GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cynlluniwch eich diwrnod header

Cwestiynau cyffredinol
am y Diwrnod Agored

Oes angen imi logi lle?

Rwy'n methu dod i'r diwrnod agored, beth ddylwn i ei wneud?

 phwy ddylwn i gysylltu os oes gen i unrhyw gwestiynau am y diwrnod agored?

Faint o westeion y gallaf ddod â nhw gyda mi?

A oes gennych fynediad i bobl anabl?

Ble mae'r Brifysgol?

Ble y galla i barcio a faint mae’n ei gostio?

I ble bydda i’n mynd ar ôl imi gyrraedd?

A gaf i fynychu mwy nag un sgwrs pwnc?

Fedra i weld y llety i fyfyrwyr ar y campws?

A fydd modd canfod mwy am ffioedd a chyllido?

Fedra i siarad gyda rhywun am fy anabledd a pha gefnogaeth fydd ar gael ar fy nghyfer wrth astudio?

Oes rhywle i brynu bwyd ar y campws?

Fedra i ymweld â’ch campysau eraill?

Ble maedraf i aros?

Mae gen i ddiddordeb mewn astidath ôl-raddedig, fedra i ddod i'ch diwrnod agored?


Faint o'r gloch mae pethau'n cael eu cynnal ar y diwrnod agored?

Mae'r dyddiau agored yn rhedeg o 10am -2pm. Mae Cofrestru'n cau am 1pm i roi amser i bobl mynd o gwmpas y campws.

Mae teithiau campws yn rhedeg drwy gydol y dydd a bydd digon o sgyrsiau amrywiol yn cael eu cynnal.

Oes angen imi logi lle?

Mae bob tro yn fanteisiol i logi ymlaen llaw fel ein bod ni'n gwybod eich bod chi'n dod, ond does dim rhaid i chi, mae'n iawn i ddod draw ar y dydd a chofrestru. Cofrestrwch yma am ein diwrnod agored nesaf.

 
Rwy'n methu â mynychu’r diwrnod agored, beth ddylwn ei wneud?

Os nad ydych yn gallu mynychu ein diwrnod agored nesaf, neu unrhyw un o'r digwyddiadau y byddwn ni’n eu cynnal yn y dyfodol agos, yna beth am archebu taith gampws wedi ei phersonoli ar amser sy'n gyfleus i chi.

 phwy ddylwn i gysylltu os oes gen i unrhyw gwestiynau am y diwrnod agored

Os oes angen ichi siarad â ni cyn i chi gyrraedd, neu os oes gennych ymholiad cyffredinol ynglŷn â mynychu'r diwrnod agored neu wneud cais i Brifysgol Glyndŵr, cysylltwch â'n tîm derbyniadau ar 01978 293439 eu anfonwch e-bost enquiries@glyndwr.ac.uk

Rydym bob amser yn hapus i helpu!  Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook  neu ar  Twitter ar @glyndwruni gan ddefnyddio'r hashnod  #wguopenday 

Faint o westeion y gallaf ddod â nhw gyda mi?

Gallwch ddod â chynifer o ffrindiau a theulu ag y dymunwch. Mae croeso i blant yma hefyd a chewch chi fynediad am ddim i Techniquest ar gyfer eich gwesteion ar y dydd.

Cewch chi docyn gyfarch am ddim pan fyddwch yn cofrestru yn y neuadd chwaraeon ar ôl cyrraedd.

A oes gennych fynediad i bobl anabl?

Mae mynediad i bobl anabl ar gael ar draws y campws, rhowch wybod i ni os oes angen unrhyw help arnoch chi cyn neu ar ôl ichi gyrraedd. Mae parcio i bobl â bathodynnau glas ar gael ar draws y campws hefyd.

Ble mae'r Brifysgol?

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam mewn lleoliad delfrydol boed ichi deithio yn y car, mewn bws neu ar y trên! Ewch i'n dudalen Sut i gael hyd i ni am ragor o fanylion.

Ble y galla i barcio a faint mae’n ei gostio?

