GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Content Page Header

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae Cais UCAS a'r ffurflen gais uniongyrchol yn gofyn ichi nodi os oes gennych euogfarn droseddol "berthnasol”.

Cyrsiau y mae gwiriad GDG yn ofynnol yn eu gofynion mynediad

Os byddwch chi'n gwneud cais i wneud cwrs lle mae angen GDG (gwiriwch y gofynion mynediad ar gyfer y cwrs) dylech chi ddewis Oes os ydych chi erioed wedi cael euogfarn, hyd yn oes os bydd yr euogfarn wedi'i disbyddu.

Ble nodir hynny yn y prosbectws neu trwy’r wefan i gyd, fe allai rhaglenni / cyrsiau penodol olygu ymwneud rheolaidd â phlant a/neu oedolion sy’n agored i niwed, a elwir hefyd yn weithgareddau rheoledig. Ble bo hyn yn wir, bydd galw cyfreithiol ar fyfyrwyr i gael gwiriad GDG. Bydd y Brifysgol yn anfon cyfarwyddiadau pellach ynglŷn a chael gwiriad GDG fel rhan o’r broses dderbyn.

Cewch gyflwyniad i'r gwiriadau GDG yma. 

Euogfarnau perthnasol sydd i gael eu datgan lle NAD YW'ch cwrs yn gofyn am wiriad GDG

Mae euogfarnau troseddol perthnasol y dylech eu datgan yn cynnwys euogfarnau, rhybuddion, ceryddon, rhybuddion terfynol, gorchmynion ymwyno neu debyg yn ymwneud ag un neu ragor o'r canlynol:

  • Unrhyw fath o drais yn cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) ymddygiad bygythiol, troseddau'n ymwneud â’r bwriad i niweidio neu sy’n arwain at niwed corfforol gwirioneddol.
  • Troseddau a restrir yn Neddf Troseddau Rhyw 2003*.
  • Cyflenwi sylweddau neu gyffuriau rheoledig yn anghyfreithlon neu ble mae’r gollfarn yn ymwneud â delio neu fasnachu cyffuriau masnachol.
  • Troseddau yn ymwneud â gynnau.
  • Troseddau yn ymwneud â llosgi bwriadol.
  • Troseddau a restrir yn Neddf Terfysgaeth 2006**.

Os oedd eich euogfarn yn ymwneud â throsedd yn debyg i'r rhai a nodir uchod, ond a roddwyd lys y tu allan i Brydain Fawr, ac na fernid bod yr euogfarn wedi'i disbyddu o dan Deddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974, dylech dicio'r blwch.

Euogfarnau na ddylech eu datgan lle NAD YW'ch cwrs yn gofyn am wiriad GDG

Nid yw euogfarnau a fernid eu bod "wedi eu disbyddu" (yn ôl diffiniad Deddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974) yn cael eu hystyried yn berthnasol lle nad yw gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) yn rhan o ofynion mynediad y cwrs rydych chi'n gwneud cais i'w astudio.

Am gyrsiau lle nad yw GDG yn ofynnol, nid yw rhybuddion, hysbysiadau cosb am anhrefn (PND), gorchmynion ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASBO) neu orchmynion torseddwr treisgar (VOO) yn cael eu dosbarthu'n euogfarnau at ddiben yr adran hon, oni bai eich bod chi wedi herio PND neu wedi torri amodau ASBO neu VOO a bod hyn wedi arain at euogfarn droseddol.

Noder nad oes rhaid ichi gynnwys euogfarnau, rhybuddion neu geryddon a ystyrir yn 'warchodedig' o dan Orchymyn (Eithriadau) 1975 (fel y'i diwygiwyd yn 2013) Deddf Ailsefydlu Troseddwyr 1974. Ceir hyd i gyfarwyddyd a meini prawf ar hidlo'r rhybuddion a'r euogfarnau hyn ar wefan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Ceir mwy o wybodaeth ar hidlo yma

Am arweiniad pellach gweler y wybodaeth a ddangosir am y rhaglen/cwrs neu cysylltwch â’r Tîm Derbyn ac Ymholiadau.

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/42/contents
** http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/11/contents
 

 

Clirio Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top