Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y BrifysgolQAA
chat to admissions
Content Page Header

Deg awgrym ar sut i ysgrifennu'ch datganiad personol

Gall ysgrifennu'ch datganiad personol UCAS fod yn frawychus – yn enwedig os nad ydych erioed wedi gwneud rhywbeth fel hyn o'r blaen. Sut ydych chi'n crynhoi'ch holl ddiddordebau, profiadau a chyflawniadau mewn lle mor gyfyng, tra'n sicrhau bod eich personoliaeth yn dod i'r amlwg?

Mae hi'n gallu bod yn anodd cael pethau'n iawn, ond gyda rhai technegau syml byddwch chi'n agosach at gyflwyno cais buddugol fydd yn eich gwerthu'n syth i'ch darpar brifysgol.

1. Ymchwil berthnasol

Dim ond ychydig o le sydd ar gael felly bydd rhaid ichi ysgrifennu'n gryno. Does dim diben cynnwys llawer o wybodaeth nad yw'n berthnasol i'ch dewis faes astudio. Bydd y rhan fwyaf o'r cyrsiau'n cyfeirio at set benodol o sgiliau neu rinweddau felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud ymchwil yn gyntaf ac yn addasu'ch profiad i gydfynd â hyn lle y bo'n bosibl.

2. Cynlluniwch fraslun

Mae bod yn ddigymell yn dda – ond weithiau mae'r pethau mwyaf llwyddiannus yn dechrau gyda chynllun manwl. Gwnewch restr fer o'r holl bwyntiau rydych chi am eu cynnwys fel nad ydych yn colli unrhywbeth. Os byddwch yn defnyddio hyn pan fyddwch chi'n dechrau ysgrifennu daw eich datganiad at ei gilydd mewn byr o dro.

3. Rheoli'r wybodaeth

Bydd grwpio rhai elfennau'n eich helpu i gadw at y pwynt heb grwydro i sôn am bethau di-bwys. Rhannwch eich datganiad yn benawdau megis Nodweddion Personol, Sgiliau Academaidd a Phrofiad, a'r Rhesymau Dros Ddymuno Astudio yn y Brifysgol hon/y Cwrs hwn?  Os oes unrhyw wybodaeth berthnasol arall nad yw o reidrwydd yn addas i'r penawdau hyn, ychwanegwch yr wybodaeth honno ar y diwedd. Dylai hyn roi eglurder a strwythur i'ch ysgrifennu fel y gall yr unigolyn sy'n gwneud y penderfyniad ei ddarllen yn hawdd.

4. Drafftiwch, Drafftiwch, Drafftiwch

“Dyfal donc a dyrr y garreg”. Efallai ei fod ystrydeb ond mae'n wir. Ni fyddai neb yn disgwyl i'ch datganiad personol fod yn berffaith y tro cyntaf - ond cofiwch mai dim ond un cyfle rydych chi'n ei gael i'w gyflwyno, felly unwaith y bydd e wedi'i gyflwyno, mae wedi mynd.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn hapus gyda'r canlyniad terfynol drwy ysgrifennu ychydig o ddrafftiau yn gyntaf.  Ceisiwch gadw hen fersiynau fel y gallwch gymharu a sicrhau nad ydych wedi colli rhywbeth pwysig roeddech chi wir eisiau ei ddweud.

5. Byddwch yn naturiol

Wrth gyflwyno rhywbeth mor bwysig â chais UCAS efallai y bydd temtasiwn mawr i ysgrifennu mewn arddull ffurfiol iawn, ond dylech ysgrifennu eich datganiad personol yn y ffordd sy'n dod yn naturiol ichi. Peidiwch â defnyddio iaith stiff, or-gywir na fyddech yn ei defnyddio mewn sgwrs bob dydd – mae tiwtoriaid yn gweld hyn dro ar ôl tro, ac maent bellach yn arbenigo ar synhwyro'r bobl ffug sy'n ceisio rhy galed i greu argraff. 

Mae rhai geiriau penodol serch hynny y gallwch ystyried eu defnyddio fydd yn helpu i wneud ichi sefyll allan. Gall ychwanegu geiriau â goblygiadau cadarnhaol eich helpu i werthu eich hun, ond ceisiwch beidio â mynd dros ben llestri. Mae gorddefnyddio rhai geiriau ffasiynol yn ffordd ddi-ffael o godi gwrychyn eich tiwtor felly ceisiwch beidio â chynnwys gormod yn eich datganiad.

6. Peidiwch â dweud celwyddau

Weithiau mae'n hawdd iawn addurno'r ffeithiau gwir ar eich datganiad personol er mwyn ceisio gwneud i chi swnio'n fwy diddorol, bond nid yw'n syniad da! Mae rhai celwyddau'n amlwg iawn, ac mae hyd yn oed y celwyddau golau bach yn tueddu i gael eu darganfod yn hwyr neu'n hwyrach.

