GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Ymgeisio

Cwestiynau Cyffredin am Ymgeisio

Beth yw UCAS?

Daw UCAS o Wasanaeth Derbyn Prifysgolion a Cholegau (Universities and Colleges Admissions Service). Dyma'r sefydliad canolog sy'n prosesu ceisiadau ar gyfer cyrsiau israddedig llawn amser ym mhrifysgolion a cholegau'r DU.

Rhaid gwneud pob cais am fynediad i gyrsiau gradd amser llawn, DipHE a graddau sylfaen ar-lein trwy UCAS.

Faint y mae'n ei gostio i wneud cais trwy UCAS?

Gallwch ddewis gwneud cais i UCAS am hyd at bum cwrs gwahanol.

Os byddwch chi'n dewis un cwrs yn unig mewn un brifysgol neu goleg, y ffi yw £13. Os byddwch chi'n rhoi mwy nag un dewis yn adran y cwrs, ffi eich cais yw £24.

Sut ydw i'n gohirio fy mynediad?

Efallai y bydd yn bosib gohirio eich lle am flwyddyn, yn dibynnu ar ba gwrs yr ydych yn ymgeisio amdano. Nid ydym yn derbyn ceisiau wedi eu gohirio ar gyfer Therapi Galwedigaethol neu Waith Cymdeithasol er enghraifft. Os hoffech ohirio'ch cais ar gyfer un o'n cyrsiau eraill, cysylltwch â ni ar enquiries@glyndwr.ac.uk i drafod eich opsiynau.

Beth y mae 'Yn amodol ar ddilysu' yn ei olygu?

Fel rhan o'i phrosesau gwella a sicrhau ansawdd parhaus, mae gan y Brifysgol gyrsiau newydd sy'n cael eu diweddaru a'u datblygu. Mae manylion y cyrsiau hyn yn y broses o gael eu cwblhau ac maent yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo, a elwir yn broses 'ddilysu'. Cyn gynted ag y dilysir y rhaglenni, bydd manylion y cwrs yn cael eu cadarnhau.

Mae mwyafrif y cyrsiau newydd sy'n dal i fod yn 'destun dilysu' yn cael eu cymeradwyo gan eu proses ddilysu; Fodd bynnag, ni warantir hyn ac os na fydd y cwrs yn mynd rhagddo fel y'i cynlluniwyd, neu'n cael ei newid yn sylweddol, fe'ch hysbysir gan y brifysgol a rhoddir cymorth i'r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i'w helpu i gael hyd i gwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

Beth yw ystyr 'Yn amodol ar ail-ddilysu'?

Pan fydd cwrs yn cael ei ailddilysu, mae'n rhaid ei ail-achredu hefyd. Mae angen adnewyddu achredu o bryd i'w gilydd ar gyfer cyrsiau sy'n bodoli eisoes. Mae'r manylion ar y wefan yn seiliedig ar achrediad fersiwn blaenorol neu gyfredol y cwrs, a gwneir y diweddariadau a ragwelir cyn gynted ag y gwyddom amdanynt.

Mae'r rhan fwyaf o'r cyrsiau sy'n dal i fod yn 'destun ail-achrediad' o hyd yn cael ei gymeradwyo yn ôl yr hyn a ddisgwylir, fodd bynnag, ni warantir hyn ac os na chaiff yr achrediad ei gymeradwyo fel y disgwyl, neu os caiff ei newid neu ei ohirio, fe'ch hysbysir gan y brifysgol. Bydd y cwrs yn dal i redeg, ond bydd cymorth yn cael ei ddarparu i'r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i gael hyd i gwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam neu gyda darparwr arall,  os na fydd ymgeiswyr am barhau heb achrediad.

Beth mae achrediad yn ei olygu?

Mae rhai o gyrsiau'r Brifysgol yn cael eu hachredu gan gyrff allanol hefyd, a elwir yn Gyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio (PSRB). Mae cyrsiau achrededig gan rai sefydliadau yn rhoi'r cyfle i chi ddod yn aelod o'r corff proffesiynol hwnnw fel myfyriwr graddedig, ac mae rhai yn rhoi'r cyfle i chi ddod yn gymwys yn broffesiynol mewn meysydd penodol, megis gwaith cymdeithasol neu nyrsio. Unwaith y caiff cwrs ei ddilysu, gall y Brifysgol wneud cais am achrediad, ond mae'n rhaid i'r PSRB gymeradwyo hyn trwy ei brosesau ei hun, ac ni ellir gwarantu hynny, felly nid ydym yn hysbysebu unrhyw achrediadau newydd nes eu bod wedi eu sicrhau am y tro cyntaf.

Clirio Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top