GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
plan your day header

Cynlluniwch eich diwrnod

Cyn ichi ddod yma

Peidiwch ag anghofio i logi ar-lein cyn i chi ymweld â ni - bydd hyn yn golygu bod gennym syniad o faint o bobl sydd dod ar y dydd, ond mae croeso ichi ddod draw os nad ydych chi wedi cofrestru!

Mae ein diwrnod agored yn rhedeog o 10am – 2pm gyda'r mynediad olaf am 1pm.  Gallwch daro heibio drwy gydol y dydd, ond cofiwch edrych ar ein rhestr o Gweithgareddau a sgyrsiau pwncsgyrsiau a digwyddiadau fel nad ydych yn colli rhywbeth sy'n bwysig ichi. 

Angen gwybod lle ydyn ni? Darllenwch ein cyngor teithio am ragor o wybodaeth. 

Pan fyddwch chi'n cyrraedd


Pan fyddwch chi'n cyrraedd Glyndŵr Wrecsam, ewch i'r prif bwynt cofrestru yn y Neuadd Chwaraeon.  Os byddwch chi wedi cofrestru ar-lein, bydd angen ichi argraffu'r cadarnhad o'ch cofrestriad (neu ei ddangos o'ch ffôn) er mwyn inni eich sganio i mewn- os nad ydych chi wedi cofrestru bydd angen ichi gofrestru gyda'n staff cofrestru ar y dydd.

Ar ein diwrnodau agored, bydd digon o staff a llysgenhadon myfyrwyr i'ch dangos  o gwmpas y brifysgol (edrychwch am y bobl sy'n gwisgo pinc neu felyn), ond os byddwch chi eisiau mynd o gwmpas y campws ar eich pen eich hun ac angen rhywbeth mwy na dim ond map, beth am lawlwytho'r Big Red Arrow App. Mae'r app yn defnyddio realiti ychwanegol i helpu ymwelwyr i lywio'r campws.

Teilwra'r diydd at eich dibenion eich hun

Porwch drwy ein gwefan neu ein prosbectws a gwnewch restr o'r cyrsiau israddedig y mae gennych ddiddordeb ynddyn nhw - fel hyn bydd gennych syniad da o'r sgyrsiau yr hoffech eu mynychu a pha bobl hoffech chi ymweld â nhw.  Bydd academyddion o bob cwrs wrth law i drafod ein rhaglenni gradd gyda chi.

Gallwch weld ein rhestr gyfredol o sgyrsiau a digwyddiadau yma er mwyn ichi amserlenni'ch diwrnod o gwmpas y rhai y mae gennych ddidddordeb ynddyn nhw.

Bydd hefyd gyfleoedd ar gyfer cyngor a chyfarwyddyd un-i-un ar ffioedd a chyllid myfywyr, teithiau o'n llety yn ogystal â chymorth gyda'ch cais gan ein tîm derbyniadau.

Simulator

Gwelwch ein cyfleusterau astudio amrywiol

Wrth gerdded o amgylch y campws byddwch chi'n gallu gweld ein cyfleusterau megis y Ganolfan ar gyfer y Diwydiannau Creadigol a'n labordai peirianneg lle cewch chi weld ein hefelychydd hdfan a'n labordai ceir perfformio. 

Taith o ddeg munud ar droed o'r prif campws mae Ysgol y Celfyddydau Creadigol a fydd ar agor i ymwelwyr - bydd gwasanaeth gwennol yn rhedeg trwy'r dydd.

Os oes gennych ddiddordeb yn ein rhagleni tir, beth am drefnu i ymweld â'n campws yn Llaneurgain hefyd.