Peidiwch â'ch tanbrisio'ch hun – rydych chi siŵr o fod wedi cyflawni mwy nag yr ydych yn sylweddoli, boed yn academaidd neu yn eich bywyd personol, felly peidiwch â chreu rhywbeth dim ond i swnio'n well – bydd y gwir yn swnio'n llawer mwy naturiol.

Os ydych yn flogiwr brwd yn eich amser hamdden, peidiwch â cheisio esgus eich bod chi'n newyddiadurwr sydd wedi ennill Gwobr Pulitzer. Ni thycia hynny. Ond fe allech chi ddweud bod gennych ddiddordeb mewn trafodaethau cyfoes a'ch bod yn mwynhau cyfathrebu ac ymgysylltu â phobl eraill. Mae ffyrdd a dulliau o'ch hyrwyddo'ch hun, heb ymestyn y gwir yn rhy bell.

7. Osgoi ailadrodd

Y gobaith yw os byddwch chi wedi nodi'r pwyntiau rydych am eu cynnwys fel yr argymhellir uchod, byddwch yn osgoi unrhyw ailadrodd yn eich datganiad personol, ond byddwch yn ymwybodol am hyn pan fyddwch yn ei ddarllen. Er y gall rhai geiriau ac ymadroddion fod yn berthnasol i wahanol adrannau, ceisiwch ddod o hyd i ffordd wahanol o'i aralleirio. Thesawrws yw eich ffrind gorau wrth ysgrifennu eich datganiad personol - dim ond ichi gofio i beidio â'i or-ddefnyddio! (gweler pwynt 5)

8. Pâr arall o lygaid

Erbyn ichi ddrafftio'ch datganiad personol am y canfed tro byddwch wedi hen alaru ar ei ddarllen – a phan fyddwch yn meddwl fel hyn rydych yn llai tebygol i sylwi ar unrhyw gamgymeriadau. Wrth gwrs, mae'n helpu i ddefnyddio'r gwirydd sillafu ond mae'n bosibl na fydd hyn yn codi popeth. Unwaith y bydd gennych fersiwn rydych chi'n hapus ag ef, dangoswch ef i rywun arall; yn ffrind, aelod o'r teulu neu eich tiwtor presennol. Mae'n siŵr y bydd ganddyn nhw adborth defnyddiol i chi neu o leiaf yn gallu'ch sicrhau eich bod yn swnio'n anhygoel!

9. Rhoi amser i'ch hun

Un o'r camgymeriadau mwyaf y mae pobl yn ei wneud wrth ysgrifennu eu datganiadu personol yw peidio â rhoi digon o amser iddyn nhw eu hunain. Mae angen amser arnoch chi i'w ysgrifennu, ond peidiwch ag anghofio am yr ymchwil gychwynnol ac wedyn gadewch ddigon o amser i olygu'ch gwahanol ddrafftiau. Efallai y bydd rhai pobl yn cymryd ychydig o ddyddiau i ysgrifennu datganiad y maen nhw'n hapus ag ef, bydd eraill yn cymryd ychydig o wythnosau hyd yn oed cyn iddyn nhw ei berffeithio. Cymerwch gymaint o amser ag sydd rhaid, dim ond ichi osgoi aros ar eich traed drwy'r nos i gwrdd â'r dyddiad cau – efallai y bydd eich panig munud olaf yn cael ei ddatgelu yn eich ysgrifennu.

10. Peidiwch â theimlo dan bwysau

Yn olaf ond nid yn lleiaf, peidiwch â phoeni gormod am y peth. Wrth gwrs mae hynny'n haws dweud na gwneud ac yn anffodus datganiadau personol yw un o'r pryderon mwyaf sydd gan ddarpar fyfyrwyr wrth gwblhau eu cais. 

Mae eich datganiad personol UCAS yn bwysig ac mae poeni amdano'n dangos bod mynd i'r brifysgol yn bwysig ichi – sydd wrth gwrs yn beth da felly rydych chi ar y ffordd iawn yn barod!

Cyn belled ag y byddwch yn rhoi amser i'ch hun i weithio arno, a dilyn yr holl bwyntiau uchod, dylai'r profiad o ysgrifennu eich datganiad fod yn llawer llai o straen a byddwch, gobeithio, ar eich ffordd i fynychu eich dewis brifysgol yn ddi-rwystr.

Barod i wneud cais?

Darganfyddwch gamau nesaf eich cais i UCAS

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

Noswaith Agored y BrifysgolQAA
chat to admissions
Top