GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Content Page Header

Awgrymiadau gwych ar ysgrifennu eich datganiad personol

 Gall ysgrifennu'ch datganiad personol UCAS fod yn frawychus – yn enwedig os nad ydych erioed wedi gwneud rhywbeth fel hyn o'r blaen. Sut ydych chi'n crynhoi'ch holl ddiddordebau, profiadau a chyflawniadau mewn lle mor gyfyng, gan sicrhau bod eich personoliaeth yn dod i'r amlwg ar yr un pryd?

Mae hi'n gallu bod yn anodd cael pethau'n iawn, ond gyda rhai technegau syml, byddwch chi'n agosach at gyflwyno cais buddugol fydd yn eich gwerthu'n syth i'ch darpar brifysgol.

Beth i'w gynnwys…

Dywedwch wrthym beth rydych chi eisiau ei wneud a pham

Diben sylfaenol y datganiad yw rhoi gwybod i brifysgolion pam yr ydych yn awyddus i astudio eu cwrs a pham y byddech yn dda yn gwneud hynny. Ewch i’r afael â hyn yn gynnar; mae hyd yn oed ddechrau gyda rhywbeth fel ‘Rydw i’n awyddus i astudio *** yn y brifysgol oherwydd…’ yn iawn. Mae’n gwneud y pwynt yn eglur ac yn canolbwyntio eich meddyliau a rhai eich darllenydd ar unwaith. Os yw teitlau cyrsiau ychydig yn wahanol o ran eich pum dewis, ceisiwch ddod o hyd i derm generig er mwyn disgrifio eich dewisiadau cwrs yn hytrach na theitl cwrs penodol a fyddai’n amlygu i’r pedair prifysgol arall eich bod yn ffafrio rhywle arall fel eich dewis cyntaf.

 Dangoswch eich bod yn deall yr hyn rydych yn anelu ato

Mae astudio am dair blynedd yn amser hir. Rydym ni eisiau gwybod eich bod wedi ymchwilio i’r pwnc rydych yn awyddus i’w astudio a’ch bod yn gwybod o leiaf ychydig bach am beth fydd angen ei wneud.

Dywedwch wrthym am eich angerdd o ran y pwnc, heb ddefnyddio’r gair angerdd. O gwbl.

Rydym ni eisiau gwybod pam y byddech yn addas ar gyfer y cwrs rydych yn gwneud cais amdano. Mae hyn yn golygu bod angen i chi ddangos i ni pam rydych eisiau gwneud y pwnc, a pham y byddech yn berffaith ar gyfer ein dosbarthiadau. Ond peidiwch â dweud wrthym fod gennych ‘angerdd’ am y peth. Mae pawb yn gwneud hynny. Mae’n ddiflas.

Dangoswch fod gennych chi gyfeiriad

Er nad yw pawb yn gwybod beth i’w union i’w wneud ar ôl eu gradd, gall helpu i gynnig ffocws ychwanegol i’ch datganiad os oes gennych rywfaint o syniad am lwybr bwriadedig eich gyrfa. Os ydych am astudio Mathemateg ynghyd ag Addysg gan eich bod ar dân eisiau bod yn athro mathemateg, yna dywedwch hyn wrthym. Os nad oes gennych unrhyw syniad, unwaith eto, byddwch yn onest a dywedwch rywbeth fel eich bod yn edrych ymlaen at weld holl elfennau’r cwrs o’ch dewis drosoch eich hun gyda’r nod o ddod o hyd i’r swydd berffaith yn y pen draw.

Beth i'w osgoi…

Peidiwch â dechrau gyda dyfyniad, ar hap neu fel arall

 Rydym ni eisiau clywed eich geiriau chi, nid rhai rhywun arall. Mae dyfyniad ar hap heb unrhyw esboniad yn waeth fyth: ‘Mae’n rhaid i bob un ohonom ddewis rhwng yr hyn sy’n iawn, a’r hyn sy’n hawdd!’ Hyfryd, ond beth mae hynny’n ei ddweud amdanoch CHI? Y peth hawsaf i’w wneud yw osgoi dyfyniadau’n gyfan gwbl.

Peidiwch â gwastraffu lle yn esbonio pethau sydd ar eich cais eisoes

 Bydd prifysgolion sy’n darllen eich ffurflen UCAS yn gwybod beth rydych yn ei astudio yn y coleg, felly peidiwch â rhoi gwybod i ni eich bod yn gwneud tair lefel-A mewn Hanes, Saesneg, Celf ac ati. Defnyddiwch egwyddor ‘A beth?’: beth ydych wedi’i ddysgu o’r Lefelau-A yma i’ch gwneud yn ymgeisydd cadarn ar gyfer y brifysgol?

