GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Profiad

Gweithgareddau a sgyrsiau pwnc Diwrnod Agored

Mae ein diwrnod agored nesaf ar Ddydd Sadwrn, Medi 7, ble bydd llwyth o gweithgareddau a sgyrsiau pwnc.

Bydd staff academaidd ar gael yn y neuadd chwaraeon o 10yb i 2yp efo tim Ymholiadau a Derbyniadau, gylllid myfyrwyr a cymorth lles. Yma cewch hefyd ddarganfod manylion ein sgyrsiau a gweithgareddau sy'n digwydd drwy'r dydd.

Mae'r sesiynau blasu'n gyfle gwych i weld sut beth yw bod yn fyfyriwr yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a hefyd yn gyfle i chi ofyn cwestiynau ynglŷn â'ch cyrsiau.

Isod mae rhestr o'r sgyrsiau a'r gweithgareddau a fydd ar gael yn ein diwrnod agored. Cliciwch deitl i weld sgyrsiau o bob adran neu rholiwch lawr i weld y digwyddiadau i gyd.

Coffi a Sgwrs gyda'r Is-Ganghellor

Astudiaethau Anifeiliaid

Celf & Cyfryngau

Busnes

Troseddeg & Plismona

Iechyd & Seicoleg

Dyniaethau

Gwyddorau, Technoleg & Peirianneg

Chwaraeon

 

 

Coffi a Sgwrs gyda'r Is-Ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar a Dirprwy Is-ganghellor, Claire Taylor.

 

Yr Oriel, 10.30am

Ymunwch ag Is-ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, yr Athro a Dirprwy Is-ganghellor, yr Athro Claire Taylor, am goffi a sgwrs anffurfiol am y brifysgol. Croeso i bawb!

Cadwch eich lle 

Yn ôl i’r brig


 

Taith uned anifeiliaid a chyfleuster ceffylau

Campws Llaneurgain 10yb-2yp

Bydd darpar fyfyrwyr yn gallu cwrdd yr anifeiliaid a dysgu ychydig am eu rheolaeth ac ymddygiad yn ogystal â gallu trafod y rhaglen gradd o'u dewis.

Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Taith Canolfan y Diwydiannau Creadigol

Canolfan y Diwydiannau Creadigol, 10yb-1.30yp

Dewch i ymweld â'n Canolfan Diwydiannau Creadigol ar gyfer taith o'n hadeilad a'u gyfleusterau modern gwych. Archwiliwch ein riliau arddangos, stiwdios a siarad gyda'n staff i ddarganfod mwy am rin cyrsiau ac archwilio technolegau presennol a newydd yn gysylltiedig â chynhyrchiad cyfryngau, ac am brosiectau byw rydym yn cynnig i wneud ein graddedigion yn ddeniadol iawn ym myd gweithio technoleg greadigol. Galwch mewn i Calon FM ein gorsaf radio cymunedol, cyn gweld ein cyfleusterau ar waith a chael cyfle i wneud tasgau ymarferol. Profwch ein stiwdios deledu, bwydydd byw ac ystafell ôl gynhyrchu a gweld pa sgiliau gallwch ddysgu ar ein cyrsiau.

Cadwch eich lle 

cmt openday

Cwrdd â'r Crewyr

Stryt y Rhaglaw 10yb-1.30yp

Rydym yn gyffrous cael cyhoeddi drwy gydol y dydd byddwn yn rhedeg ein profiad 'Cwrdd â'r Crëwr'. Os oes diddordeb gennych mewn unrhyw un o'n cyrsiau Celf & Dylunio dydy hyn ddim i'w golli. Bydd ein staff creadigol a'n myfyrwyr yn ein Campws Stryt y Rhaglaw yn rhoi mewnwelediad i chi o'r gwahanol fathau o greu o fewn ein pynciau ac yn dangos ein stiwdios a gweithdai i chi. Cewch gwrdd ein staff ffotograffiaeth, gweld y dylunwyr yn dod a delweddau'n fyw a gwylio'n crewyr yn trawsffurfio deunyddiau megis clai a metal wrth glywed am y technegau byddwch yn eu defnyddio ar y cwrs i gynhyrchu eich gweithiau celf eich hunan.