Mae gennym faes parcio mawr ac mae AM DDIM ar y dydd, dilynwch yr arwyddion ar ôl cyrraedd!

I ble bydda i’n mynd ar ôl imi gyrraedd??

Head to the Sports Centre where you will find the main check-in desk and pick up your welcome pack.

A gaf i fynychu mwy nag un sgwrs pwnc?

Cewch. Gallwch fynychu gymaint ag y dymunwch. Mae'n dda eich arfogi'ch hyn â chymaint o wybodaeth ag sy'n bosibl! 
Edrychwch ar ein hamserlen cyn ichi ddod er mwyn cynllunio eich diwrnod o gwmpas amserau’r gwahanol sgyrsiau.

Fedra i weld y llety i fyfyrwyr ar y campws?

Cewch, bydd ein tim Preswyl a Bywyd Campws wrth law yn ystod y dydd  gan gynnig sgwrs am eich opsiynau llety yn ogystal a mynd a gwesteion ar daith o amgylch y llety sydd gennym ni ar ein campws.

Mae’r teithiau yn dechrau o theatr ddarlithio B John Troth 11am, 12pm ac 1pm.

A fydd modd canfod mwy am ffioedd a chyllido?

Bydd, mae gennym ni dim cefnogi myfyrwyr penodol a fydd ar gael i ateb eich holl gwestiynau am ffioedd a chyllido – mi fyddan nhw yn y Neuadd Chwaraeon ar y dydd gan gynnig cyngor a chanllaw un i un.

Fedra i siarad gyda rhywun am fy anabledd a pha gefnogaeth fydd ar gael ar fy nghyfer wrth astudio?

Bydd ein cynghorydd anabledd ar gael ar eich cyfer chi a’ch teulu i drafod unrhyw faterion sy’n ymwneud a chymorth dysgu neu anabledd, a hynny’n anffurfiol ac yn gyfrinachol. Mi fydd hi ar gael yn y Neuadd CHwaraeon.

Oes rhywle i brynu bwyd ar y campws?

Bydd ein hallfeydd arlwyo ar agor ichi brynu paned o goffi neu rhywbeth i’w fwyta.

Os yw hynny’n well gennych chi, mae’n bosib cerdded lawr i’r dref ble mae amrywiaeth o fannau sy’n gwerthu bwyd a diod.

Fedra i ymweld â’ch campysau eraill?

Ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb yn ein cyrsiau tir, mae’n bosib yr hoffech ymweld â Champws Llaneurgain.  Bydd campws Llaneurgain ar agor o 10am – 2pm a bydd staff ar gael i’ch tywys o amgylch y cyfleusterau.

Ble maedraf i aros?

Os byddwch chi angen aros dros nos yn yr ardal, mae sawl lle ar gael yn Wrecsam – gyda rhai o fewn munudau ar droed o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.   

Mae gen i ddiddordeb mewn astidath ôl-raddedig, fedra i ddod i'ch diwrnod agored?

Mae'r Diwrnodau Agored ar gyfer Israddedigion yn y lle cyntaf, fodd bynnach mae croeso ichi ddod draw i weld y campws a chael blas o fywyd prifysgol yma yng Nghlyndŵr Wrecsam. Rydym yn cynnal nosweithiau agored yn arbennig ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn astudiaethau ôl-raddedig neu Broffesiynol - rhagor o wybodaeth ac archebu lle yma.

A fydd ffotograffiaeth yn digwydd yn y digwyddiad?

Noder y bydd lluniau a lluniau'n cael eu tynnu drwy gydol digwyddiadau diwrnod agored. Bydd y rhain yn cael eu defnyddio gan y Brifysgol ar gyfer marchnata a chyhoeddusrwydd yn ein cyhoeddiadau, ar ein gwefan ac yn y cyfryngau cymdeithasol neu mewn unrhyw gyhoeddiad trydydd parti. Cysylltwch â Threfnydd y digwyddiad os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech gael eich eithrio o'r gweithgaredd hwn.


CLICK HERE TO REGISTER FOR OUR NEXT OPEN DAY

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top