Ewch ar daith o amgylch y campws

Mae gennym lawer o lysgenhadon myfyrwyr wrth law yn ystod ein diwrnodau agored i ddangos y prif gampws i chi ac i roi mewnweledig ichi ar sut beth yw byw ac astudio yn Glyndŵr Wrecsam.  Mae teithiau'n rhedeg bob 30 munud felly hyd yn oed os byddwch chi'n mynychu digwyddiadau eraill, dylech chi fod yn gallu cynnwys un yn eich amserlen.  Er y byddwn ni wrth ein bodd i sicrhau heulwen ichi drwy'r flwyddyn, dyna'r un beth na allwn ni ei sicrhau ar y dydd felly dewchag ymbarél, rhag ofn!

Os nad ydych chi'n gallu dod i'n diwrnod agored, mae'n dal yn bosibl ichi drefnu cael taith o'r campws ar ddyddiad sy'n gyfleus i chi - cewch chi ragor o wybodaeth am ein teithiau campws wedi'u personoli yma.

Lawlwythwch ein map

Edrychwch ar ein map o'r campws a lawlwythwch gopi ymlaen llaw er mwyn i chi gael gweld lle mae pethau.  Peidiwch â phoeni os byddwch chi'n anghofio dod â chopi gyda chi – gallwch godi copi ar y dydd pan fyddwch chi'n gofrestru.

Llety

Edrychwch ar ein llety i fyfyrwyr 

Gall byw oddi cartref am y tro cyntaf fod yn llawer o hwyl er y gall hefyd fod ychydig yn frawychus felly mae'n syniad da ichi tymgyfarwyddo â'ch amgylchfyd. Dewch i gyfarfod ein tîm bywyd preswyl a champws, ewch ar daith o gwmpas y neuaddau a dysgu mwy am eich opsiynau llety.

Ewch i ganol tref Wrecsam

Dim ond taith gerdded o ddeg munud yw hi o'n prif gampws i Ganol y Dref felly beth am fynd am dro ac edrych ar yr hyn sydd gan Wrecsam i'w gynnig. Os nad ydych chi'n teimlo fel cerdded, ewch ar ein bws gwennol i Stryt y Rhaglaw a fydd yn eich gollwch ar ymyl y dref.

Ymlaciwch a chymerwch hoe i roi trefn ar bethau

Gall dyddiau agored fod yn llawn cyffrou ac efallai y byddwch chi'n teimlo eich bod yn cael eich peledru gan wybodaeth felly  cymerwch ychydig amser i amsugno popeth. Edrychwch ar dir y Brifysgol neu ewch am baned neu damaid i'w fwyta. gallwch hefyd ymweld â'r bar myfyrwyr 'The Cent' i gael blas o'r hyn sydd i ddod.

Byddwch yn gymdeithasol

Gadewch i gyd-fyfyrwyr - a ni - wybod beth dych chi'n ei feddwl am y diwrnod agored drwy drydaru @glyndwruni – peidiwch ag anghofio defnyddio  #WGUopenday yn eich trydariadau!  Gallwch hefyd ddod o hyd i ni ar Facebook neu Instagram - felly peidiwch ag anghofio tynnu llawer o lluniau tra'ch bod chi yma!

Mwynhewch eich hun!

Dyma'r peth pwysicaf i'w gofio! Does dim pwysau o gwbl ar dim un o'n dyddiau agored - dewch draw a mwynhau'r awyrgylch cyfeillgar.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn y diwrnod agored, mae croeso i chi gysylltu â'n tîm ar 01978 293439 neu anfon e-bost  enquiries@glyndwr.ac.uk

Noder y bydd lluniau a lluniau'n cael eu tynnu drwy gydol digwyddiadau diwrnod agored. Bydd y rhain yn cael eu defnyddio gan y Brifysgol ar gyfer marchnata a chyhoeddusrwydd yn ein cyhoeddiadau, ar ein gwefan ac yn y cyfryngau cymdeithasol neu mewn unrhyw gyhoeddiad trydydd parti. Cysylltwch â Threfnydd y digwyddiad os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech gael eich eithrio o'r gweithgaredd hwn.


CLICIWCH YMA I GOFRESTRU AR EIN DIWRNOD AGORED NESAF

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top