Cadwch eich lle 

Yn ôl i’r brig


Busnes: Beth ydi’r sefydliad busnes gorau i fentrwr blagurol?

B26, 11yb 

Cafodd 700,000 cwmni newydd eu cofrestri yn y DU'r llynedd ond faint ohonyn nhw fydd yn parhau ac yn ffynnu? Yn ôl Cymdeithas Busnesau Bach, mae 30% o fusnesau newydd yn methu o fewn dwy flynedd o lansio, 50% yn y pum mlynedd gyntaf a 66% o fewn 10 mlynedd. Yn y sesiwn hon, byddwn yn edrych ar beth ydi’r strwythur sefydliadol gorau i fentrwyr uchelgeisiol. Byddwn yn trafod manteision ffurfio cwmni a’r opsiynau cyllidol sydd ar gael o ran arian cyfalaf ar gyfer stoc, adeiladau, adnoddau dynol a chyfalaf gweithio.

Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Troseddeg: Pam Droseddeg? Eich ffordd i yrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus.


B20, 11yb


Eich ffordd i yrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus. Bwriad y gweithdy ydy archwilio gyrfaoedd wasanaeth cyhoeddus sydd ar gael i fyfyrwyr ôl graddio hefo BA (Anrh). Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i deilwra’ch gradd ar gyfer eich anghenion academaidd, gyda rhaglen sydd yn cynnwys modylau wedi’u cynllunio’n benodol i ateb gofynion mynediad i’r gwasanaethau Prawf a Charchardai. Mae’r cwrs hefyd yn gam cyntaf ar y ffordd i yrfa lwyddiannus yn yr heddlu neu’r llysoedd.
Felly, y rhaglen BA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ydy’r llwybr perffaith i’r rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus.

Cadwch eich lle 

 

Plismona: Beth ydy Sylweddau Seicoweithredol? (MEDI)

B22, 12.30yp

Wrth i ni weld delweddau o bobl sydd yn debyg i ‘zombies’ yn crwydro trefi a dinasoedd, a’r drafodaeth am gyffuriau fel Spice mewn carchardai, bydd y sesiwn blasu hon yn trafod beth ydi sylwedd seicoweithredol a hanes sylweddau o’r fath.
Byddwn hefyd yn archwilio beth ydi’r sefyllfa gyfreithiol o ran sylweddau seicoweithredol a pha bwerau sydd gan yr heddlu i chwilio amdanynt. Byddwn hefyd yn trafod sut y dylid ‘stopio a chwilio’ neu arestio rhywun yn ôl y gyfraith.
Dyma rhai o elfennau dysgir yng nghwrs BSc (Anrh) Plismona Proffesiynol. Dylai unrhyw un sydd â diddordeb yn Plismona Proffesiynol, Troseddeg, Gwyddor Fforensig, Cyfiawnder Troseddol neu’r Gyfraith yn gweld y cyflwyniad yn ddefnyddiol.
Trafodir opsiynau gwaith i ddarpar fyfyrwyr, hefyd. Gan y bydd gradd yn hanfodol i ymgeiswyr newydd o 2020 ymlaen, cynllunnir y cwrs ar y cyd â Choleg Plismona i ateb gofynion yr heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Pobl, pilsenni a llefydd - y llun llawn o iechyd corfforol a meddwl yn y DU

SCALE-UP A, 11yb

Bydd y sesiwn rhyngweithiol yma'n edrych ar gyflwr presennol iechyd yn y DU ac yn gofyn beth ydyn yn ei wneud pan and yw'r cyffuriau'n gweithio. Gall yr amgylchedd o'n cwmpas, a'r asedau o fewn ein cymunedau cael eu harneisio i'n helpu ni gyd tuag at iechyd a lles gwell?

Cadwch eich lle 

 

Ffisiotherapi: Ydych chi’n barod ar gyfer yr her Ffisiotherapi?

