GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Content page header

Barod i wneud cais?

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cael Arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu

Dewis y cwrs iawn

Cyn gwneud cais i'r Brifysgol, bydd gofyn ichi benderfynu beth yr hoffech ei astudio. Ceisiwch feddwl am yr hyn rydych chi wedi ei astudio cyn nawr gan feddwl am eich cryfderau, yn ogystal â'ch dyheadau gyrfaol.  Gall cael hyd i'r cwrs iawn wella'ch rhagolygon ac arwain at bethau mawr, felly byddwch chi am ddewis yn gall.

Gofynnwch am brosbectws neu edrychwch ar y rhestr gyflawn o gyrsiau israddedig ar ein gwefan er mwyn edrych ar beth y gall Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ei gynnig ichi.

Mynychu diwrnod agored

Gall dod i ddiwrnod agored eich cynorthwyo i benderfynu lle rydych am astudio. Gall symud oddi cartref am y tro cyntaf fod yn brofiad mawr felly mae dewis lleoliad y byddwch yn teimlo'n hapus ynddo'n bwysig.

Bydd diwrnod agored yn rhoi cipolwg ichi ar sut beth yw byw, astudio a chymdeithasu ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam – beth am gofrestru nawr ar gyfer ein digwyddiad nesaf?

Os na allwch yn bersonol fynychu diwrnod agored, bydd ein teithiau rhithiol yn rhoi cipolwg ichi ar y Brifysgol yn ogystal â'r ardal gyfagos.

Dan

Edrychwch ar y gofynion mynediad

Rydym yn derbyn ystod eang o gymwysterau mynediad ar ein rhaglenni gradd.

Cyn gwneud cais i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam, edrychwch ar i gofynion mynediad y cwrs o'ch dewis. Mae'n bosib bod gan rai o'n cyrsiau ofynion ychwanegol megis profiad gwaith blaenorol neu bortffolio o dystiolaeth. Yn yr achosion hyn, bydd hyn yn cael ei nodi'n glir yng ngwybodaeth y cwrs.

Ymhlith y cymwysterau y caiff eu hystyried y mae:

  • Lefelau U/UG
  • Y Fagloriaeth Ryngwladol
  • Advanced Highers/Highers Yr Alban a Bagloriaeth Yr Alban
  • Tystysgrif Ymadael Iwerddon
  • Mynediad i Ddiplomâu AU
  • Cymwysterau BTEC
  • Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru

Caiff cymwysterau nas rhestrir eu hystyried yn ôl eu teilyngdod unigol.   

Pwyntiau tariff

Fe sylwch fod gofynion mynediad y rhan fwyaf o'n cyrsiau'n cael eu rhestru yn ôl y nifer o bwyntiau tariff UCAS.  System gyffredin yw hon a ddefnyddir gan y rhan fwyaf o'r Prifysgolion sy'n trosi gwahanol fathau o gymwysterau er hwyluso eu cymharu. 

Mae'r pwyntiau tariff a nodir ar bob cwrs yn cael eu rhoi fel canllaw cyffredinol i'r lefel o gynigion a wneir. Nid yw bodloni'r gofynion mynediad nodweddiadol neu fodloni y lleiafswm o ofynion mynediad yn sicrhau lle ichi.

Hoffem bwysleisio y caiff pob ymgeisydd ei ystyried yn unigol ac y caiff cynhelliant ac ymroddiad yn ogystal â chyflawni cymwysterau nad ydynt yn rhaoi tariff UCAS eu hystyried hefyd.

Bydd UCAS yn defnyddio tariff newydd ar gyfer cyrsiau sy'n cychwyn o fis Medi 2017.

Am ragor o wybodaeth ar bwyntiau tariff UCAS, ewch i  wefan UCAS

Myfyrwyr Rhyngwladol

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr rhyngwladol.

Cyn gwneud cais dylech edrych ar y gofynion mynediad unigol ar gyfer eich mamwlad. Oni bai eich bod chi'n ddinesydd o'r UE* neu Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), mae'n debygol y bydd angen ichi gael fisa cyn bod yn gallu astudio yn y DU.

Gallwch gael hyd i ragor o wybodaeth am ein gofynion mynediad drwy ymweld â'n hadran Myfyrwyr Ewropeaidd neu'n hadran Myfywyr Ryngwladol.

Os nad y Saesneg yw'ch iaith gyntaf er mwyn astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam bydd gofyn ichi yn gyntaf fodloni gofynion mynediad iaith Saesneg y Brifysgol. Os oes angen fisa Haen 4 arnoch i gael astudio gyda ni, yna ni fyddwn ond yn derbyn Profion Iaith Saesneg Diogel (SELTs) a gymeradwywyd gan y UKVI at ddibenion cais am fisa academaidd.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, yna cysylltwch â'n tîm derbyn cyfeillgar.  

*Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth bresennol ynghylch yr UE yn dilyn canlyniad diweddar refferendwm y Deyrnas Unedig drwy ymweld â'n tudalen Ewrop.  Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon pan fydd rhagor o wybodaeth ar gael.
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top