GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Content page header

Beth sy'n digwydd nesaf?

Aros am benderfyniad

Unwaith y byddwch chi wedi cyflwyno eich cais i UCAS, dylech dderbyn cydnabyddiaeth o hyn gan UCAS. Unwaith y bydd UCAS wedi anfon y cais atom, byddwn yn ystyried yn ofalus. 

Mae'r holl geisiadau a dderbynnir yn cael eu hystyried yn unol â Pholisi Derbyn Glyndŵr Wrecsam.

Bydd ein tiwtoriaid derbyn yn ystyried eich cais cyfan, nid dim ond eich canlyniadau neu'r canlyniadau a ragwelir, felly bydd hyn yn cynnwys yr wybodaeth a roddir yn eich datganiad personol a'ch geirda.

Derbyn cynnig

Os ydych wedi gwneud cais i UCAS erbyn 15 Ionawr, mae gan brifysgolion tan Mai 5 i wneud penderfyniad felly peidiwch â phoeni os nad ydych yn clywed rhywbeth ar unwaith. Os ydych wedi gwneud cais ar ôl y dyddiad cau, mae'n bosibl y cewch chi ymateb yn hwyrach. 

Os ydych am weld sut mae'ch cais yn dod yn ei flaen, gellir gwneud hyn ar-lein drwy UCAS Track.

Pan fyddwch yn derbyn ymateb oddi wrthym mae tri chanlyniad posibl:

  • Byddwch yn derbyn cynnig amodol
  • Byddwch yn derbyn cynnig diamod
  • Bydd eich dewis yn aflwyddiannus a byddwch yn cael eich gwrthod
Merched yn chwerthin

Cynigion Amodol

Mae derbyn cynnig amodol yn newyddion da - mae hyn yn golygu y caiff eich lle ei gadarnhau os ydych yn gallu bodloni rhai amodau penodol. Yn achos y rhan fwyaf o bobl, mae hyn yn golygu aros tan ddiwrnod y canlyniadau i weld a ydych wedi cyflawni'r graddau penodol. 

Cynigion Diamod

Newyddion gwych - chi sydd biau'r lle os ydych eisiau ei hawlio.  AMae cynnig di-amod yn golygu eich bod eisoes wedi cyflawni'r gofynion mynediad, fodd bynnag, mae'n werth edrych i weld a oes unrhyw beth arall sydd angen i chi ei wneud; er enghraifft, efallai y bydd rhai cyrsiau yn gofyn i chi gael gwiriad DBS neu gofrestru gyda chyrff proffesiynol penodol.

Os ydych yn dal i aros i sefyll eich arholiadau, ni fydd eich canlyniadau yn effeithio ar eich lle. Fodd bynnag, gallent ddal effeithio arnoch chi yn y dyfodol pan fyddwch yn gwneud cais am swyddi, felly mae'n bwysig ystyried hyn.

Ceisiadau Aflwyddiannus

Mae cais aflwyddiannus yn cael ei ddangos fel Gwrthod ar eich Track UCAS ac fel arfer mae'n golygu nad ydych wedi bodloni'r gofynion mynediad ac nid yw lle wedi cael ei gynnig i chi.   Fel arfer bydd rheswm yn cael ei roi ynghylch pam nad yw'ch cais wedi cael ei dderbyn, ond os nad ydych wedi cael gwybod y rheswm, gallwch ffonio ein tîm derbyn a fydd yn hapus i drafod hyn gyda chi. 

Mewn nifer fach o achosion, mae'n bosibl y bydd cwrs yn cael ei dynnu'n ôl gan y Brifysgol. Os yw hyn yn wir, byddwn yn ysgrifennu atoch cyn gynted ag y bo modd ac yn rhoi gwybod i chi beth yw eich opsiynau.

Cyfweliad

Cyfweliadau

Yn achos y rhan fwyaf o gyrsiau, ni fydd angen i chi ddod am gyfweliad cyn derbyn cynnig gan y bydd y penderfyniad yn seiliedig ar eich cais. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau bydd y brifysgol yn gofyn i chi fynychu cyfweliad cyn y gellir gwneud penderfyniad. Bydd hyn yn cael ei nodi yn y wybodaeth am y cwrs.

Diwrnodau i Ddeiliaid Cynnig

Unwaith y byddwch wedi derbyn cynnig gennym ni, efallai y byddwch yn derbyn gwahoddiad i fynychu diwrnod ar gyfer pobl sydd wedi derbyn cynnig. 

Mae'r rhain wedi'u cynllunio i'ch helpu i wneud eich penderfyniad terfynol a bydd yn rhoi cyfle i chi:

  • Gweld y cyfleusterau addysgu
  • Cyfarfod ag aelodau staff cyfredol a allai fod yn eich addysgu
  • Cwrdd â myfyrwyr presennol ar y cwrs o'ch dewis
  • Edrych o gwmpas y campws a'r ardal leol
  • Edrych ar y dewisiadau llety

 

Ymateb i'ch cynigion

Os ydych wedi cael cynnig gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, mae i fyny i chi i gadarnhau eich lle.  Byddwch yn gallu gwneud hyn unwaith y byddwch wedi derbyn yr holl gynigion oddi wrth pob un o'r prifysgolion y gwnaethoch chi gais iddynt. 

Os ydych wedi derbyn cynnig amodol, chi sydd biau'r lle cyhyd ag y byddwch yn bodloni amodau eich cynnig.  Os byddwch yn dewis cynnig amodol fel eich dewis Cadarn, yna byddwch hefyd yn gallu dethol dewis Yswiriant; dylech feddwl am hyn fel dewis wrth gefn rhag ofn nad ydych yn bodloni amodau eich dewis Cadarn, felly dylech osgoi dewis cynnig sydd ag amodau cynnig uwch na'ch dewis Cadarn. 

Os ydych yn ymgeisydd UCAS, gwnewch yn siŵr eich bod yn ymateb i'ch cynigion erbyn y dyddiad y bydd UCAS yn ei roi ichi; edrychwch ar eich UCAS Track am y wybodaeth hon.

Os ydych yn ymgeisydd uniongyrchol, yna gallwch gadarnhau eich lle drwy e-bostio admissions@glyndwr.ac.uk gan gynnwys eich rhif adnabod (ID) Myfyriwr (bydd hyn ar eich llythyr cynnig).

Os oes angen rhagor o arweiniad arnoch ar RP (E) L, cysylltwch â ni ar quality@glyndwr.ac.uk
 
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top