SCALE-UP B, 10.30-10.45yb a 12.45 - 2yp

Mae hwn yn sesiwn rhyngweithiol gyda’n tîm Ffisiotherapi, gyda gwobrau yn fonws ychwanegol! Ydych chi’n gwybod eich cyhyrau a’ch cymalau? Dewch i brofi’ch gwybodaeth o’r anatomeg ddynol. Heriwch eich barn ar rôl y ffisiotherapydd a’r ystod o bobl y gallant eu helpu.

Cadwch eich lle 

 

Caffi Seicoleg - Ymchwil Seicolegol er eich Lles Chi a Fi (MEDI)

Yr Astudfa, 11yb
Ariannir y mwyafrif o ymchwil seicolegol gan gyllid cyhoeddus a dylid ei gwneud er lles y cyhoedd. Mae llawer o ganlyniadau’r ymchwil yn anodd ei hasesu, ac yn aml yn cael ei gwneud heb ymgynghori â’r bobl mae’n effeithio. Bydd y sesiwn yn fforwm trafod bywiog a rhyngweithiol hon yn bwriadu newid hyn.
Bwriad y sesiwn yw eich annog i fod yn wyddonwyr a dangos sut gall ymchwil seicolegol cyfrannu i’r pynciau sydd yn bwysig i chi, eich cymuned a chymdeithas yn ehangach.

Cadwch eich lle

Yn ôl i’r brig


Theatr

Stiwdio Terry Hands 10yb-1.30yp

Pan gyrhaeddwch gyntaf byddwn yno i'ch cyflwyno i un o'n haelodau staff bydd yn eich tywys trwy fywyd myfyriwr theatr. Byddwn yn trafod y pynciau a thechnegau cyffrous, dangos y theatr a gofodau perfformio i chi ac arddangos sut rydym yn galluogi i'n myfyrwyr ddod a theatr i fywyd. Ar ben hynny, byddwn yn dangos llu o berfformiadau i chi fel eich bod yn cael blas o'r amrywiaeth o opsiynau ar gael. Wrth i chi astudio gyda ni fyddwch yn dysgu mwy am actio ar gyfer platfformau gwahanol. O deledu u theatr, a thu hwn, mae ein staff profiadol yma i'ch cyfarparu gyda'r sgiliau i ddisgleirio yn y ddau. OS oes gennych gwestiynau gallwch siarad ag un o'n myfyrwyr bydd yn rhoi cyngor o'u profiad uniongyrchol o sut ydy hi i astudio Theatr, Teledu a Pherfformiad gyda ni.

Cadwch eich lle 

theatre openday

Hanes Cymdeithasol & Diwylliannol

Neuadd Chwareon 10yb-1.30yp

Bydd ein gradd newydd sbon Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol yn eich cymryd ar siwrne o'r cyfnod Rhufeinig i'r oes fodern. Yn archwilio teulu, ffasiwn, trosedd, celf, gwleidyddiaeth, propaganda a mwy. Dewch i gwrdd y staff gall ddweud wrthych am y cwrs a'r gwibdeithiau ac ymweliadau bydd yn eich galluogi i archwilio’ch pwnc mewn ffordd ymdrochol. Dysgwch fwy am sut gallwch gymryd dynesiad ymarferol i hanes.

Cadwch eich lle

 

Ysgrifennu Creadigol & Saesneg

Neuadd Chwareon 10yb-1.30yp

Archwiliwch y themâu byddwch yn eu hastudio gan gynnwys llenyddiaeth, diwylliant a hunaniaeth wrth i'n staff profiadol dod a'r pwnc bywiog yma'n fyw. Dysgwch am y gwahanol blatfformau mae myfyrwyr yn eu defnyddio i gyfleu eu gwaith o farddoniaeth perfformio i'r gair ysgrifenedig. Darganfyddwch sut mae dealltwriaeth o amrediad o genrau ffuglen yn gallu'ch cyfarparu gyda'r wybodaeth i ddod a'ch sgiliau i'r gweithlu cyfoes. Yna ymchwiliwch i'r trawsffurfiad o bynciau a gweld sut mae ysgrifennu, perfformio ac ymgysylltu'n gallu bod yn weithred ar gyfer newid cymdeithasol positif. Byddwn yn dweud wrthych am y gefnogaeth rydym yn ei gynnig i'ch prosiectau ac ymchwil yn ogystal â'r sgiliau byddwch yn eu datblygu sy'n gwneud ein graddedigion yn ddeniadol mewn unrhyw broffesiynau sy'n ymwneud â chyfathrebu, meddwl yn greadigol, trefnu syniadau a datrys problemau.