Peidiwch â chrybwyll enw prifysgol

Efallai y byddwch 100% yn sicr eich bod am fynd i Brifysgol Manceinion (er enghraifft). Fodd bynnag, mae’n debygol eich bod hefyd yn gwneud cais am nifer o leoedd eraill er mwyn rhoi rhagor o opsiynau i chi os na fyddwch yn cael eich dewis cyntaf. Mae crybwyll enw prifysgol yn golygu bod y pedair prifysgol arall rydych wedi’u dewis yn gwybod nad nhw yw’ch dewis cyntaf ac efallai y bydd prifysgol sy’n gwybod hyn i sicrwydd yn teimlo’n llai parod i roi cynnig i chi…

 Peidiwch â chael gormod o gyngor

Gall gofyn i nifer o bobl am gymorth wneud mwy o niwed nag o les. Os byddwch yn cael cyngor gan bawb ac yn gwneud yr holl newidiadau y byddan nhw’n eu hawgrymu, gall eich datganiad fod yn generig, yn ddryslyd ac ni fydd yn edrych yn bersonol i chi o gwbl. Manteisiwch ar y cymorth y bydd eich coleg yn ei gynnig, a phan fyddwch wedi gorffen, gofynnwch i rywun ei brawfddarllen ond gwnewch yn siŵr mai gwaith o’ch ‘eiddo chi’ yw’r cyfan yn y pen draw.

Peidiwch â bod yn haerllug

Mae’ch datganiad yn gyfle i ddangos i brifysgolion pam rydych yn wych, ond ‘does neb yn hoffi pobl yn brolio. Mae rhoi gwybod i ni mai chi yw’r gorau yn eich dosbarth o ran mathemateg yn rhywbeth i’ch canolwr sôn amdano, nid y chi. Ond dywedwch wrthym, da chi, eich bod yn mwynhau’n llwyr agweddau datrys problemau ar y cymhwyster Lefel-A mewn Mathemateg a’ch bod yn cael boddhad o ddatrys hafaliadau (os yw’n wir!), ond peidiwch â dweud eich bod yn well na phawb arall am wneud. Ninnau fydd yn penderfynu ar hynny.

Dylech osgoi iaith ‘or-flodeuog’

Rhaid cyfaddef, dim ond hyn a hyn o ffyrdd sy’n bodoli o ddweud eich bod yn mwynhau rhywbeth. Er hynny, mae dweud ‘Rwyf yn ymhyfrydu mewn cymryd rhan mewn gweithgareddau ar ôl yr ysgol ac rwyf wrth fy modd ac yn ymfalchïo yn arbennig mewn gweithio ar randir penigamp fy nhad’ yn mynd cam yn rhy bell. Ysgrifennwch yn naturiol, a byddwch yn hyderus o ran eich gallu eich hun i gynnal sylw eich darllennydd heb droi at y Thesawrws cyn dechrau pob brawddeg.

Dylech osgoi ‘bratiaith’ a thalfyriadau

Ceisiwch ymdrin â’r datganiad personol fel y darn cyntaf o ysgrifennu academaidd o’ch gyrfa brifysgol. Ysgrifennwch yn naturiol, ond peidiwch â defnyddio termau bratiaith na fydd y darllenydd yn eu deall neu a allai fod yn amhriodol, yn nhyb y darllenydd. Rydym wedi gweld enghreifftiau o bobl yn cloi eu datganiadau personol gydag ‘x’ yn y gorffennol a chusan oedd hon rwy’n tybio. Byddwn i’n osgoi hynny’n sicr…

Peidiwch â ‘phlygu’r gwir’

Efallai fod temtasiwn i orbwysleisio’r hyn rydych wedi’i gyflawni i ryw raddau mewn ymgais i ddwyn perswâd ar y darllenydd am le ar eich cwrs delfrydol. Efallai na fydd y gwahaniaeth rhwng ‘lleol’ a ‘chenedlaethol’ yn sylweddol yng nghyd-destun chwarae dros dîm chwaraeon, er enghraifft, ond cofiwch fod ein bod ni’n defnyddio Google hefyd ac efallai y byddwn ni weithiau yn edrych am fanylion pellach yn ymwneud â’r cyflawniadau mwyaf trawiadol y bydd ein hymgeiswyr yn eu rhestru er mwyn cael ychydig bach mwy o wybodaeth. Cofiwch, mae’n bosibl hefyd y byddwn ni’n gofyn i chi am y pethau a roddwch yn eich datganiad yn ystod y cyfweliad, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud y gwir!

 A pheidiwch â chopïo. Byth!

Bydd rhai brawddegau yn ymddangos mewn mwy nag un datganiad personol, yn anochel. Rydym yn disgwyl hyn, ac nid yw’n broblem. Ond mae gan UCAS ddull soffistigedig o wirio’r holl ddatganiadau personol gyferbyn â phob un arall sydd wedi’u cyflwyno i UCAS erioed ac ar y we. Os byddan nhw’n gweld bod gormod o bethau’n debyg, byddan nhw’n rhoi gwybod i bob un o’r prifysgolion rydych wedi’u dewis, gan gynnwys union nifer y brawddegau a ganfuwyd fel rhai sydd wedi’u copïo. Peidiwch â theimlo’r temtasiwn felly i dynnu ychydig o baragraffau o’r datganiadau sampl sydd i’w cael ar y we. Nid yw’n werth cymryd y risg.

 

Yn barod i wneud cais?

Gallwch gael gwybod beth yw’r camau nesaf o ran cyflwyno eich cais i UCAS

 

 

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y BrifysgolQAAonline prospectus

Top