Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y BrifysgolQAA
chat to admissions
Content page header

SUT I WNEUD CAIS

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cael Arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Gwneud cais drwy'r broses glirio 2016

Gallwch bellach wneud cais uniongyrchol inni ar gyfer pob cwrs israddedig sy'n cychwyn Medi 2016, os nad oes eisoes gennych gais UCAS byw ar gyfer eleni. 

Gallwch wneud cais uniongyrchol drwy ddefnyddio ein ffurflen gais uniongyrchol.

Gwneud cais drwy UCAS

Ar gyfer y rhan fwyaf o'n cyrsiau israddedig, bydd gofyn ichi wneud cais drwy UCAS.  Os oes gennych ddiddordeb mewn astudiuo cwrs rhan-amser neu gwrs uwchraddedig ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, edrychwch ar ein dulliau eraill i wneud cais.

Unwaith y byddwch chi wedi penderfynu pa gyrsiau yr ydych am wneud cais amdanynt bydd angen ichi gofrestru yn UCAS.com i ddechrau gwneud cais.

Os ydych chi yn yr ysgol neu mewn coleg ar hyn o bryd, mae'n bosibl y cewch chi ‘buzzword’ i'w ddefnyddio pan fyddwch yn cofrestru – bydd hyn o gymorth i ddangos o ble rydych yn gwneud cais. Ni fydd y bobl hynny sydd am wneud cais yn annibynnol angen buzzword, ond byddant dal i ddefnyddio system UCAS i wneud cais.

Cwblhau'ch cais

Mae'r system gwneud cais ar-lein yn agor ym mis Medi ar gyfer myndiad i'r Brifysgol y flwyddyn ganlynol.  Nid oes angen ichi gwblhau'ch cais ar un cynnig – bydd y system yn caniatáu ichi ei chwblhau mewn camau.

Bydd angen i'ch cais gynnwys yr wybodaeth ganlynol:

Eich manylion personol – cofiwch fod rhaid nodi'ch enw fel y'i nodir ar eich dogfennau swyddogol, megis eich tystysgrif geni neu'ch pasbort.

Eich cymwysterau – gwnewch yn siwr eich bod chi'n nodi eich holl gymwysterauac unrhyw gymwysterau ar y gweill yr ydych yn aros am y canlyniadau. Os cewch chi unrhyw broblemau, cysylltwch ag UCAS neu'n tîm derbyn.

Dan

Codau UCAS

Pan fyddwch yn gwneud cais drwy UCAS bydd gofyn ichi nodi côd y Brifysgol yr ydych am astudio ynddi.  Côd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw G53. 

Ceir hyd i godau UCAS ar gyfer y radd rydych wedi eu dewis ar ar dudalennau'r cyrsiau unigol o dan 'Gofynion mynediad a gwneud cais.'

Dyddiadau a dyddiadau cau

Ar gyfer y rhan fwyaf o gyrsiau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, dylech gyflwyno eich cais erbynt 15 Ionawr 2017, sef y dyddiad cau ystyriaeth gyfartal.  Yn dilyn y dyddiad hwn mae'n bosibl y bydd y Brifysgol yn cau unrhyw gyrsiau sydd eisoes yn llawn.

Yn achos cyrsiau Celf a Dylunio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, mae dyddiad cau diweddarach, sef 24 Mawrth 2017 mewn grym.

Os yw'r dyddiad cau wedi mynd heibio, y newyddion da yw y gall y cwrs o'ch dewis fod ar agor o hyd.


Cysylltwch â'n tîm derbyn am fwy o wybodaeth ac i gael gwybod pa gyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cadwch olwg ar y rhestr o ddyddiadau a dyddiadau cau allweddol trwy gydol y flwyddyn.

UCAS Ychwanegol

Mae UCAS Ychwanegol ar gyfer ymgeiswyr sydd eisoes yn system UCAS ac sydd heb dderbyn unrhyw gynnig gan eu dewisiadau gwreiddiol, neu sydd wedi gwrthod unrhyw gynigion a gawsant. Mae UCAS Extra ar gael ar-lein o fis Chwefror 25 i 4 Gorffennaf. 

Os oes gennym leoedd gwag ar y cwrs o'ch dewis, yna byddwn yn ystyried eich cais a gobeithio yn gwneud cynnig i chi er mwyn i chi ein hychwanegu fel eich dewis Ychwanegol. Byddwn yn rhoi cyngor ar eich amgylchiadau unigol pan fyddwch yn cysylltu â ni, ond er mwyn i ni ystyried penderfyniad cyn gynted ag y bo modd, rydym yn gofyn ichi fynd i'ch Trac UCAS ac wedyn i'r adran 'gweld eich cais', ei gopio ac anfon copi o'ch cais aton ni drwy e-bost.

Dan

Clirio

Os byddwch yn gwneud cais drwy UCAS ar ôl 30 Mehefin 2017, ni chaiff eich cais ei anfon atom. Yn lle hyn, cewch chi fanylion am Glirio.

Mae Clirio'n broses sydd ar gael rhwng mis Gorffennaf a mis Medi ar gyfer y bobl hynny sy'n gwneud cais yn hwyr, sydd eisoes wedi gwneud cais ond sydd heb dderbyn lle, neu sydd wedi gwrthod pob un o'u cynigion. 

Os byddwch chi'n dymuno cael lle ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, rydym yn argymell yn gryf eich bod chi'n ffonio ein Llinell Gymorth Clirio pwrpasol ar 01978 293439 o ddechrau mis Gorffennaf i ganol mis Medi – bydd ein tîm cyfeillgar yn gallu eich helpu chi gyda lleoedd gwag ar gyrsiau ac yn eich rhoi mewn cysylltiad â'r staff derbyn perthnasol.

Mae CLIRIO 2016 BELLACH AR AGOR - ewch i'n tudalen Clirio pwrpasol ar gyfer rhagor o wybodaeth.

 

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y BrifysgolQAA
chat to admissions
Top