Cadwch eich lle 

Yn ôl i’r brig


Peirianneg

Labordai peirianneg 10yb-1yp

Dewch i gwrdd â'n peirianwyr proffesiynol a bod yn rhan o ystod o brofiadau bydd yn arddangos beth sydd gan ein cyrsiau i'w cynnig i chi. Ymwelwch â'n hefelychydd hedfan gyfoes, ein labiau electroneg a mecanyddol a gweld ein hinjan jet ar waith. Bydd ein staff wrth law'r holl ffordd i ddangos y sgiliau ymarferol anhygoel gallwch ddatblygu pan astudiwch gyda ni.

Cadwch eich lle 

 

Cyfrifiadura

B34 a Neuadd Chwareon, 10yb-1.30yp

Mae'r tîm sy'n staffio ein hadran cyfrifiadura yn arbenigwyr yn eu meysydd. Wedi'ch hudo gan Ddiogelwch Seiber? Chwilfrydig am Realiti Rhithwir? Breuddwydio am ddod yn Ddatblygwyr Gemau? Dyma'ch cyfle i archwilio. Nid yn unig bydd ein tîm ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ond bydd ein hoffer realiti rhithwir, ein robotiaid a llwyth o arddangosiadau eraill ar gael yn ein gofodau cyfrifiadura.

Cadwch eich lle 

stem openday

Gwyddoniaeth Gymhwysol

Neuadd Chwareon a labordai gwyddoniaeth  10yb-1.30yp

Gadewch i'n hadran Wyddoniaeth Gymhwysol eich tywys ar siwrne drwy'n disgyblaethau dadansoddol. Bydd ein staff yn eich tywys o gwmpas ein labordai cyfoes ac yn arddangos ein hamrywiaeth o offer ymchwil. Gallwn hefyd ddangos ein tŷ man trosedd i chi a dangos agweddau o'r efelychu man troseddu sy'n cymryd lle. Bydd ein tîm wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglyn a'n astudiaeth eang o  disgyblaethau fforensig a sut mae hyn yn cael ei osod yng nghyd-destun technolegau presennol a newydd.

Cadwch eich lle

 

Yr Amgylchedd Adeiledig

Neuadd Chwareon 10yb-1.30yp

Mae gan ein hadran Amgylchedd Adeiledig rywbeth i bawb. Pun ai rydych eisiau hybu eich sgiliau rheolaeth adeiladu wrth weithio yn y diwydiant neu gychwyn archwilio pensaernïaeth o ongl newydd. Y ffordd gorau i ddysgu am ein pynciau yw dod i gwrdd â'n staff sy'n weithwyr proffesiynol profiadol yn y diwydiant, Gallant sgwrsio gyda chi am ein cyrsiau ond hefyd dangos i chi sut mae'n fyfyrwyr yn dylunio a chynhyrchu eu gwaith, sut darluniwyd a gwnaethpwyd modelau, a sut gallwch fynd a'ch sgiliau i'r lefel nesaf gyda'n meddalwedd a'n hoffer.

Cadwch eich lle 

 

Yn ôl i’r brig


 Chwaraeon: Croeso i Parc y Glowyr

Bydd bws yn gadael y Neuadd Chwaraeon ar gampws Plas Coch am 11.15yb ac yn cyrraedd Parc y Glowyr yn barod am y sgwrs am 11.30yb.

Mae’r Tîm Chwaraeon yn eich gwahodd i daith Croeso i Barc y Glowyr, a fydd yn gyfle i weld y cyfleuster a chael trosolwg o’r tair rhaglen a gynigir yna. Hefyd bydd sgwrs am gyfansoddiad corf gan ddefnyddio’r offer SEC newydd.

Cadwch eich lle 

 

‌Yn ôl i’r brig

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAAonline prospectus

Top