y sgiliau ymarferol anhygoel gallwch ddatblygu pan astudiwch gyda ni.

ARCHEBWCH NAWR

 

Cyfrifiadura: Y Profiad LabTech

B128a a Neuadd Chwareon, (technoleg seiber, B20) 10yb-1.30yp

Menter dan arweiniad gwirfoddol yw LabTech a ffurfiwyd gan staff a myfyrwyr Prifysgol Glyndwr Wrecsam. Ei nod yw cofleidio a hyrwyddo sgiliau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM yn Saesneg) drwy weithdai mini-hygyrch, difyr a difyr. Bydd detholiad o'r gweithdai hyn ar gael i ymwelwyr yn y brifysgol ac maen nhw'n hygyrch i bob oed, gan gynnwys realiti rhithwir wedi'i wella, sganio 3D a chwilio am ddiogelwch, offer hacio diogelwch seiber, a Arduino a rhyngrwyd pethau.

ARCHEBWCH NAWR

 

stem openday

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Neuadd Chwareon a labordai gwyddoniaeth  10yb-1.30yp

Gadewch i'n hadran Wyddoniaeth Gymhwysol eich tywys ar siwrne drwy'n disgyblaethau dadansoddol. Bydd ein staff yn eich tywys o gwmpas ein labordai cyfoes ac yn arddangos ein hamrywiaeth o offer ymchwil. Gallwn hefyd ddangos ein tŷ man trosedd i chi a dangos agweddau o'r efelychu man troseddu sy'n cymryd lle. Bydd ein tîm wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglyn a'n astudiaeth eang o  disgyblaethau fforensig a sut mae hyn yn cael ei osod yng nghyd-destun technolegau presennol a newydd.

ARCHEBWCH NAWR

Yr Amgylchedd Adeiledig

Neuadd Chwareon 10yb-1.30yp

Mae gan ein hadran Amgylchedd Adeiledig rywbeth i bawb. Pun ai rydych eisiau hybu eich sgiliau rheolaeth adeiladu wrth weithio yn y diwydiant neu gychwyn archwilio pensaernïaeth o ongl newydd. Y ffordd gorau i ddysgu am ein pynciau yw dod i gwrdd â'n staff sy'n weithwyr proffesiynol profiadol yn y diwydiant, Gallant sgwrsio gyda chi am ein cyrsiau ond hefyd dangos i chi sut mae'n fyfyrwyr yn dylunio a chynhyrchu eu gwaith, sut darluniwyd a gwnaethpwyd modelau, a sut gallwch fynd a'ch sgiliau i'r lefel nesaf gyda'n meddalwedd a'n hoffer. 

ARCHEBWCH NAWR

Yn ôl i’r brig


 Chwaraeon: Croeso i Parc y Glowyr 

Parc y Glowyr, 11.30yb

Bydd bws yn gadael y Neuadd Chwaraeon ar gampws Plas Coch am 11.15yb ac yn cyrraedd Parc y Glowyr yn barod am y sgwrs am 11.30yb.

Taith ragarweiniol Croeso i Colliers Park o gwmpas y cyfleuster a throsolwg o'r tair rhaglen sydd i'w cynnig. Mae'n cynnwys siarad sy'n cynnwys cyfansoddiad y corff gan ddefnyddio'r offer SECA newydd.

ARCHEBWCH NAWR

‌Yn ôl i’r brig

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top